VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Disclaimer VEB-Barometer

1. Algemene voorwaarden

 

1.1 Uitsluiting aansprakelijkheid VEB
VEB heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. VEB is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan VEB verantwoordelijk worden gehouden, voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door VEB alhier verstrekte informatie.

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. VEB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van VEB.

1.2 Geen individueel beleggingsadvies
Eventuele selectiecriteria en beschrijvingen behelzen geen individueel beleggingsadvies maar zijn slechts een beschrijving van beleggingsstrategieën en reflecteren de persoonlijke meningen van auteurs. Een publicatie op deze website mag niet worden beschouwd als advies waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen zouden moeten baseren. De VEB en haar werknemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

1.3 Openbaar maken en verveelvoudigen
Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VEB openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren
(i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling; of
(ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is; of
(iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

VEB verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.