VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op woensdag 11 juli 2018 om 10.00 vindt een bijzondere algemene ledenvergadering plaats ten kantore van de VEB. De registratie en ontvangst vindt plaata vanaf 09:30 uur.

Agenda Bijzondere Algemene Ledenvergadering VEB

1. Opening

2. Fusie European Invest
ors, 
Association met VEB* Doel: Besluiten

3. Statutenwijziging VEB** Doel: Besluiten

4. Sluiting

*Toelichting juridische fusie European Investors Association met VEB: 'European Investors' is het merk waarmee de VEB zich in Europa presenteert. De VEB heeft daartoe enkele jaren geleden een bijzondere Europese vereniging naar Belgisch recht opgericht. Deze Belgische vereniging heeft geen eigen vermogen en wordt voor haar (beperkte) activiteiten geheel door de VEB gefinancierd. Om praktische redenen acht de VEB het wenselijk dat deze vereniging met de VEB fuseert. De fusie heeft geen financiële consequenties voor de VEB. De Belgische vereniging heeft geen werknemers en is in de fusie met de VEB de 'verdwijnende' rechtspersoon. (zie ook artikel op pagina 16 van Effect nummer 5.

**Toelichting statutenwijziging VEB: Regelmatig onderwerpt de VEB haar statuten aan een kritische blik en beziet of deze in lijn zijn met vigerende uitgangspunten van corporate governance en met de wijze waarop zij haar activiteiten uitoefent. De VEB meent dat haar statuten aanpassing behoeven. Onder meer wordt voorgesteld om haar maatschappelijk rol sterker te benadrukken, internationale activiteiten duidelijker tot uitdrukking te brengen, het leden- en partnerbegrip te vereenvoudigen en VEB-acties beter te omschrijven. Voor details van de wijzigingen wordt verwezen naar de concept-statuten die tijdig voorafgaand aan de vergadering ter inzage zullen zijn voor leden.

Aanmelden