VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Concurrentievoordelen
Back >>

TKH heeft zich door de jaren heen getransformeerd van kabelproducent naar hoogwaardig technologiebedrijf dat een breed spectrum aan oplossingen biedt.

Deze oplossingen komen voort uit het verbinden van een aantal kerntechnologieën (waaronder slimme camera’s en communicatiesystemen) die het bedrijf zelf heeft ontwikkeld of verkregen via acquisities.

De laatste jaren lijkt het bedrijf steeds succesvoller om de technologieën te bundelen en deze op afnemers – van vliegvelden tot smartphonemakers en bandenfabrieken – toe te spitsen. TKH is zich bovendien meer gaan begeven op nichemarkten waar de marges en groei hoger liggen.

Het bedrijf profiteert van haar technologische knowhow en geniet hoge overstapdrempels bij zijn afnemers in de vorm van: technologische “lock-in” en langdurige servicecontracten. De grootste bedreiging voor het bedrijf zit hem in de snelheid van technologische vernieuwing. Zogenaamde disruptieve technologie vormt een bedreiging omdat deze de bestaande kerntechnologie kan inhalen. Om te voorkomen dat men de boot mist, investeert TKH in toenemende mate in R&D (3-4 procent van de omzet) en is het bedrijf actief op overnamefront.

Lappendeken aan activiteiten
Over de periode 2014-2018 is het bedrijf snel gegroeid door organische groei (van 5,3 procent gemiddeld per jaar) en door vele overnames. Met de overnames is een lappendeken aan activiteiten ontstaan. De overnames zijn vooral gericht op het verkrijgen van nieuwe technologie of op het zekerstellen van toe- en aanlevering van onderdelen.

Zo kreeg TKH in 2014 toegang tot camera- en sensortechnologie door de overname van Augusta Technologie. Verder nam TKH  stapsgewijs Commend over, waarmee het de beschikking kreeg over beveiligings- en communicatietechnologie, toepasbaar in onder meer de schaapvaartsector. Recenter nam TKH het Duitse-Italiaanse Lakesight over dat groot is in slimme camerasystemen met industriële toepassing.

Te denken valt aan: systemen voor verkeer (nummerbordherkenning en systemen om auto’s te begeleiden in parkeergarages), aan medische toepassingen (technologie voor inwendig onderzoek) of aan optimalisatie van fabricageprocessen (geautomatiseerde productcontrole). De ontwikkeling en verbetering van camera’s is een speerpunt van de strategie van TKH.

Het gevolg van de overnames en de eigen investeringen in R&D is dat een breed palet aan kerntechnologieën beschikbaar is, die elkaar complementeren en daarmee waardevoller maken. Aangevuld met het vermogen om technologieën te bundelen en volledig toe te spitsen op de klantbehoeften, maakt dit dat TKH onderscheidende proposities kan uitdoen in aantrekkelijke niches.

Tegelijkertijd maakt het brede palet aan technologieën het bedrijf ondoorzichtig voor beleggers – het bedrijf geeft bijvoorbeeld geen inzicht in de marges die het per divisie realiseert (Telecom, Gebouwen en Fabrieken). Daarnaast zijn met de overnames diverse deelnemingen en werkmaatschappijen ontstaan, die nog niet geïntegreerd zijn in de groep.

Deze organisatiestructuur maakt de aansturing complexer en duurder dan nodig, en draagt ook niet bij aan transparantie richting beleggers. Zelf beschouwt TKH de complexiteit van operaties als een factor van betekenis die beleggers doet aarzelen om het aandeel te kopen en adequaat te waarderen. De komende jaren zet TKH daarom in op versimpeling van het bedrijf (via integratie van 10 tot 15 werkmaatschappijen).

Overzichtspagina TKH


Segmenten
Het bedrijf heeft zijn activiteiten opgedeeld in: Telecom, Gebouwen (“Building Solutions”) en Fabrieken (“Industrial Solutions”) (zie Tabel 1). Veruit het grootste deel van de omzet komt voort uit Fabrieken (45 procent) en Gebouwen (43 procent).

Binnen Fabrieken wordt omzet behaald uit de productie van: kabels en systemen (18,3 procent van de totale omzet) en machineproductie (26,6 procent). Binnen de machineproductie domineert de productie van complete autobandensystemen (2018: 333 miljoen euro omzet). De komende jaren verwacht TKH hier een substantiële omzetgroei omdat veel Europese bandenfabrieken aan een opknapbeurt toe zijn.

Binnen Gebouwen houdt TKH zich bezig met beveiligingssystemen via slimme camerasystemen die gebruikt worden om het verkeer te regelen in bijvoorbeeld verkeerstunnels, en parkeergarages) Zo maken de (enorme) parkeergarages van het attractiepark Disney World in Orlando gebruik van camera’s van TKH om auto’s naar lege plekken te sturen. De cameratechnologie wordt ook ingezet voor geautomatiseerde kwaliteitscontrole. Zo worden de elektrische ogen van TKH gebruikt  door makers van smartphones om telefoons visueel te inspecteren op beschadigingen. De camera’s maken tot  2000 minifoto’s per seconde waardoor n minieme fouten snel worden gevonden en verholpen.

Binnen Telekom maakt TKH glasvezelkabels voor de Europese en Chinese markt. In 2017-2018 investeerde TKH hiervoor in kabelfabrieken in Polen, China en de Oekraïne. Het zelf bouwen van deze fabrieken is bijzonder omdat TKH er juist naar streeft zoveel mogelijk kapitaalintensieve activiteiten uit te besteden. Naar eigen zeggen koopt TKH circa 70 procent van de (kapitaalintensieve) hardware die het nodig heeft van derden. Alleen activiteiten waar TKH een strategisch belang ziet worden op de eigen balans gezet, denk aan bescherming van intellectueel eigendom en het borgen van kwaliteit. 


Omzet per bedrijfsonderdeel (miljoen euro)

Segment

2014

2015

2016

2017

2018

Telecom

165

166

169

192

195

Gebouwen

502

582

574

636

704

Fabrieken

683

627

598

658

733

Immateriële activa
TKH concurreert vooral op technologie. De strategie om de concurrentie voor te blijven is door overnames van innoverende bedrijven en eigen investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D uitgaven 2018: 61 miljoen euro).

Per 2018 heeft TKH voor 544 miljoen euro aan niet-tastbare activa op de balans. Van dit bedrag is 435 miljoen euro het gevolg van overnames (goodwill) en is het restant gerelateerd aan interne investeringen in ontwikkeling, patenten en merknamen. 

Het is niet ongebruikelijk voor technologiebedrijven om het zwaartepunt van het geïnvesteerde kapitaal in immateriële activa te hebben. Tegelijkertijd roept een dergelijke omvang vragen op over de bestendigheid van dit intellectuele eigendom.

In het jaarverslag geeft TKH zeer beperkt inzicht in de mate waarin het eigendom beschermd is met patenten. TKH rekent 21 miljoen euro toe aan patenten, licenties, software en rechten (dus minder dan 4 procent van de totale immateriële activa). Grootste risico van een dergelijke beperkte mate van wettelijke bescherming, is dat technologie kan worden gekopieerd door de concurrentie.

De beperkte mate van transparantie over en beperkte mate van wettelijke bescherming doen  afvragen hoe structureel een eventuele voorsprong van TKH ten opzichte van de concurrentie is.

Overstapdrempels
Technologische lock-in

TKH biedt haar klanten een technologisch product waarbij het bedrijf zowel de hardware (e.g. kabels, camera’s, verlichting) als software levert (e.g. beeldherkenning en machineaansturing). Het is hierbij cruciaal dat hardware en software op elkaar zijn afgestemd en dat de totaaloplossing is toegespitst op de specifieke behoeften van de afnemer. Doordat veel van de systemen geïntegreerd zijn in het productieproces van de klant, lijken de drempels om over te stappen naar een ander bedrijf aanzienlijk. 

Zo is het onder meer lastig om van een oplossing van TKH af te stappen omdat de software is beschermd met patenten en de aangelegde hardware is toegespitst op de software (hetgeen tot aanpassingskosten kan leiden). Daarnaast kan een overstap resulteren in tijdelijke onderbreking van kritieke diensten, denk aan een productieproces van autobanden dat stilgelegd moet worden.

Ook levert TKH bijvoorbeeld verlichting op landingsbanen. Mocht een vliegveld overstappen op andere lichtsystemen zal dit ongetwijfeld samengaan met uitgebreide veiligheidstesten. Al deze aspecten creëren een overstapdrempel bij klanten.

Langdurige servicecontracten
Na afronding van een project biedt TKH ook service- en onderhoudsdiensten aan. Dit wordt aangeboden als separate dienst. Gegeven de technologische aard van de geleverde diensten, lijkt het logisch dat afnemers deze servicediensten ook bij TKH afnemen.

Gegeven de lange levensduur van projecten, immers: een autobandenfabriek gaat minimaal 10 jaren mee, lijkt het aannemelijk dat deze servicediensten deel zijn van langlopende overeenkomsten. Dit vormt een additionele overstapdrempel. Overigens deelt TKH niet met de buitenwacht welk deel van de omzet afkomstig is van servicecontracten. Meer transparantie hierover vanuit TKH is wenselijk.

Drie specifieke risico’s
1.) Disruptieve technologie: onverwacht en potentieel met grote impact
Disruptieve technologie zijn veranderingen in technologie die bestaande ideeën en processen sterk veranderen of overbodig maken. Voor een technologiebedrijf als TKH vormen zij een groot risico omdat het grootste deel van het bedrijfskapitaal niet zit opgesloten in machines en fabrieken, maar in kennis, werkwijzen en intellectueel eigendom. Deze onderdelen staan op de balans als immateriële activa.

Het is lastig om de risico’s van disruptie te beheersen. Disruptieve technologie komt vaak onverwacht en de impact kan groot zijn. Dit omdat nieuwe ontdekkingen superieur of complementair zijn aan andere technieken waardoor geheel nieuwe productmarktcombinaties kunnen ontstaan. In economische termen kunnen hierbij netwerkeffecten ontstaan die voorheen nauwelijks te voorzien waren. Daarmee kan disruptie een grote invloed hebben op het concurrerend vermogen.

Disruptieve technologie vormt een groter risico, naarmate de tijd tussen ontwikkeling en lancering van een product (de zogenaamde time-to-market) toeneemt. Bij TKH zet men in op verlaging van de time-to-market door het optimaliseren van processen. Niettemin kan het nog steeds vele jaren duren voordat een idee klaar is voor de markt. Disruptierisico ligt dus altijd op de loer en kan het speelveld waarin TKH opereert ineens sterk doen kantelen.

2.) Toegenomen projectrisico
Bij de implementatie van projecten fungeert TKH als hoofdaannemer. In die hoedanigheid draagt TKH de verantwoordelijkheid dat projecten tijdig en conform afspraak geleverd worden. Mocht TKH in gebreke blijven, kan dit financiële gevolgen hebben doordat afnemers schadeclaims indienen of dat projectkosten hoger uitvallen dan verwacht. Als hoofdaannemer draagt TKH dit risico.

Daarnaast heeft TKH - gedurende de implementatie – te maken met uitvoering- en financieringsrisico’s . Hierbij is van belang dat gemaakte projectkosten tijdig in rekening worden gebracht bij de afnemers. Op dit vlak voorspelt het jaarverslag 2018 niet veel goeds. De contractkosten groeien in 2018 sneller dan de omzet, hetgeen doet vermoeden dat TKH dit risico onvoldoende beheerst en klanten later factureert. Over 2018 geeft TKH een toename in projectrisico aan vanwege: een grotere projectomvang, toegenomen complexiteit en een gebrek aan ervaring in markten waar TKH voorheen niet actief was.

3.) Acquisitierisico: hoge aankoopprijzen en gebrek aan integratie
TKH kiest ervoor om zeer actief te zijn op het overnamefront. Hierbij is een drijfveer dat TKH graag de nieuwe technologie in handen krijgt die overnamepartijen ontwikkeld hebben. Vaak gaat het om een bewezen technologie, beschermd met patenten. Het overnemen van dit soort bedrijven zal niet goedkoop zijn en het risico bestaat dat TKH te veel betaalt. De hoge prijzen zijn bijvoorbeeld zichtbaar in de post goodwill die de afgelopen jaren sterk is toegenomen.

Het risico is dat deze goodwill onvoldoende gaat renderen en vatbaar is voor afboekingen als de balanswaarde niet langer door kasstroomprognoses kan worden ondersteund. Dit kan dan als een molensteen om de nek hangen. Daarnaast gaan overnames altijd gepaard met integratierisico’s. Vooralsnog heeft TKH niet veel werk gemaakt van het bestuurlijk en operationeel integreren van overgenomen bedrijven.

Naar eigen zeggen zijn de deelnemingen/werkmaatschappijen daardoor minder efficiënt en lastiger aan te sturen. Integratie is dus nodig maar kan gepaard gaan met transitiekosten die, indien niet goed gecontroleerd, onverwacht hoog kunnen uitvallen (denk aan: verhuiskosten, advieskosten en afvloeiingskosten).

Overzicht van alle barometers