VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Waardecreatie
Back >>

Uit de financiële resultaten van 2018 blijkt het rendement op geïnvesteerd kapitaal (inclusief immateriële activa) van TKH met 10,5 procent boven de kostenvoet van kapitaal (10 procent) te liggen. Het bedrijf voegt dus – zij het beperkt - economische waarde toe.

Exclusief goodwill is het rendement een stuk hoger. Het rendement op kapitaal (ROIC) bedraagt in dat geval 22 procent. Het forse verschil met het voornoemde cijfer illustreert het zware gewicht dat overnames uit het verleden hebben op het waarde genererend vermogen.

Overzichtspagina TKH

De waardecreatie is over de periode 2014-2018 als geheel verslechterd (inclusief de goodwill van overgenomen bedrijven). Kort gezegd wordt de beperkte verbetering van de marge volledig teniet gedaan door een veel grotere verslechtering van de kapitaalproductiviteit. Onderstaand figuur geeft per component van waardecreatie de richting en zwaarte van de ontwikkelingen weer.


Figuur 1: Ontwikkeling waardecreatie 2014-2018

 

 

Kapitaal minder productief
TKH lijkt steeds meer te moeten investeren in machines, werkkapitaal en know-how om meer omzet te genereren. De productiviteit van het kapitaal – berekend als omzet gedeeld door het geïnvesteerd kapitaal – daalde van 2,3 in 2014 naar 1,6 in 2018. Dit ondanks een omzetgroei van 21 procent deze periode.

De teruglopende kapitaalefficiëntie houdt verband met twee zaken. Ten eerste houdt TKH meer werkkapitaal. t In de periode 2014-2018 moest het bedrijf meer voorraden aanhouden (het aantal dagen neemt met 9 toe) en betaalden klanten gemiddeld genomen later (6 dagen). Dit kon niet gecompenseerd worden door zelf toeleveranciers ook later te betalen (plus 11 dagen).  

Ten tweede heeft het bedrijf met de vele overnames een aanzienlijke goodwill opgebouwd, hetgeen de kapitaalefficiency eveneens reduceert (omzet gedeeld door geïnvesteerd kapitaal). Dit komt doordat de goodwill zich nog onvoldoende uitbetaalt, waarbij TKH overigens meldt dat voor veel van de recentere overnames geldt dat het rendement zich (pas) vanaf 2019 zal manifesteren.

Marges verbeteren, maar let op de activering van ontwikkelingskosten
De marges op verkopen (gemeten als: NOPLAT/verkopen) verbeteren van 6,3 procent in 2014 naar 6,7 procent in 2018. Belangrijkste oorzaak is dat de omzet sneller is gestegen dan de kosten, hetgeen kan duiden op schaalvoordelen. Dergelijke voordelen zijn niet ongewoon bij technologie dat een non-rivaliserend karakter heeft. Anders gezegd, eenmaal verkregen technologie kan onbeperkt worden hergebruikt, zonder dat daar additionele kosten tegenover staan.

Ofschoon marges dus licht verbeteren, spelen onder de motorkap zaken die relevant zijn voor de toekomstige waardecreatie. Zo brengt TKH slechts 50 procent van zijn uitgaven aan ontwikkeling ten laste van de winst. De andere helft van de ontwikkelingskosten wordt op de balans gezet (geactiveerd). Alhoewel deze behandeling niet ongewoon is voor een technologiebedrijf, is dit van grote invloed op de margecijfers. Zonder activering van ontwikkelkosten zouden de marges zelfs dalen sinds 2014. Om de invloed van dergelijke boekhoudkundige behandelingen te neutraliseren, dienen de verschillende componenten van waarde creatie altijd in onderlinge samenhang te worden bezien.

Overzicht van alle barometers