VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Balans
Back >>

De balans van TKH is de laatste jaren flink verslechterd, en dit brengt risico’s met zich mee voor beleggers.

TKH heeft volgens de cijfers over 2018 een nettoschuld van 1,5 keer de ebitda (2018). Dit is substantieel hoger dan in 2017 (0.9) of het gemiddelde over de laatste 10 jaren (0.36). De oorzaak is dat THK overnames vooral met vreemd vermogen heeft gefinancierd. Hierbij valt op dat in 2018 meer kortlopende financiering is aangetrokken (looptijd minder dan één jaar). Dit geeft aan dat TKH scherper aan de wind is gaan varen.

Met de schuldratio voldoet TKH zich nog ruimschoots aan de met de bank afgesproken verhoudingen (een schuldratio van minder dan 3). Bovendien genereert TKH voldoende kasmiddelen uit haar operationele activiteiten. Conclusie is dan ook dat TKH goed in staat is haar bestaande operaties te financieren.

Overzichtspagina TKH

Solvabiliteit
Een andere manier om naar de schuld te kijken, is door de schulden uit te drukken als percentage van de balans. Deze verhouding komt voor TKH uit op 63 procent, hetgeen aan de hoge kant is in vergelijking tot peer-technologiebedrijven.

Ter illustratie, de schuldratio bedraagt voor Aalberts circa 35 procent, Te Connectivity rond de 38 procent en voor Legrand ongeveer 68 procent.

Vanuit deze balansbenadering lijkt er weinig ruimte om aanvullende schuld aan te trekken. Dit geeft aan dat dividend vooral moet komen uit de winst en veel minder uit wijzigingen in de financieringsmix.

Een uitzondering hierop - in de vorm van superdividend - is overigens niet geheel ondenkbaar indien TKH boekwinsten mocht realiseren bij het desinvesteren van bedrijfsonderdelen.

Niet-tastbare activa wegen zwaar
In totaal heeft TKH voor 544 miljoen euro aan niet-tastbare activa op de balans  staan, tegenover een geconsolideerd eigen vermogen van 646 miljoen euro (jaarcijfers 2018). Niet-tastbare activa maken met 84 procent dus een substantieel deel uit van het eigen vermogen. Dit gegeven is voor een technologiebedrijf niet ongewoon, maar geeft wel aan waar het grootste balansrisico zit.

De niet-tastbare activa is grotendeels ontstaan vanuit de vele overnames. Van het totale bedrag aan niet-tastbare activa komt 435 miljoen euro voort uit overnames. Het restant hangt samen met geactiveerde ontwikkelingskosten, patenten en merken. 

TKH is in ieder geval één keer per jaar verplicht de waardering van de niet-tastbare activa op de balans tegen het licht te houden en te testen. Hierbij hanteert TKH onder meer aannames over de toekomstige ontwikkeling van de omzet, de winst en kosten van kapitaal. Deze aannames worden door de controlerend accountant beoordeeld op plausibiliteit/marktconformiteit.

In het jaarverslag geeft TKH met een gevoeligheidsanalyse aan wat de invloed is van een beperkte wijzigingen in aannames. Ter illustratie: een gecombineerde daling van de EBITDA met 10 procent en groei met 0,5 procent en een stijging van de kapitaalvoet met 1 procent, zou bij ongewijzigd beleid resulteren in een boekverlies van bijna 1 miljard euro. In dit toch ook weer niet onmogelijke scenario zou het waarschijnlijk zijn dat de hele goodwill-post weggevaagd zou worden.

Vanuit dit cijfervoorbeeld is het nog beter te begrijpen dat TKH zo zwaar inzet op omzetgroei en verbetering van marges. Zonder deze koerswijziging zou het bedrijf bij een beetje tegenwind, al snel in de gevarenzone kunnen komen waarbij de niet-tastbare activa als een molensteen fungeren.  

Overzicht van alle barometers