VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

18 februari 2013

Claimcode

  • Pagina printen
  • 0 Reageer op dit artikel
  • Stuur dit artikel door

    Vul hieronder het emailadres in van degene naar wie u dit artikel wilt doorsturen, en uw eigen emailadres in.

De Vereniging VEB NCVB (hierna ‘VEB') is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en heeft ten doel de behartiging van de belangen van effectenbezitters in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder.

De VEB onderschrijft de uitgangspunten van de Claimcode.

De VEB treedt regelmatig op als collectieve belangenbehartiger die vaststellingsovereenkomsten aangaat of rechtsvorderingen instelt die strekken tot de bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen; meer in het bijzonder van de belangen van degenen die zij overeenkomstig haar statuten behartigt.

Voor haar collectieve acties maakt de VEB in sommige gevallen gebruik van door haar opgerichte actiestichtingen. Deze stichtingen faciliteren de VEB en hebben tot doel gelijksoortige vorderingen te bundelen en aanhangig te maken.

Ook bij de afwikkeling van juridische procedures of schikkingen kunnen deze stichtingen een functie hebben. Thans zijn nog twee VEB actiestichtingen actief: de stichting VEB-Actie Landis en de stichting VEB-Actie LCI.

Zowel de VEB als de genoemde stichtingen hebben geen winstoogmerk. De onbezoldigde bestuurders van de VEB actiestichtingen zijn in een personele unie verbonden met de VEB. Zij zijn werknemer van de VEB en staan in hun functie bij de stichtingen onder toezicht van de Raad van Toezicht van de VEB.

Enkel leden van de VEB kunnen als deelnemer een relatie met de stichtingen aangaan. Zij kunnen zich op basis van een deelnemingsovereenkomst als deelnemer bij de stichtingen aansluiten. Tot op heden hebben de VEB en de VEB actiestichtingen - buiten het vereiste van het VEB lidmaatschap - nimmer bijdragen van de leden en deelnemers verzocht.

Voor zover de VEB bij haar collectieve acties gebruik maakt van actiestichtingen worden deze als partij betrokken in de juridische procedures en/of schikkingen. Alle relevante informatie over de VEB actiestichtingen is te vinden op de VEB website www.veb.net onder de betreffende actie.

Het verdient opmerking dat de (rechtsvoorganger van de) VEB is opgericht in 1924 en de stichtingen VEB-Actie Landis en VEB-Actie LCI in 2003. Derhalve lang voor de introductie van de Claimcode.

Toelichting

Principe III: De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur

Het bestuur van de VEB actiestichtingen staat onder toezicht van de Raad van Toezicht van de VEB en legt hieraan verantwoording af.

De VEB kent als vereniging een eenhoofdig statutair bestuur. Dit vindt zijn oorzaak in de lange traditie van de VEB waarin het algemeen bestuur werd gevormd door de huidige Raad van Toezicht. Een dagelijks bestuur delegeerde vervolgens de bestuurstaak aan een niet-statutaire directeur. In 2006 is aangesloten bij de praktijk van vergelijkbare verenigingen en is het algemeen bestuur samengevoegd met het dagelijks bestuur en is een toezichthoudende taak toebedeeld. Het bestuur is in handen gelegd van een bezoldigde statutaire bestuurder. Deze bestuurder wordt bijgestaan door een (niet-statutaire) adjunct directeur en een ruime staf van juristen, economen en financiële en marketingspecialisten. Naar mening van de VEB is daarmede ruimschoots voldaan aan de beschikking van het bestuur over specifieke deskundigheid noodzakelijk voor een adequate belangenbehartiging. De VEB staat met al haar toezichthouders, bestuur en staf de stichtingen ten dienste.

Principe IV: Onafhankelijkheid en vermijding van belangentegenstelling

Door de bijzondere opzet van de VEB actiestichtingen als faciliterende entiteiten voor de collectieve acties van de VEB worden de bestuursfuncties aldaar bezet door VEB werknemers. De VEB actiestichtingen worden op marktconforme condities (voor)gefinancierd door de VEB.

Principe V: Vergoedingen aan bestuurders

De bestuurders van de VEB actiestichtingen ontvangen - naast hun VEB salaris - geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Principe VI: Taak, werkwijze en samenstelling van de raad van toezicht

Het toezicht op de VEB actiestichtingen wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van de VEB. De kostenvergoedingen en vacatiegelden van de raad van Toezicht wordt volledige gedragen door de VEB.


{{scope.count}}Reacties

Geef als eerste een reactie op dit artikel |
{{comment.userName}}
{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{comment.body}}