VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

07 maart 2013

Veelgestelde vragen

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De beleggersservice van de VEB krijgt dagelijks honderden vragen van aangesloten beleggers. Op de site geven ze antwoord op een aantal veelgestelde vragen:

Aandeelhouders:

1 Een onderneming houdt een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA). Ik ben aandeelhouder van het bedrijf en wil bij die BAVA aanwezig zijn. Hoe zorg ik daarvoor?
Via drie stappen heeft u toegang tot de BAvA:

1. U belt/mailt uw bank of broker en geeft aan de BAVA van Ajax te willen bijwonen.
2. U w bank of broker zorgt voor de aanmelding en u ontvangt per mail/gewone post een registratiebewijs.
3. U levert dit registratiebewijs voorafgaand aan de BAVA in bij de registratiebalie en krijgt vervolgens toegang tot de zaal.

2 Ik heb mijn aandelen niet aangemeld in de aanmeldingstermijn. Nu is de onderneming waarvan ik aandelen bezit van de beurs gehaald. Wat kan ik doen?
Als meer dan 95 procent van de aandelen is aangemeld, kan de beursnotering van de overgenomen onderneming worden beëindigd. Dan wordt het aanzienlijk moeilijker om de aandelen te verhandelen. Aandeelhouders die aandelen niet hebben aangemeld, zijn afhankelijk van de welwillendheid van de overnemende onderneming om de resterende aandelen alsnog op te kopen.

Sinds kort kunnen aandeelhouders die hun aandelen nog in bezit hebben, tot drie maanden na het gestand doen van het openbare bod, de bieder verplichten de aandelen over te nemen voor de biedprijs.

3 Bedrijf x is van plan de certificering van aandelen af te schaffen. Wat zijn de gevolgen voor certificaathouders?
Een belegger die op Euronext een plukje van bedrijf x bemachtigt, koopt geen aandelen maar certificaten. Een certificaat geeft wel recht op dividend en claims bij een claimemissie, maar in beginsel geen zeggenschapsrechten. Economische en juridische rechten zijn dus gescheiden.

Het stemrecht ligt bij een aan de onderneming gelieerd administratiekantoor dat stemt op alle aandelen waarvoor certificaathouders niet zelf hebben aangegeven in de aandeelhoudersvergadering (AVA) te willen stemmen. In de praktijk vertegenwoordigt het administratiekantoor in de AVA veelal de meerderheid van de stemmen en maakt daar dus de dienst uit.

Het certificeren van aandelen versterkt zo de positie van bestuur en commissarissen die, minder geneigd zijn om verantwoording af te leggen aan beleggers.

4 Waar kan ik meer informatie vinden over aandeelhoudersvergaderingen?
De VEB bezoekt de meeste aandeelhoudersvergaderingen en publiceert de verslagen van de belangrijkste vergaderingen op haar website.

Op de VEB-website is onder het tabblad veel informatie te vinden over alle beursgenoteerde ondernemingen
in Nederland, zoals kerncijfers, analistenadviezen en agenda’s per bedrijf.

Een overzicht van alle aankomende aandeelhoudersvergaderingen op een rij of via veb.net/avaagenda

5 Ik heb nog aandelen Océ in mijn beleggingsportefeuille. Wat kan ik daar nog mee?
Op 14 februari 2012 is de beursnotering van Océ beëindigd, zodat de aandelen niet meer via de beurs kunnen worden verhandeld. Doordat Canon ruim 98 procent van de aandelen Océ bezit, is het een uitkoopprocedure begonnen om de resterende aandelen over te nemen van de minderheidsaandeelhouders. Canon biedt een uitkoopprijs  van 9,75 euro per gewoon aandeel Océ.

Beleggers die het met de voorgestelde uitkoopprijs niet eens zijn, konden voor 1 mei 2012 verzet aantekenen. De uitspraak van de rechter vindt in de regel na enkele maanden plaats.

Na de uitspraak, stort de overnemende partij de vastgestelde prijs naar de consignatiekas van het Ministerie van Financiën.

Euroclear Nederland (de bewaarder van de aandelen) levert vervolgens de aandelen uit, wendt zich tot de consignatiekas om het geld te claimen en stort dit vervolgens naar uw bank. Uw bank dient ervoor te zorgen dat het geld op uw rekening terechtkomt.

6 Waardoor ontstaan koersverschillen bij bedrijven met meerdere beursnoteringen?
Veel bedrijven hebben een hoofdnotering, bijvoorbeeld aan NYSE Euronext, en een aantal afgeleide noteringen op andere beurzen.

Op de website van de betreffende onderneming, meestal onder de pagina ‘investor relations’ staan de verschillende noteringen vermeld.

De verschillende noteringen kunnen gevolgen hebben voor beleggers. Zo is doorgaans het handelsvolume van de hoofdnotering groter dan van de afgeleide noteringen. Dat kan zich vertalen in een grotere spreiding (spread) tussen de bied- en laatkoersen (koers die de bieder wil betalen en de koers waartegen verkoper bereid is te verkopen). Ook kunnen afwijkingen tussen noteringen ontstaan door valutaverschillen.

7 Ik heb aandelen TNT Express, tot wanneer kan ik deze aanbieden?
TNT Express staat op het punt overgenomen te worden door het Amerikaanse United Parcel Service Inc. (UPS). De Amerikanen hebben vorige maand de biedingstermijn voor de aandelen TNT Express verlengd tot 9 november 2012.

Oorspronkelijk zou deze termijn op 31 augustus aflopen. De verlenging is het gevolg van aanvullend onderzoek door de Europese Commissie, die toestemming moet geven voor de overname.

Mocht TNT Express de deal afblazen vanwege de tussenkomst van de Europese Commissie, dan moet UPS 200 miljoen euro overmaken aan TNT Express ter compensatie van gemaakte kosten (advocaten, bankiers, accountants).
In dat geval blijft u natuurlijk aandeelhouder TNT Express.

8 Tot wanneer kan ik mijn aandelen Mediq aanbieden?
Op 8 november 2012 heeft Advent International Corporation een officieel bod uitgebracht op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen Mediq N.V. Het bod van Advent bedraagt 13,25 euro per aandeel en loopt tot en met 4 januari 2013.

Wanneer voldoende aandeelhouders de aandelen aanbieden en het bod gestand wordt gedaan, zal de overname doorgaan. Beleggers die de aandelen dan niet hebben aangemeld dienen rekening te houden met het risico dat de aandelen minder goed verhandelbaar worden of de beursnotering wordt beëindigd, waardoor de aandelen dus niet meer via de beurs verhandeld kunnen worden.

Ook kan de bieder ervoor kiezen een zogenaamde uitkoopprocedure te starten om de resterende aandelen in handen te krijgen. Er zijn twee soorten uitkoopprocedures; een gewone procedure en een versnelde procedure.

Bij een versnelde procedure wordt de vordering tot aankoop van het aandeel binnen 3 maanden bij de Ondernemingskamer ingediend tegen de laatst betaalde biedprijs.

9 Wanneer moeten beursondernemingen winstwaarschuwingen bekend maken?
Beursgenoteerde ondernemingen zijn volgens de wet verplicht om koersgevoelige informatie, waaronder winstwaarschuwingen, onverwijld bekend te maken.

Dat wil zeggen: zo snel als redelijkerwijs mogelijk. De AFM hanteert de volgende criteria hiervoor:
Informatie die invloed kan hebben op de koers en die een belegger waarschijnlijk kan gebruiken om te beslissen over zijn beleggingen;
De informatie is concreet en gaat over de onderneming;
De informatie is nog niet algemeen verkrijgbaar gesteld.

Voorbeelden van koersgevoelige informatie zijn het niet halen van eerder gepubliceerde cijferprognoses, (uitgifte van) nieuwe aandelen en nieuwe bankafspraken over leningen.

Maar ook wisselingen in de raad van bestuur en commissarissen of faillissement van een belangrijke debiteur moeten zo snel mogelijk via een persbericht en op de website van de onderneming openbaar worden gemaakt.

10 Wanneer krijg ik mijn eerste uitkering uit de Lehman-boedel van de Nederlandse curator?
Beleggers met effecten die zijn uitgegeven door het Amsterdamse Lehman Brothers Treasury B.V., een voormalige dochtervennootschap van Lehman Brothers Holdings uit de Verenigde Staten, hebben twee vorderingen.

Naast een directe vordering op Lehman Brothers Holdings uit de Verenigde Staten, heeft deze groep beleggers een vordering op Lehman Brothers Treasury B.V., die eveneens bij het voormalige moederconcern claimt.

De Amerikaanse curator van de holding heeft al (deels) uitgekeerd aan claimanten, de Nederlandse curator nog niet. Naar verwachting zal dat vanaf april plaatsvinden. Houders van deze effecten hoeven geen actie te ondernemen.

Mocht u uw vordering inmiddels hebben verkocht, dan heeft u vanzelfsprekend geen recht meer op een uitkering.


Beleggen: 

1 Hoe lang moet ik de aandelen in bezit hebben om dividend te ontvangen?
Op de handelsdag voorafgaand aan de zogeheten ‘ex-datum’ wordt bepaald welke aandeelhouders de stukken in bezit hebben. Alleen zij hebben recht op de dividenduitkering.

Wanneer voor bedrijf X de ex-dividenddatum 1 maart 2012 is, betekent dit dat beleggers in de aandelen van bedrijf X recht hebben op het dividend als de aandelen ten minste de handelsdag op 29 februari 2012 zijn aangekocht.

Wanneer een aandeel ex-dividend gaat, beïnvloedt dit de koers van het aandeel. Immers, het verwachte dividend zit voor een groot deel verdisconteerd in de koers. Op de ex-datum wordt de koers van het aandeel dan ook (grotendeels) gecorrigeerd voor het betaalde dividend. Hier kunt u rekening mee houden bij het bepalen van de waarde van een aandeel.

Een overzicht van ex-dividenddata kunt of via

2 Wat zijn perpetuele obligaties?
Perpetuals of perpetuele obligaties zijn een bijzonder type obligaties. Gewone obligaties zijn geldleningen met een bepaalde looptijd, maar perpetuele obligaties kennen deze vaste looptijd niet. De onderneming is dan ook niet verplicht om het geleende geld na een bepaalde tijd af te lossen, maar kan besluiten dit wel te doen.

Perpetuele obligaties brengen een belangrijk risico met zich mee. Zo zijn perpetuele obligaties veel gevoeliger voor de schommelingen in de rente dan gewone obligaties. Tevens kunnen of moeten onder bepaalde voorwaarden de couponbetalingen worden opgeschort.

Een ander risico is dat deze obligaties veelal achtergesteld zijn bij een eventueel faillissement. Als beloning voor deze risico’s en onzekerheden worden beleggers meestal gecompenseerd met een hogere rentecoupon dan gewone obligaties. Het is raadzaam om kennis te nemen van alle voorwaarden die staan vermeld in het prospectus voordat u in dit type obligaties belegt.

3 Wat is de invloed van de nieuwe bankregels op perpetuele obligaties?
Door de nieuwe bankregels van het internationale bankenakkoord Basel III zullen veel hybride leningen gaan verdwijnen. Vanaf 2013 zullen perpetuele obligaties in een afbouwperiode van tien jaar niet meer tot het eigen vermogen van banken mogen worden gerekend.

Hierdoor zal deze financieringsvorm die een (relatief) hoge rente kent minder aantrekkelijk gaan worden. Er zijn bijvoorbeeld banken die op de nieuwe bankregels anticiperen door perpetuele obligaties op te kopen via een tenderbod en nieuwe producten ontwikkelen, zoals CoCo’s (Contingent Convertible bonds).

Dit zijn obligaties die onder vooraf bepaalde omstandigheden omgezet moeten worden in aandelen en banken daarmee aan de kapitaaleisen kunnen blijven voldoen. Beleggers in deze zogenaamde ‘bufferobligaties’ voorzien de bank in dat geval van een kapitaalinjectie..

4 Wat gebeurt er met mijn aandelen als mijn effectenbank omvalt?
De levering en de bewaring van effecten zijn geregeld in de Wet giraal effectenverkeer (Wge). De effecten worden (fysiek middels een global note) in bewaring gegeven bij Euroclear, waarbij de banken zijn aangesloten.

Door deze regeling vallen effecten zoals binnenlandse aandelen, binnenlandse (staats)obligaties, turbo’s, speeders, structured products en warrants buiten het vermogen van de bank. In geval van faillissement blijven dergelijke effecten dus buiten schot. Met obligaties, gestructureerde producten, turbo’s en warrants loopt de belegger echter wel debiteurenrisico op de uitgevende instelling van dit product.

Voor effecten die niet in de verzameldepots van Euroclear vallen en die niet via een bewaarbedrijf bewaard worden, zoals opties, futures en andere derivaten, kent Nederland het beleggerscompensatiestelsel. Dit stelsel dekt vorderingen tot maximaal 20.000 euro per persoon.

5 Kan ik dividendbelasting terugvorderen voor mijn effecten in het buitenland?
Rendementen, behaald op buitenlandse beleggingen kunnen twee keer fiscaal worden afgeroomd. Naast de eindbelasting wordt er bronbelasting geheven in het land waar de uitkerende instantie (bron) gevestigd is. Om de pijn te verzachten heeft Nederland met veel landen belastingverdragen gesloten. Hierdoor kan het tarief worden verminderd en in sommige gevallen geheel komen te vervallen.

Meestal zal een heffing worden teruggebracht naar het verdragstarief dat tussen Nederland en het andere land is vastgelegd (vaak 15%). In Nederland zijn enkele bedrijven actief die u kunnen ondersteunen bij het terugvorderen van uw belasting.

Beleggers die overwegen om op eigen initiatief buitenlandse dividendbelasting terug te vorderen, kunnen voor vragen contact opnemen met de afdeling buitenland van de belastingdienst. Deze afdeling is te bereiken via 055-5385385.

6 Wanneer zal RBS weer de coupon op mijn 5,5% perpetuele obligatie uitbetalen?
Vanwege de ontvangen staatssteun kan RBS in ieder geval gedurende twee jaar geen dividend op aandelen of een coupon op bepaalde hybride leningen uitkeren. Wanneer deze beperking verdwijnt en RBS de kapitaalreserves voldoende acht om weer een coupon en dividend uit te betalen, zal dit bekend worden gemaakt.

7 Hoe kan mijn indexfonds afwijken van de index?
Er zijn verschillende redenen voor deze tracking error. Een index is kosteloos, maar een tracker niet. Op het rendement van een tracker worden verschillende kosten in mindering gebracht.

Hoe laag de kostenstructuur van trackers doorgaans ook is, het zorgt wel voor een afwijking van de index. Soms zijn bepaalde onderliggende effecten nauwelijks verhandelbaar of bestaat de onderliggende index uit een zeer groot aantal onderliggende bedrijven.

Het is dan efficiënter om niet de hele index te kopen. Doordat beleggers in en uit trackers stappen en er wijzigingen in de index plaatsvinden, moet de beheerder zijn tracker continu aanpassen. En dan is er nog dividend.

Een tracker kan dividend uitkeren of herbeleggen. Wordt het uitgekeerd dan gebeurt dat meestal niet direct, maar staat geld even op een spaarrekening. Wordt het herbelegd, dan gebeurt dat meestal niet tegen dezelfde koersen als bij de onderliggende index..

8 Ik wil een tracker kopen op de Nederlandse index en kan kiezen tussen meerdere aanbieders. Zijn er verschillen?
Er zijn verschillende trackers  (indexvolgers) te koop op bijvoorbeeld de AEX-index. Aanbieders van dergelijke producten zijn onder meer Ishares en Think Capital. In Nederland heeft Think Capital een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld Ishares.

Think Capital heeft namelijk de status van fiscale beleggingsinstelling, zodat beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen terugvorderen. Bij andere aanbieders kan dit niet, zodat een deel van het dividend weglekt. Dit kan al snel 0,5 procent per jaar (15 procent dividendbelasting van het dividendrendement) aan rendement schelen.

9 Door een storing bij mijn broker kan ik niet handelen, wat kan ik doen?
Wanneer het een storing van het digitale handelssysteem betreft, kunt u nagaan of het mogelijk is via de telefonische orderlijn een order kunt inleggen.

Lukt dat ook niet, dan kunt u de order nog via e-mail of fax aan uw broker kenbaar maken. Zo heeft u schriftelijk bewijs dat u de intentie had om te kunnen handelen. Volgens de geschillencommissie van het Kifid is een wachttijd van 12 minuten niet onaanvaardbaar lang.

10 Waarom blijft de AEX zo sterk achter bij andere indices?
In internationaal opzicht blijft de Nederlandse AEX sterk achter bij andere beurzen. Daarvoor zijn twee belangrijke oorzaken:

De AEX is geen herbeleggingsindex. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Duitse Xetra Dax daalt de stand van de index wanneer de onderliggende bedrijven dividend uitkeren.

De tweede oorzaak ligt in de manier waarop de AEX-index is samengesteld. Om in de AEX te komen, is de handelsomzet (aantal verhandelde aandelen maal de koers) bepalend. Voor de weging in de index is de beurswaarde (aantal uitstaande aandelen maal de koers) vervolgens bepalend.

Deze systematiek kent een relatief zware weging toe aan populaire aandelen. Voor de kredietcrisis waren dit financiële instellingen die op de top ongeveer 40 procent van de index uitmaakten.

 11 Ik wil graag beleggen in de Noorse kroon, hoe doe ik dat?
De onrust over het voortbestaan van de euro doet beleggers zoeken naar andere valuta. Nu de Zwitserse Frank, van oudsher een vluchthaven, is vastgeklonken aan de euro, is de Noorse Kroon verworden tot een populairder alternatief.

Sinds 2010 is de Kroon bijna 10 procent in waarde gestegen ten opzichte van de Euro. Beleggers die kronen verkiezen boven euro’s hebben meerdere opties. Een valuta-rekening in Noorse Kronen, aandelen in beursgenoteerde Noorse bedrijven (veel in olie- en gas), obligaties in Noorse Kronen en hefboomproducten op de Noorse munt (turbos, speeders en sprinters).

Naast leningen die zijn uitgegeven door de Noorse overheid en bedrijven zijn er ook verschillende leningen te koop van bedrijven buiten Noorwegen met een notering in Noorse Kronen. Het aanbod van beleggingsproducten verschilt per broker. 

12 Beursfonds Brand FunDing is op het ‘strafbankje’ van Euronext terechtgekomen. Wat betekent dit?
Als gevolg van het faillissement van enig dochterbedrijf Sabon heeft Euronext Brand FunDing op het strafbankje geplaatst.

Beursgenoteerde ondernemingen worden naar het strafbankje verwezen als zij een negatief eigen vermogen hebben, in surseance verkeren of failliet zijn verklaard.

Euronext kondigt dan een noteringsmaatregel af. Handel blijft dan mogelijk maar beleggers zijn gewaarschuwd. Een fonds op het strafbankje heeft twaalf maanden de tijd de zaken weer op orde te krijgen (of moet hebben voldaan aan de aanvullende publicatieverplichting die in het geval van negatief eigen vermogen gesteld wordt), anders wordt de notering geschrapt en blijven aandeelhouders zitten met nietverhandelbare aandelen.

13 Ik heb aandelen verkocht en mijn saldo overgeboekt. Nu ben ik debetrente verschuldigd. Hoe kan dit?
Wanneer u aandelen koopt of verkoopt, is het belangrijk rekening te houden met de valutadatum. Deze datum wijkt doorgaans drie dagen af van de werkelijke transactiedatum.

Dat maakt rood staan op uw effectenrekening mogelijk zonder dat er in werkelijkheid sprake is van een tekort. Een voorbeeld. Een belegger die op maandag aandelen verkoopt, krijgt direct het geld bijgeschreven op zijn rekening.

Maar de valutadatum is drie (handels-) dagen later. Dit is de datum waarop in valutair opzicht de transactie wordt afgewikkeld.

Wanneer deze belegger zijn geldsaldo direct na verkoop van stukken overboekt naar een andere rekening, zal hij drie dagen negatief staan. Hierover is hij debetrente verschuldigd.

14 Mijn broker biedt cfd’s aan. Wat zijn dit voor beleggingsproducten?
Het aantal aanbieders van cfd’s neemt razendsnel toe. In Nederland zijn Saxobank en IG Markets bekende aanbieders. Een cfd, voluit Contract For Difference, is een hefboomproduct waarmee beleggers kunnen speculeren op koersbewegingen van onder andere aandelen, valuta’s en grondstoffen.

De hefboom resulteert in grote rendementsschommelingen op de initiële inleg (margin). De positie zal automatisch worden gesloten als de minimale inleg die voor de positie moet worden aangehouden te veel wordt aangetast door de verliezen.

Een belegger die een verkeerde positie heeft ingenomen met bijvoorbeeld aandelen cfd’s kan zelfs in bepaalde situaties met een restschuld blijven zitten. Brokers verdienen aan cfd’s door het verschil tussen aan- en verkoopprijs en aan de rente-inkomsten op het gedeelte dat wordt geleend om de stukken te kopen.

Omdat een cfd maatwerk is, doen beleggers er goed aan te informeren naar de specifieke eigenschappen van dit zeer risicovolle beleggingsproduct.

15 Ik heb onvoldoende saldo ter dekking van mijn opties. Kan mijn bank posities sluiten?
Een belegger die een optie schrijft, kan worden geconfronteerd met een afname- of leveringsplicht van de onderliggende waarde. Deze belegger dient een bepaald saldo, of margin aan te houden om aan de actuele verplichtingen te voldoen.

Onder normale omstandigheden dienen banken beleggers vooraf te informeren over wijzigingen van de margin. Onder bijzondere omstandigheden vervalt deze plicht. Maar banken moeten dan wel op enig moment hun cliënten informeren. Wanneer een belegger niet beschikt over voldoende saldo, dient de betrokken bank hem hierover te informeren via een ‘tekortenbrief’.

Een belegger heeft vervolgens vijf dagen de tijd om zekerheid te stellen. Gebeurt dat niet en heeft op vijf achtereenvolgende werkdagen een tekort bestaan, dan moet de bank posities sluiten.

16 Waar moet ik op letten bij het overboeken van mijn effectenportefeuille naar een andere broker?
Beleggers doen er goed aan te informeren naar eventuele overboekingkosten die de huidige bank of broker in rekening kan brengen voor het wegboeken van effecten. In veel gevallen is de nieuwe broker of bank bereid (een deel) van de kosten te vergoeden.

Maar daar zijn vaak maxima aan verbonden. Hierdoor kunnen beleggers die niet goed informeren naar de kosten voor een onaangename verrassing komen te staan.

Ook is het niet altijd mogelijk om alle effecten over te boeken. Daarnaast doen beleggers er goed aan, rekening te houden met een overboekingstermijn die per bank of broker en per type effect sterk kan verschillen.

Een verwerkingsperiode van enkele weken is niet uitzonderlijk. En binnen deze overboekingstermijn is het niet mogelijk om te handelen in de effecten die worden overgeboekt.

17 Bij mijn bank kan ik kiezen uit drie verschillende relaties, wat zijn de verschillen?
Particuliere beleggers die een effectentransactie willen verrichten hebben daarbij hulp nodig van een effecteninstelling.

De dienstverlening ten aanzien van deze transacties kan op drie verschillende manieren worden vormgegeven. De meest eenvoudigste vorm is de ‘execution onlyrelatie’, waarbij beleggers een bank of broker uitsluitend gebruiken voor het doorgeven van effectenorders, via internet of via de telefonische orderlijn.

Als de bank of broker een belegger adviseert over diens beleggingen is sprake van een ‘adviesrelatie’, waarbij de belegger zelf kan besluiten het advies al dan niet op te volgen.

Ook kan bij deze relatie de belegger op eigen initiatief contact opnemen met de beleggingsadviseur of zelfstandig een order inleggen zonder eerst advies te hebben ingewonnen. Van een ‘vermogensbeheerrelatie’ is pas sprake wanneer een belegger zijn beleggingsportefeuille laat beheren door een vermogensbeheerder.

Op basis van de met de belegger gemaakte afspraken doet de vermogensbeheerder zelfstandig aan- en verkopen van effecten. Nadere instemming van de belegger is bij dit type relatie niet vereist.

18 Ik beleg via Binck Bank en moest na mijn aankoop van Amerikaanse aandelen rente betalen. Waarom?
Als u bij Binck Bank een rekening opent, wordt standaard een euroen dollarrekening voor u geopend. Hierdoor worden transacties in euro’s verwerkt op de eurorekening en transacties in dollars op uw dollarrekening.

Indien u onvoldoende saldo heeft staan op uw dollarrekening en uw aankoop van Amerikaanse
aandelen wel wordt uitgevoerd, komt u rood te staan op uw dollarrekening. Hierover bent u debetrente verschuldigd. Binck Bank boekt niet automatisch uw geldsaldo over. U moet zelf uw rekeningen in de gaten houden.

U doet er goed aan om bij onvoldoende saldo geld over te boeken van uw eurorekening naar uw dollarrekening, voordat u Amerikaanse aandelen aankoopt, zodat u niet rood komt te staan.

19 Moet een beleggingsadviseur waarschuwen voor risico’s van eeuwigdurende obligaties?
Eeuwigdurende obligaties kunnen, wanneer de couponrente wordt uitgekeerd, een aantrekkelijke vergoeding bieden. Maar daar staan de nodige risico’s tegenover. Een financieel dienstverlener heeft de plicht klanten duidelijk te maken wat de eigenschappen en risico’s zijn van deze producten zijn.

Een recente uitspraak van financieel klachteninstituut Kifid heeft de plicht van adviseurs op dit gebied nog eens duidelijk gemaakt.

Een 71-jarige belegger wilde de opbrengst uit de verkoop van zijn huis uitsluitend beleggen in een achtergestelde obligatie van Lehman Brothers. De waarschuwing van de adviseur dat dit niet paste bij zijn defensieve beleggingsprofiel was volgens de Kifid niet voldoende.

De man had “nadrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen” erop gewezen moeten worden dat beleggen in één product niet overeenkwam met het risico dat hij bereid was te lopen. Jurisprudentie over eeuwigdurende obligaties is te vinden op en .

20 De coupon van de in Nederland uitgegeven 5,25 en 5,5 procent RBS eeuwigdurende leningen wordt weer hervat, wanneer gaan de rentedagen lopen?
Iedere dag dat een belegger obligaties bezit, waarover een coupon wordt vergoed, groeit de couponrente een stukje aan. Als de uitgevende instelling de couponrente opschort, vervallen daarmee ook de rentedagen.

Dit gebeurde ook in 2010 bij de eeuwigdurende obligaties van RBS. De markt stapt dan over op dirty pricing. De lopende rente wordt dan niet meer afzonderlijk berekend en verantwoord in de effectenportefeuille en op de effectennota.

Sinds 7 december 2012 wordt er weer clean gepriced: de lopende rente wordt weer afzonderlijk berekend.

De opgelopen couponrente is een zaak tussen de koper en verkoper. RBS is geen partij bij deze secundaire handel. De jaarlijkse couponrente is echter wel een zaak van RBS. Op 31 december 2012 betaalde RBS weer een coupon uit aan de houders van de uitgegeven 5,25 en 5,5 procent eeuwigdurende leningen.

21 Ik heb een klacht over mijn vermogensbeheerder. Waar moet ik op letten als ik mijn gelijk via het KiFiD probeer te halen?
Als u een verschil van mening niet weet op te lossen met uw vermogensbeheerder, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De financiële ombudsman zal onderzoeken of hij kan bemiddelen om de klacht op te lossen.

Lukt dat niet dan is er de gang naar de geschillencommissie van het KiFiD. Een uitspraak van de geschillencommissie heeft meestal de vorm van een bindend advies. Maar sommige financiële instellingen willen daar niet aan.

Zoals vermogensbeheerder Wilgenhaege die onlangs heeft aangegeven een uitspraak van de geschillencommissie als niet-bindend te beschouwen. In dat geval moeten beleggers een (duurdere) rechtbankprocedure te starten.

Welke financiële dienstverlener uitspraken als bindend advies beschouwt? Raadpleeg:

Beleggingsfondsen:

1 Waar vind ik meer informatie over beleggingsfondsen?
Om beleggers te helpen het universum aan beleggingsfondsen te verfijnen, stelt de beschikbaar.

Deze module biedt de mogelijkheid de database te filteren type effecten (aandelen, obligaties, vastgoed en meer) regio’s, landen en sectoren. Ook kan geselecteerd worden op de hoogte van de kosten en het aantal sterren dat een fonds heeft in de VEB Fondsenrating.

In de VEB Fondsenrating spelen vooral kosten een prominente rol. Daarnaast zijn ook het rendement en het risico in de boordeling betrokken. Een fonds met vijf sterren heeft de hoogste waardering toegekend gekregen.

Dit fonds heeft een relatief gunstig kostenniveau, dat daarnaast de afgelopen jaren goede resultaten heeft behaald ten opzichte van andere fondsen in de subcategorie bij een aanvaardbaar risiconiveau.

Een fonds met de minimale score van een ster is daarentegen te duur en heeft matig gepresteerd bij een te hoog risico.

2 Wat gebeurt er met mijn beleggingsfonds( en) als de beheerder failliet gaat?
Nederlandse beleggingsinstellingen die openstaan voor particuliere beleggers hebben een beheerder en een bewaarder. De beheerder is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de beleggingen, de administratie en het aanbieden van deelnemingsrechten.

Bij een eventueel faillissement van de beheerder vallen de beleggingen van zowel beleggingsmaatschappijen als beleggingsfondsen niet in de failliete boedel van de beheerder.

3 Met welke kosten moeten beleggers in beleggingsfondsen vooral rekening houden?
Beleggen in fondsen biedt veel mogelijkheden, maar de kosten die ermee verbonden zijn bepalen voor een fors deel het rendement. De belangrijkste, maar niet alle, kosten op een rij.

 

* Beheer:   De beheervergoeding voor het beheer van het vermogen is de belangrijkste kostenpost.
*Prestatie:
Sommige aanbieders willen naast de vaste beheervergoeding een extra vergoeding ontvangen als zij de markt verslaan. 
*Transactie:
Veel fondsmanagers beheren hun fonds actief en handelen daar ook naar. De kosten voor de aan- en verkopen binnen het fonds beleggingsproducten zijn voor rekening van de belegger.
*Marketing:
Hoe groter het fonds des te meer de fondsaanbieder verdient. Hij zal er dan ook alles aan doen het onder de aandacht te krijgen op kosten van de belegger..


4 Kan ik mijn belang in het MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds verkopen?
De Britse fondsaanbieder Palmer Capital heeft fondsenaanbieder Middle Europe Investments (MEI) gekocht. Een van de vier fondsen van MEI, het MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds, verkeert in liquidatie.

Hierdoor is het niet mogelijk om in of uit het fonds te stappen. Wel kunnen beleggers via het handelsplatform NPEX participaties in het fonds verhandelen.

Het handelsplatform heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor zijn activiteiten en staat onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank.

5 In de documenten bij Robeco One staat een op- of afslag van maximaal 0,6 procent. Betekent dit dat ik bij in- en uitstappen 1,2 procent van mijn vermogen kwijt ben?
Nee. Robeco meldt op zijn website dat bij de fondsen in Robeco ONE dat een maximale opslag wordt gehanteerd van 0,4% en een maximale afslag van 0,2%.

U betaalt dus maximaal 0,6% bij in- en uitstappen. Maar het kan ook voorkomen dat u juist 0,6% ‘verdient’. Belangrijk daarbij is de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds. Afhankelijk van het saldo van vraag en aanbod wordt de intrinsieke waarde van het fonds vermeerderd of verminderd met een op- of afslag, dat is de transactieprijs.

Als er op de dag dat u koopt meer verkopers zijn, koopt u de aandelen in het beleggingsfonds met korting, want dan is er een afslag ten opzichte van de intrinsieke waarde. Bij verkoop geldt het omgekeerde.

VEB acties:

1 Kan ik mijn aandelen InnoConcepts verkopen en toch nog meedoen aan de juridische actie?
Voor deelname aan de VEB-Actie InnoConcepts hoeft u de aandelen niet langer in portefeuille te houden. Zo bespaart u eventueel bewaarloon.

Vergeet niet bewijzen van uw aandeelhouderschap te bewaren. Transactieoverzichten en rekeningafschriften zijn de meest gangbare bewijsstukken.

Houd er ook rekening mee dat u na verkoop van de aandelen uw rechten niet langer aanspraak kunt maken op een eventuele liquidatie-uitkering uit de boedel.
Meer over de VEB-Actie of via

2 Sta ik automatisch aangemeld als lid van de VEB voor alle juridische acties?
Als lid van de VEB kunt u gratis deelnemen aan . Maar u staat niet automatisch voor alle juridische acties aangemeld. Daarvoor is een aparte aanmelding noodzakelijk. Via de actiepagina op onze website, kunt u zich, indien u aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, per actie aanmelden. Wilt u aan meerdere acties deelnemen dan is het wellicht sneller om een opsomming van de betreff ende acties te mailen naar .

Via de gebruikelijke communicatiekanalen (Effect, website en nieuwsbrief) wordt u vervolgens op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het is altijd handig transactiebewijzen en rekeningafschriften te bewaren waaruit uw belangen blijken.

3 Ik wil meedoen aan de VEB-Actie Deloitte maar heb mijn transactiegegevens niet bewaard. Wat nu?
In beginsel kan iedereen die aandelen Ahold heeft gekocht in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 (periode kan nog wijzigen) en schade heeft geleden, zich aanmelden voor de actie. Als u geen bewijsstukken heeft van uw transacties kan de VEB uw aanmelding wel registreren, maar zult u, wanneer een compensatie beschikbaar komt, stuiten op een bewijsprobleem.

De VEB zal dan proberen zo goed mogelijk te faciliteren door collectief transactiegegevens op te vragen bij meewerkende banken. Er is geen garantie dat iedere bank kan meewerken en voor alle deelnemers transactiegegevens in de bankarchieven kan traceren. .

4 Waar kan ik meer informatie vinden over de juridische acties van de VEB?
De VEB informeert actiedeelnemers over nieuwe ontwikkelingen via de VEB website, nieuwsbrief en dit beleggingsmagazine. Maar meer informatie over de achtergrond van een juridische actie treft u aan op de VEB website.

Zo treft u op deze actiepagina meer informatie aan over onder meer de VEB-Acties Fortis, Deloitte, Van der Moolen, Landis en LCI.
5 Kan ik nog een KPNQwest claim indienen?
KPNQwest-beleggers die recht hebben op compensatie hebben nog tot 18 september 2012 de mogelijkheid een claim in te dienen bij .

Dit professionele administratiekantoor beoordeelt ingediende claims op geldigheid en volledigheid. Bij de VEB aangesloten schikkingdeelnemers hebben het KPNQwest-Claimpakket toegezonden gekregen dat alle informatie bevat om een claim te kunnen indienen.

Schikkingdeelnemers die het claimpakket niet hebben ontvangen hebben of een extra exemplaar willen, kunnen contact opnemen met de Claims Administrator via 00800-7866-4277 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland en het Verenigd Koninkrijk) of 001-503-597-7706 (zonder meerkosten wereldwijd bereikbaar).

Ook voor vragen over de KPNQwest-schikking staan deze telefoonlijnen open.

6 Wat kan ik doen met mijn bewijsstukken wanneer ik deelneem aan een collectieve actie van de VEB?
Het is absoluut aan te raden om alle aan- en verkoopbewijzen van beleggingstransacties goed te bewaren. Met deze bewijsstukken kunt u aantonen dat u schade heeft geleden op de belegging die eventueel in aanmerking kan komen voor compensatie.

De relevante periode staat nooit bij voorbaat vast en is een gevolg van een rechterlijke uitspraak of schikkingonderhandelingen.

Indien een compensatie is bereikt, dient iedere deelnemer zelf een claim in te dienen en deze te onderbouwen met bewijsstukken van de transacties.

Stuurt u de stukken dan ook niet op naar de VEB. Wij laten u weten wanneer een dergelijke actie nodig blijkt.

7 In het kader van de KPNQwestschikking heb ik een claim ingediend. Wanneer vindt uitbetaling plaats?
Aangesloten KPNQwest-beleggers hadden tot half september de mogelijkheid een claim in te dienen bij Claims Administrator Epiq.

Dit administratiekantoor beoordeelt de ingediende claims op geldigheid en volledigheid. Claimanten die wel een claim hebben ingediend, maar zonder voldoende bewijsstukken, hadden tot 3 december 2012 de mogelijkheid de gevraagde bewijsstukken of toelichting te verstrekken.

Pas wanneer alle claims definitief zijn beoordeeld, kan de uitbetaling volgen. Naar verwachting zal de uitbetaling nog in het eerste kwartaal van 2013 plaatsvinden.

8 Wat is de laatste stand van zaken rond Homburg?
Al meer dan een jaar werkt Homburg aan een herstructureringsplan voor alle belanghebbenden, waaronder de houders van Homburg Bonds.

Het Canadese hoge gerechtshof houdt toezicht op de gang van zaken rondom dit plan. De indiening van het eindplan bij de rechtbank staat voor eind januari gepland.

Tot 8 februari 2013 heeft Homburg Invest verlenging van zijn CCAA-bescherming tegen schuldeisers gekregen. Deze wordt telkens verlengd totdat het proces is afgerond.

De beëindiging van deze bescherming wordt eind eerste kwartaal verwacht. Volgens de laatste berichten kunnen belanghebbenden naar verwachting in maart 2013 stemmen over het definitieve eindplan.

Een andere ontwikkeling rondom de vastgoedbelegger is dat de stichting Homburg Bonds, die opkomt voor de belangen van obligatiehouders, een onderzoek zal starten naar mogelijke misleiding in prospectussen en brochures.

Ook wordt er gekeken naar de geldstromen rondom het fonds en naar de beheersvergoeding voorafgaand aan de faillissementsbescherming.

Allerlei:

1 Ik heb op zolder nog oude effecten gevonden. Hebben deze nog waarde?
Het effectenverkeer verloopt tegenwoordig bijna volledig giraal. Fysieke effecten worden dan ook in beginsel niet meer uitgewisseld tussen koper en verkoper. Ook hoeven aandeelhouders niet meer met de coupon naar een loket om dividend te incasseren. Uw oude fysieke aandelen uit de spreekwoordelijke doos op zolder hebben meestal geen economische waarde meer.

Wel is er een groeiende interesse onder verzamelaars van oude effecten. Sommige effecten zijn ware collectors items die via een veiling van eigenaar verwisselen.

Mocht u fysieke aandelen bezitten en deze wilt laten taxeren of verkopen dan kunt u onder meer
contact opnemen met de Vereniging van Verzamelaars in Oude Fondsen (VVOF) in Amsterdam. De VVOF is een overkoepelende landelijke vereniging om verzamelaars van oude fondsen (effecten) samen te brengen via onder andere ruilbeurzen en biedt tevens de mogelijkheid om oude fondsen te taxeren.

2 Wat onderscheidt een deposito van een gewone spaarrekening?
Deposito’s zijn spaarrekeningen waarop het geld voor een bepaalde tijd wordt vastgezet en die vaak iets meer rente geven dan een reguliere spaarrekening.

Zeker wanneer het gaat om grotere bedragen kunnen deposito’s veel extra rente-inkomsten genereren. Doorgaans moet de spaarder wel een fikse boeterente betalen als hij het geld voor het einde van de looptijd van de rekening opneemt. Alleen onder bepaalde bijzondere omstandigheden kan het geld boetevrij worden opgenomen. Spaarders die kiezen voor een deposito moeten dan ook goed nagaan of zij het geld voor langere tijd opzij kunnen zetten.

Kiezen voor de langste looptijd en de hoogste rentevergoeding is niet altijd de beste strategie voor spaargeld. De rente kan namelijk ook stijgen en wie zijn geld dan voor te lange tijd heeft vastgezet, loopt rente mis.

3 Ik heb een nieuwsbrief ontvangen met daarin een aantal beleggingstips. Wat zijn de risico’s?
Natuurlijk willen beleggers meeliften op de successen van een superbelegger. De duizenden nieuwsbrieven die wonderrendementen voorspiegelen spelen daar handig op in. Soms wordt in de brief gevraagd om een bepaald bedrag over te maken om de tip te krijgen, in andere gevallen wordt de beleggingsstrategie zelf verkocht.

Het is aan te raden uiterst voorzichtig te zijn met tips uit nieuwsbrieven. U kunt zich altijd afvragen waarom iemand op zoek is naar geld van anderen als deze in staat is zelf wonderrendementen te behalen.

4 Ik krijg wel eens producten aangeboden die de goedkeuring van de AFM zouden hebben. Maar de partijen die ze aanbieden blijken geen vergunning te hebben. Hoe kan dat?
In sommige situaties geldt een vrijstelling en heeft de onderneming geen prospectusplicht (bij het aanbieden van effecten) of vergunningplicht (bij het aanbieden van beleggingsobjecten en bij het aanbieden van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen).

Een van de situaties waarin de vrijstelling geldt, is bij aanbiedingen vanaf €100.000 per effect, per beleggingsobject of per deelnemingsrecht.

De reden van de vrijstelling is dat je van consumenten, die voor beleggingen kiezen met een minimale investering van € 100.000, mag verwachten dat zij voldoende deskundig en professioneel zijn om de aard van aangeboden producten en de aanbieder van de producten goed te kunnen beoordelen.

De aanbieders moeten zich wel houden aan de regels over oneerlijke handelspraktijken.

5 Ik heb spaargeld bij ASN en SNS Bank, valt dit onder het depositogarantiestelsel?
ASN Bank is een zelfstandige dochteronderneming van SNS Bank, een onderdeel van SNS Reaal. AS N Bank en SNS Bank hebben beide een eigen bankvergunning. Spaargeld van een particuliere spaarder wordt zowel bij ASN Bank als bij SNS Bank gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden (vrijwel alle betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s) van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Deze regeling kent een maximum van 100.000 euro per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen.

Spaarders met rekeningen bij AS N en SNS Bank zien hun spaargeld dus gegarandeerd tot 100.000 euro bij elk van de twee banken.

Voor aandelen en de meeste obligaties in een beleggersportefeuille geldt deze garantie niet, maar dat is ook niet nodig.

Deze effecten vallen buiten het vermogen van de bank of broker aangezien een bewaarder deze onder zich houdt. Mocht de bank of broker omvallen, dan is de effectenbezitter beschermd.

6 Wat gebeurt er met een verzekering als een verzekeringsmaatschappij omvalt?
De Nederlandsche Bank (DNB) is naast het toezicht op banken ook belast met toezicht op verzekeraars. Dit toezicht verkleint de kans op een faillissement, maar sluit risico’s nooit uit.

De verzekeringsbranche kent geen garantieregeling. Als een verzekeraar failliet dreigt te gaan, probeert DNB de verzekeringsportefeuille over te dragen aan financieel gezonde verzekeringsmaatschappijen.

Voor levensverzekeraars heeft DNB in overleg met het Verbond van Verzekeraars een opvangregeling ontworpen.

Deze regeling is erop gericht de verzekeringsportefeuille over te dragen vóórdat een verzekeraar failliet wordt verklaard.

Een faillissement betekent vaak een korting van de rechten van polishouders.

7 Wat is het verschil tussen de nominale en effectieve rente bij een spaarrekening?
De meeste aanbieders keren eenmaal per jaar, achteraf, rente uit. Maar niet allemaal. Sommige banken betalen ieder kwartaal (bijvoorbeeld MoneYou) of zelfs iedere maand (bijvoorbeeld LeasePlan Bank) rente.

Indien u de ontvangen rente direct van uw spaarrekening afhaalt en u telt aan het eind van het jaar alle ontvangen rente bij elkaar op, dan heeft u de nominale rente.

Wanneer u daarentegen de ontvangen rente laat staan op uw spaarrekening ontvangt u niet alleen rente over uw oorspronkelijke saldo, maar ook over de ontvangen rente.

Deze rente op rente levert de effectieve rente op.

8 Ik heb een klacht over mijn bank. Welke opties heb ik?
Wanneer u een klacht heeft over uw bank en u zich niet direct wilt wenden tot de rechter, dient u de interne klachtenprocedure bij uw bank te doorlopen.

De Wet op het Financieel Toezicht stelt dat iedere financiële dienstverlener verplicht is een dergelijke klachtenprocedure te hebben. Tevens dient de betreffende dienstverlener u op de hoogte te houden van de voortgang van uw klacht.

Indien een minnelijke oplossing uitblijft, kunt u zich nog wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

9 Argenta biedt een hoge spaarrente, maar zijn er ook risico’s?
Het is verleidelijk om ook in tijden van lage rentes de aanbieder op te zoeken die de concurrentie wil aftroeven met een hoge vergoeding op spaargeld.

Een van die partijen is Argenta Spaarbank. Het is wel goed te bedenken dat Argenta alleen een bijkantoor in Nederland heeft en geen Nederlandse bankvergunning, zodat spaargeld niet onder de dekking valt van het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Spaarders die geld parkeren op een rekening van Argenta worden gedekt door de Belgische Collectieve Garantieregeling die, net als in Nederland, 100.000 euro per rekeninghouder garandeert. Als de bank in problemen komt, moeten spaarders dus richting Brussel om hun gegarandeerde tegoed op te eisen.

Andere bekende aanbieders van spaarrekeningen die niet onder de dekking van het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen, zijn de Estlandse Big Bank en de Schotse Bank.

10 Valt het geldsaldo van een beleggingsstudieclub onder het depositogarantiestelsel?
Ja, onder bepaalde voorwaarden kunnen beleggingsstudieclubs aanspraak maken op de dekking door het depositogarantiestelsel.

Om hierop een beroep te kunnen doen, moet (i) de rekeninghouder, (ii) de bank en (iii) het product onder de garantieregeling vallen. Beleggingsstudieclubs kunnen de website van DNB raadplegen om te zien of de bank onder het garantiestelsel valt.

Bij de betreffende financiële instelling kan worden nagevraagd of het product onder het garantiestelsel valt, de instelling is verplicht dit aan te kunnen geven.

Daarmee is de vraag echter nog niet beantwoord of de rekeninghouder onder deze regeling valt. Op grond van de wet en lagere regelgeving vallen zowel de rekeningen van beleggingsstudieclubs met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een vereniging) als de gezamenlijke door particuliere beleggers geopende en/ofrekeningen onder de dekking van het garantiestelsel.

11 Ik heb een abonnement bij Beursfoon en ben niet tevreden. Wat kan ik doen?
De VEB ontvangt regelmatig klachten over Beursfoon. Dit is een zelfbenoemd beursinformatiebedrijf, dat beleggers prijzige abonnementen biedt op zogenoemde beurssignalen met bijbehorend automatisch handelssysteem.

Als u niet tevreden bent over Beursfoon is het eerst zaak uw abonnement op te zeggen. Denkt u schade te hebben geleden dan is het belangrijk te weten dat u twee overeenkomsten bent aangegaan, een met Beursfoon zelf en een met een vermogensbeheerder.

Eerst Beursfoon. Wie denkt dat er sprake is van oneerlijke handelspraktijken kan contact opnemen met de consumentenautoriteit, die toezicht houdt op de naleving van consumentenrecht. Meer informatie is te vinden op .

Ook kunt u op basis van de vermogensbeheerovereenkomst nagaan of de transacties niet zijn uitgevoerd om provisie-inkomsten te genereren.

Als inderdaad sprake is van provisie-jagen of ‘churning’ , dan is het raadzaam eerst toezichthouder AFM in te lichten en vervolgens uw recht te halen via het KiFiD of de rechter.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}