VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Oproeping algemene ledenvergadering 2022
Hierbij roepen Bestuur en Raad van Commissarissen een Algemene Vergadering bijeen, die zal worden gehouden op woensdag 1 juni 2022 in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6 te Utrecht. De vergadering vindt plaats van 10.30-12.30 uur. VEB-leden zijn welkom voor registratie en ontvangst vanaf 09.30 uur.

Agenda algemene vergadering VEB 2022
  Agendapunten Doel
1 Opening, vaststelling stemgerechtigde leden, vaststelling agenda, mededelingen en ingekomen stukken Vaststellen en informeren
2 Notulen Algemene Ledenvergadering VEB d.d. 21 juni 2021
Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering VEB d.d. 26 juli 2021
Vaststellen
Vaststellen
3 Inleiding door Gerben Everts, directeur VEB Informeren
4 Jaarverslag 2021
A. Jaarverslag
B. Jaarrekening 2021
(Jaarverslag met jaarrekening is op verzoek beschikbaar)

Ter informatie
Vaststellen
5 Begroting 2022 Ter informatie
6 Decharge 2021
A. Decharge Bestuur VEB
B. Decharge Raad van Commissarissen VEB
 
Besluiten
Besluiten
7 Benoeming Marleen Janssen-Groesbeek tot lid van de Raad van Commissarissen (Zie toelichting) Benoemen
8 Wijziging artikel 15 lid 2 VEB-statuten. Voorstel het minimum aantal commissarissen te wijzigen van vijf naar drie natuurlijke personen. De eerste regel van artikel 15 lid 2 van de VEB-statuten komt alsdan te luiden als volgt: 'De raad van commissarissen bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen.' (Zie toelichting) Besluiten
9 Verhoging jaarlijkse vergoeding leden Raad van Commissarissen tot 10.000 euro voor gewone leden 12.000 euro voor de voorzitter (Zie toelichting) Besluiten
10 Benoeming registeraccountant voor verenigingsjaar 2022 (Zie toelichting) Besluiten
11 Rondvraag en sluiting Afsluiten


Toelichting agendapunt 7

Het verheugt de Raad van Commissarissen Marleen Janssen Groesbeek (1963) voor te dragen ter benoeming tot commissaris van de vereniging.

De carrière van Marleen staat geheel in het teken van maatschappelijk ondernemen en duurzaam beleggen. Marleen studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en is thans lector Sustainable Finance & Accounting aan de Hogeschool Avans te Breda. Menigeen van u kent Marleen als voormalig journalist van Het Financieele Dagblad, waarna zij de overstap maakte naar Eumedion en vervolgens DSM. Momenteel is Marleen bestuurslid van CE Delft, lid van de raad van advies van ASN Bank en lid van de adviesraad Verantwoord Beleggen van PGGM. Zij is tevens lid van de klankbordgroep Gedrag & Ethiek van de NBA, de beroepsorganisatie van accountants. Marleen publiceert regelmatig over duurzaam beleggen en duurzame verslaggeving.

Duurzaam beleggen is voor de VEB en haar leden een van de kernthema’s voor de toekomst.
Marleen zou met haar relevante kennis op dit gebied een waardevolle toezichthouder voor de VEB zijn. De Raad van Commissarissen beveelt een benoeming van Marleen tot commissaris dan ook van harte bij u aan.

Toelichting agendapunt 8
Thans kent de VEB een statutaire verplichting (art. 15 lid 2 van de VEB-statuten) tot de benoeming van ten minste 5 commissarissen. Gezien de beperkte omvang van de organisatie met 20 à 30 werknemers en slechts één statutaire bestuurder, zijn Bestuur en Raad van Commissarissen van mening dat met een kleinere Raad van Commissarissen van ten minste 3 natuurlijke personen effectiever toezicht kan worden gehouden.

Toelichting agendapunt 9
Met een nieuwe Bestuurder en een geheel nieuwe Raad van Commissarissen is de organisatie en de governance van de VEB medio 2021 verder verstevigd.
Dat heeft binnen de organisatie alsmede tussen Bestuur en Raad van Commissarissen geleid tot een inhoudelijke discussie over de kwaliteit en omvang van het toezicht.

De Algemene Vergadering heeft in 2021 een keuze gemaakt voor twee zeer competente toezichthouders met relevante kennis van beleggen en de financiële markten. Thans wordt de Algemene Vergadering verzocht tot benoeming van een derde commissaris, met als kerncompetentie maatschappelijk ondernemen en duurzaam beleggen. Daarmede wordt tegemoet gekomen aan de wens van diverse stakeholders tot een toezichthoudend orgaan dat meer professionele competentie en in aantal minder commissarissen omvat.

Bestuur en Raad van Commissarissen verzoeken de algemene vergadering die lijn te bevestigen en het aantal commissarissen derhalve ook statutair te verminderen tot een aantal van ten minste drie natuurlijke personen.

Bij kwalitatief hoogwaardiger toezicht door minder commissarissen hoort een zwaarder functieprofiel. De huidige commissarissen (alsmede de beoogde derde commissaris) voldoen aan dat profiel. Dat betekent ook dat op de commissarissen een groter beroep wordt gedaan en van hen een grotere beschikbaarheid voor VEB wordt verlangd (van ten minste 10 dagen per jaar voor een reguliere commissaris en 12 dagen per jaar voor de voorzitter). Bij die grotere inzet hoort een passende en marktconforme vergoeding.

Het is daarom dat Bestuur en Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering voorstellen de jaarlijkse vergoeding voor een commissaris te verhogen naar 10.000 euro met additioneel 2.000 euro voor de voorzitter.

Toelichting agendapunt 10
Op voordracht van de Raad van Commissarissen wordt de Algemene Vergadering voorgesteld het kantoor 4You Accountancy te Delft te benoemen als organisatie die de rekening en verantwoording van het Bestuur onderzoekt, aan de Algemene Vergadering een verklaring omtrent haar onderzoek aflegt en aan het Bestuur verslag van haar bevindingen uitbrengt.

Overige vergaderstukken
Klik hier om de notulen de raadplegen van de voorgaande Algemene Ledenvergadering, gehouden op 21 juni 2021 en de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, gehouden op 26 juli 2021.

Middagprogramma: Inflatie en aandelen: Hoe wapent een belegger zich tegen het inflatiespook?
Het middagprogramma op de algemene ledenvergadering zal worden verzorgd door Jasper Jansen, hoofdeconoom van de VEB. Het thema is Inflatie. Na vele jaren van goedkoop geld en negatieve rente loopt de inflatie – mede onder invloed van de oorlog in de Oekraïne, de naweeën van Covid en een energiecrisis – onverwacht snel op.

Voor het eerst in decennia is de angst voor inflatie terug en dit brengt turbulentie op financiële markten met zich mee. Waar komt de inflatie opeens vandaan, is sprake van een tijdelijk of structureel fenomeen en welke beleggingen hebben de beste papieren om goed te gedijen in een omgeving van stijgende prijzen en hogere rentes? In de presentatie worden tal van praktische handvaten gegeven om te beoordelen of een belegging inflatieproof is.   

Ledenvergadering

De bij vorengenoemde agendapunten behorende bijlagen liggen vanaf 14 dagen vóór de vergadering tot na afloop van de vergadering voor leden ter inzage ten kantore van de VEB, Amaliastraat 7 te Den Haag. Op verzoek wordt een afschrift van deze stukken kosteloos aan de VEB-leden toegezonden.

Aanmelden
Uw aanmelding voor deelname aan deze Algemene Vergadering dient uiterlijk vrijdag 27 mei 2022 in bezit te zijn van de VEB. Aanmelden

Aanmelding per post kan ook: zorg dat uw aanmelding tijdig per post is verzonden aan VEB, antwoordnummer 2143, 2509 VB Den Haag onder vermelding van uw naam en relatienummer.

ALV
De ALV wordt na de lunch voortgezet met een kort middagprogramma en een afsluitende borrel.
Deelname is enkel mogelijk voor VEB-leden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Nadere mededelingen over het middagprogramma volgen op de website www.veb.net en in Effect.