VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

OPROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Vanwege de coronacrisis zag de VEB zich genoodzaakt de eerder aangekondigde ledenvergadering voor juni te annuleren. De ledenvergadering zal nu plaatsvinden op 28 september.

De ledenvergadering zal een ander karakter hebben dan voorgaande jaren. Gekozen is voor een hybride vorm. Er is op 28 september een fysieke bijeenkomst in congrescentrum Supernova van de Jaarbeurs. Jaarbeursplein 1 te Utrecht*. De vergadering begint om 10:30 uur. U kunt zich vanaf 10:15 uur registreren bij de entree. Vanwege de coronacrisis wordt geen lunch verzorgd. Ook het gebruikelijke middagprogramma zal dit jaar niet plaatsvinden.

Tegelijkertijd is de vergadering digitaal te volgen middels een webcast (niet interactief: u kunt geen vragen stellen. U kunt de vergadering enkel volgen).

Om gezondheidsrisico’s te beperken, ontmoedigt de VEB haar leden om de fysieke vergadering bij te wonen. De VEB geeft haar leden met klem in overweging gebruik te maken van de live webcast. Leden die de vergadering digitaal volgen, kunnen vooraf vragen stellen en stemmen op de agendapunten waarover een stemming zal worden gehouden.

U kunt uw stem op een agendapunt (‘voor, tegen of onthouding’) uiterlijk 25 september mailen aan alv@veb.net of per post verzenden aan VEB, antwoordnummer 2143, 2509 VB Den Haag. Vermeld daarbij a.u.b. uw lidnummer en naam. De stemmen die voorafgaand aan de vergadering zijn uitgebracht worden gelijkgesteld aan de stemmen die tijdens de ALV worden uitgebracht.

Via het emailadres alv@veb.net kunt u ook voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen stellen die ter vergadering worden beantwoord.

Uw aanmelding voor de fysieke vergadering dient uiterlijk 15 september in het bezit van VEB te zijn.

Leden die de vergadering digitaal via de webcast wensen te volgen, kunnen zich tot uiterlijk 25 september aanmelden via veb.net/alv2020. U krijgt tijdig de weblink en inloginstructie digitaal toegestuurd.

Wij hopen dat u in goede gezondheid aan onze ledenvergadering kunt deelnemen en vertrouwen erop dat we in 2021 weer in de gebruikelijke samenstelling in Utrecht bijeen kunnen komen.

Bestuur en Raad van Commissarissen VEB
*Bij beperkte aanmelding voor de fysieke vergadering zal VEB overwegen om de vergadering te laten plaatsvinden op haar kantoor aan de Amaliastraat in Den Haag. In dit geval zullen aangemelde leden tijdig worden bericht.

Agenda digitale & algemene ledenvergadering 2020

 

 

 

Onderwerp

 

Doel

1.

Opening, vaststelling agenda, mededelingen en ingekomen stukken

Vaststellen en informeren.

2.

Notulen algemene ledenvergadering VEB d.d. 17 juni 2019

Vaststellen

3.

Inleiding door Paul Koster, directeur VEB

Informeren

4.

Jaarverslag 2019

a. Jaarverslag 2019

b. Jaarrekening 2019

 

Informeren

Vaststellen

5.

Begroting 2020

Informeren

6.

Decharge 2019

a. Decharge bestuur VEB

b. Decharge Raad van Commissarissen VEB

 

Besluiten*

Besluiten*

7.

(Her)benoeming leden Raad van Commissarissen

a. Herbenoeming Dick de Waard

b. Benoeming Angélique Laskewitz

 

Besluiten*

Besluiten*

8.

Verhoging vergoeding Raad van Commissarissen

Besluiten*

9.

(Her)benoeming registeraccountant voor verenigingsjaar 2020

Besluiten*

10.

Rondvraag en sluiting

Informeren

 *Stempunt

Toelichting agendapunten
Toelichting agendapunt 7
Met de voorgestelde herbenoeming van de heer De Waard en de voorgestelde benoeming van mevrouw Laskewitz meent de raad een stap te zetten in verbreding van expertise en verbetering van diversiteit. De curriculum vitae van de kandidaten zijn hier terug te vinden.

Toelichting agendapunt 8
Tijdens de algemene ledenvergadering 2019 is met de vergadering overleg gevoerd over een verhoging van de vergoeding voor de leden van de raad van commissarissen van het huidige niveau (€ 4.000) naar een meer marktconforme beloning van € 12.000 (gewoon lid) en € 18.000 (voorzitter). Als redenen werd aangegeven dat de VEB de afgelopen jaren vergaand is geprofessionaliseerd, haar aandachtsgebieden zijn verbreed en haar maatschappelijke relevantie is toegenomen. Aan de leden van de raad van commissarissen worden eisen gesteld van deskundigheid, professionaliteit en onafhankelijkheid. Zij vervullen hun taak zonder enig eigen belang, terwijl zij er substantieel tijd aan besteden (in de orde van 80 tot 200 uur per jaar). Een externe benchmark indiceerde dat beloningsniveaus van € 20.000 (gewoon lid) tot € 35.000 (voorzitter) reëel zouden zijn. Gelet op de bijzondere omstandigheden in dit jaar 2020, stelt de raad voor de verhoging gefaseerd in te voeren: voor het verenigingsjaar 2020 € 8.000 voor een gewoon lid en € 11.000 voor de voorzitter; met ingang van het verenigingsjaar 2021 € 12.000 voor een gewoon lid en € 18.000 voor de voorzitter.

Toelichting agendapunt 9
Op voordracht van de Raad van Commissarissen wordt de algemene vergadering voorgesteld het kantoor Bouwer & Officier te (her)benoemen als organisatie die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt, aan de algemene vergadering een verklaring omtrent zijn onderzoek aflegt en aan het bestuur verslag van zijn bevindingen uitbrengt.

De bij de voornoemde agendapunten behorende bijlagen liggen vanaf 14 dagen voor de vergadering tot na afloop daarvan voor leden ter inzage ten kantore van VEB, Amaliastraat 7 te Den Haag. Op verzoek kan een afschrift van deze stukken kosteloos aan leden worden toegezonden.

AANMELDINGSFORMULIER
NB: VANWEGE DE TE NEMEN RIVM-MAATREGELEN STELT DE VEB STRENGE EISEN AAN UW DEELNAME VOOR DE FYSIEKE VERGADERING. UW AANMELDING VOOR DE FYSIEKE VERGADERING TE UTRECHT (OF TE DEN HAAG) DIENT VOOR 15 SEPTEMBER DOOR DE VEB TE ZIJN ONTVANGEN.

- Deelname aan de fysieke vergadering: stuur uw aanmelding voor 15 september aan de VEB
- Wilt u de webcast volgen: stuur uw aanmelding voor 25 september aan de VEB