VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waarom deze actie?
ICT-fonds Landis was begin deze eeuw een lieveling op de Amsterdamse beurs. Wat de aandeelhouders toen niet wisten, is dat de snelle groei mogelijk was dankzij leugens, opgepompte balansen en mismanagement. Aandeelhouders en crediteuren zagen 600 miljoen gulden in rook opgaan.

Waar staan we?
De deelnemersvergadering van de Stichting VEB-Actie Landis ("Stichting") heeft haar goedkeuring verleend aan de schikkingen die zijn getroffen met de voormalige bestuurders, commissarissen en accountant van Landis. De schikkingen zien op de schade die de VEB-leden hebben geleden als aandeelhouder van Landis over de periode van 9 maart 2000 (publicatie van de misleidende jaarrekening over 1999) tot en met 10 april 2002 (het defungeren van de betrokken bestuurders en commissarissen).

Wie kunnen in aanmerking komen voor compensatie?
Onder andere de volgende deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing. De Landis belegger:

1. Heeft per saldo koersverlies geleden met aandelen Landis gedurende (een deel van) de Relevante Periode: 9 maart 2000 tot en met 10 april 2002 (de “Relevante Periode”)
2. Is VEB-lid geworden voor 1 januari 2013
3. Bleef onafgebroken VEB-lid tot minstens het moment van uitbetaling compensatie
4. Diende uiterlijk op 15 mei 2018 een claim in bij de Landis claims administrator

Ga naar www.landisschikking.nl voor een compleet overzicht van de deelnemingsvoorwaarden.

Claimprocedure en uitbetaling
De Landis claims administrator heeft inmiddels alle ingediende claims beoordeeld en vervolgens compensatieberekeningen gemaakt. Daarna is een bericht verstuurd aan de schikkingsdeelnemers over de definitieve beoordeling van de claim. Inmiddels hebben kwalificerende VEB-leden een uitbetaling van compensatie ontvangen. De uitbetaling omvat zowel de compensatie over het koersverlies als de vergoeding van de helft van de betaalde VEB-contributie over de periode juli 2003 tot en met 2016.

Hoeveel bedraagt de compensatie?
Alle VEB-leden die een geldige claim hebben ingediend, hebben allereerst de helft van de betaalde VEB-contributie over de jaren vanaf het begin van de VEB-actie Landis tot en met 2016 vergoed gekregen.

Het resterende deel van de ruim 4,5 miljoen euro die beschikbaar is gesteld aan deelnemende beleggers, is verdeeld op basis van het netto koersverlies dat de kwalificerende VEB-leden hebben geleden. Hierbij is een zogeheten staffel gehanteerd, die conform de statuten is vastgesteld door het bestuur van de Stichting. Zo heeft een afgewogen verdeling van de beschikbare gelden plaatsgevonden. De meeste kwalificerende beleggers hebben 10-20 procent van het koersverlies in de Relevante Periode vergoed gekregen.

Ga naar www.landisschikking.nl voor meer uitleg over het berekende verlies en de compensatie.