VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?

ICT-fonds Landis was begin deze eeuw een lieveling op de Amsterdamse beurs. Wat de aandeelhouders toen niet wisten, is dat de snelle groei mogelijk was dankzij leugens, opgepompte balansen en mismanagement. Aandeelhouders en crediteuren zagen 600 miljoen gulden in rook opgaan.

Waar staan we?

De deelnemersvergadering van de Stiching VEB-Actie Lnadis ("Stichting") heeft haar goedkeuring verleend aan de schikkingen die zijn getroffen met de voormalige bestuurders, commissarissen en accountant van Landis. De schikkingen zien op de schade die de VEB-lden hebben geleden als aandeelhouder van Landis over de periode van 9 maart 2000 (publicatie an de misleidende jaarrekening over 1999) tot en met 10 april 2002 (het defungeren van de betrokken bestuurders en commissarissen).

Wie kunnen in aanmerking komen voor compensatie?

Onder andere de volgende Deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing: 

  1. Heeft per saldo koersverlies geleden met aandelen Landis gedurende (een deel van) de Relevante Periode: 9 maart 2000 tot en met 10 april 2002 
  2. Is VEB-lid geworden voor 1 januari 2013
  3. Blijft onafgebroken VEB-lid tot minstens het moment van uitbetaling compensatie
  4. Claim werd uiterlijk op 15 mei 2018 ontvangen door de Landis Claims Administrator


Ga naar www.landisschikking.nl voor een compleet overzicht van de Deelnemingsvoorwaarden.

Uitbetaling?

Alle VEB-leden die een geldige claim hebben ingediend, krijgen allereerst ongeveer de helft van de betaalde VEB-contributie over de jaren vanaf het begin van de VEB-actie Landis tot en met 2016 terug (voor zover ze over die jaren VEB-lid zijn geweest). Het restantbedrag wordt verdeeld over de VEB-leden die een geldige claim indienden.

De uit eindelijke verdeling - conform de statuten van de Stichting - is voorbehouden aan het bestuur van de Stichting. Vanzelfsprekend zal worden gezocht naar een afgewogen verdeling van de voor compensatie beschikbare gelden, waarbij een staffel zal worden toegepast.

De Landis claims administrator heeft de ingediende claims beoordeeld op geldigheid en volledigheid. Veel claims waren in eerste instantie niet volledig. In geval van claims die nog niet geldig of compleet waren, heeft de Lands claims administrator contact opgenomen met de claimant. Deze heeft dan de gelegenheid gekregen om een toelichting en/of aanvullende documentatie te verstrekken. Door het tijdsverloop beschikken veel beleggers niet over transactieoverzichten. Daarom kost het veel tijd om contact top te nemen met de claimanten en vervolgens de verschillende claims beoordelen. De claims zijn vervolgens zo zorgvuldig mogelijk beoordeeld op basis van de documentatie die is aangeleverd en er zijn verliesberekeningen gemaakt. Inmiddels zij de compensatieberekeningen gemaakt door de Landis claims administrator.

Claimanten hebben van de Landis claims administrator reeds een bericht ontvangen over de geldigheid van de claim. Momenteel worden de uitbetalingen aan claimanten met geldige claims voorbereid. Naar verwachting kan in augustus 2019 de uitbetaling aan kwalificerende beleggers plaatsvinden. 

Vraag en antwoord