VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

18 november 2016

Disclaimer VEB-website

1. Algemene voorwaarden

 

1.1 Uitsluiting aansprakelijkheid VEB
VEB heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. VEB is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan VEB verantwoordelijk worden gehouden, voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door VEB alhier verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. VEB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van VEB.

1.2 Geen individueel beleggingsadvies
Eventuele selectiecriteria en beschrijvingen behelzen geen individueel beleggingsadvies maar zijn slechts een beschrijving van beleggingsstrategieën en reflecteren de persoonlijke meningen van auteurs. Een publicatie op deze website mag niet worden beschouwd als advies waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen zouden moeten baseren. De VEB en haar werknemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

1.3 Openbaar maken en verveelvoudigen
Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VEB openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren
(i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling; of
(ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is; of
(iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

VEB verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

 

2.  Privacy statement

2.1 Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening legt VEB persoonsgegevens van haar leden vast. VEB is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. VEB houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de VEB. Op verzoek geven wij u inzage in de persoonsgegevens zoals wij die geregistreerd hebben en indien noodzakelijk gaan wij over tot aanpassing van deze persoonsgegevens. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen dan kunt u dit ook aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens kunnen dan worden aangepast of verwijderd. U kunt daartoe een e-mail richten aan info@veb.net, onder vermelding van ‘privacy’.

2.2 Toepassingsbereik
Het privacy statement is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van VEB waaronder de uitingen via de door VEB geëxploiteerde websites (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de "Website") de door VEB verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de "Nieuwsbrief") het door VEB geëxploiteerde Ledenportaal ten behoeve van onder andere mobiele telefoons (hierna: aangeduid als het "Ledenportaal") het magazine Effect (daaronder ook begrepen het e-magazine). Hierna gezamenlijk te noemen: de "VEB Uitingen".

2.3 Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die VEB in het kader van de VEB Uitingen verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals het middels het Ledenportaal toezenden van informatie conform uw voorkeuren, het publiceren van door u gegeven en ter publicatie aangeboden commentaren en reacties, etc.) om met u in contact te kunnen treden om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van VEB (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden) het analyseren en verbeteren van dienstverlening van VEB (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de VEB Uitingen) het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van VEB. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u VEB daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan VEB stelt.

2.4 Aanmelding lidmaatschap en andere formulieren
Ook op andere plaatsen vraagt VEB gegevens om het contact met (aspirant-)leden te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld als u zich wilt aanmelden als lid, maar ook voor het doorgeven van uw gegevens als die gewijzigd zijn, bijvoorbeeld na een verhuizing. Die gegevens heeft VEB nodig om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het magazine Effect op het goede adres wordt afgeleverd. Op bepaalde plekken op onze site - onder meer via de knop 'Contact' onderaan de pagina - kunt u reageren op zaken die u op onze site bent tegengekomen.

Als u de aanmelding verricht voor uw lidmaatschap, dan verstuurt u uw aanmelding met persoonsgegevens en bijvoorbeeld rekeningnummer via een zogenoemde Secure Socket Layer (SSL). Dat is een moderne beveiligingstechniek waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien. U kunt momenteel bij ons betalen met een acceptgiro of afgifte van een doorlopende machtiging. Zodra dit verandert, brengen wij u op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden en hun veiligheid.

2.5 Plaatsing berichten op de Website
Als u een bericht plaatst op de Website dan behoudt VEB zich het recht voor uw bijdrage van de site te halen. Op de site van VEB treft u een aantal links aan naar andere websites. VEB kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring c.q. het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

2.6 Ledenportaal
In het Ledenportaal wordt gerichte informatie verstrekt. Het biedt aanvullende functionaliteiten ten opzichte van de website. In het Ledenportaal kunt u: informatie eenvoudig filteren aan de hand van uw eigen voorkeuren, zodat u alleen informatie ontvangt over de onderwerpen die uw interesse hebben, u dient zich te registreren om gebruik te maken van de app. In de app koppelen wij gebruiksgegevens aan persoonlijke data om de voor u meest relevante content aan te kunnen bieden.

2.7 Clickgedrag en cookies
Op de Website worden gebruikersgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is enerzijds om de inrichting van de website te optimaliseren en anderzijds om de website technisch te laten functioneren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren.

Om gebruikersgegevens te kunnen verzamelen werkt de Website met cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die gegevens van de surfer vastleggen.

Daarnaast voor uw toegang tot ledenpagina's en voor het verzamelen van gegevens over het bezoek aan de Website. U kunt dan denken aan gegevens als het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina's die u binnen de Website bekijkt. We kunnen zo de dienstverlening aan onze leden verbeteren. Het is mogelijk om het opslaan van cookies te weigeren door uw browserinstellingen aan te passen. Een aantal functionaliteiten van deze Website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Via onze Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen ‘analytics’ informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies zijn te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

2.8 Wijzigingen cookie- en privacybeleid
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt in de VEB Uitingen. VEB kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de
wijzigingen en om u de kans te bieden het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

2.9 Leeftijd
U garandeert VEB dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 16 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u kennis kan nemen van VEB Uitingen. Door akkoord te gaan met dit cookie- en privacybeleid garandeert u ons dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen
heeft.

2.10 Contact
Voor vragen over dit cookie- en privacybeleid kunt u contact opnemen met info@veb.net onder vermelding van ‘privacy’ of ‘cookies’.