VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Consultaties

VEB vraagt Kamer om kracht van collectieve schikkingspraktijk te behouden

13-12-2016 - Mogelijkheid tot tussentijdse deelschikking met grote groepen gedupeerde beleggers moet blijven bestaan

Op 15 november heeft de regering het wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie (Motie Dijksma) voorgelegd aan de Tweede Kamer. De VEB is al jaren voorstander van een dergelijke procedure, maar ziet in het huidige voorstel diverse procedurele problemen. De VEB wil graag dat de huidige rechtspraktijk met haar focus en maatwerk, en de mogelijkheid tot tussentijdse deelschikking met grote groepen gedupeerde beleggers, blijft bestaan.

De VEB wil voorkomen dat de Tweede Kamer het kind met het badwater weggooit door de kracht van de huidige rechtspraktijk te laten varen. Zij wil de mogelijkheid tot het sluiten van deelschikkingen behouden. Ook wil de VEB pas na vaststelling van een schikking kunnen besluiten of zij deze accepteert. Tevens heeft de VEB nog een aantal kleinere aandachtspunten.

De VEB ziet ook een aantal positieve punten in het voorstel. Zij is tevreden dat partijen moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van organisatie, transparantie en financiering. Deze eisen zorgen ervoor dat alleen betrouwbare en stabiele belangenorganisaties aan een collectieve schadevergoedingsactie kunnen deelnemen. De VEB is bovendien content dat het voorstel een ongewenste claimcultuur in Nederland voorkomt.

Onze volledige commentaar op het wetsvoorstel vindt u in onderstaande brief.

 

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer
VEB doet voorstel voor alternatieve vermogensrendementsheffing

07-11-2016 - Overgangsregeling vanaf 1 januari 2017 volgens beleggers zeer onrechtvaardig

De VEB heeft in een brief aan Staatssecretaris Wiebes Graag doet de VEB namens haar leden een voorstel voor een eenvoudige, alternatieve (overgangs)regeling waarbij het forfaitaire rendement wordt gekoppeld aan een rendementsbegrip – de rente op langlopende staatsobligaties - dat het werkelijke risicovrij reëel rendement goed benadert.

Hoewel een vermogenswinstbelasting het meest rechtvaardig is, is de uitvoerbaarheid van een dergelijke heffing op het werkelijke rendement op vermogen problematisch. Daardoor zou het naar verluidt tot 2021 kunnen duren voordat de overgangsregeling van Wiebes (met staffels en rekenrendementen van 2,9%, 4,7% en 5,5%) wordt afgeschaft.

De VEB stelt daarom een eenvoudig in en uit te voeren doch rechtvaardig alternatief voor dat, zoals blijkt uit de gehouden enquêtes, veel steun krijgt onder haar leden.

Lees hier de brief van de VEB
Brief aan de Tweede Kamer inzake Ontwerpbesluit niet-financiële informatie

03-11-2016 - Accountant moet ook niet-financiële informatie controleren

De accountant moet in het jaarverslag van een onderneming ook controleren of de niet-financiële informatie klopt. Deze informatie gaat bijvoorbeeld over de impact van de Parijse klimaatdoelstellingen op het verdienmodel, het eerbiedigen van mensenrechten en beleidsinspanningen om fraude en corruptie te voorkomen. De VEB heeft aan de Tweede Kamer gevraagd de regelgeving daartoe aan te passen. Het beleid van een onderneming op deze niet-financiële thema’s kan immers grote gevolgen hebben voor haar financiële resultaten en haar reputatie, en daarmee voor uw beleggingsanalyse.

De VEB wil daarom dat de accountant controleert of het gehele bestuursverslag – inclusief de niet-financiële informatie - consistent is met de jaarrekening, zodat beleggers over volledige en betrouwbare informatie beschikken als zij een beleggingsbesluit nemen. Bijgaand vindt u de brief die de VEB namens haar leden aan de Tweede Kamer heeft verzonden.  

Lees hier de brief
VEB waarschuwt voor effecten beursfusie

04-08-2016 - De European Investors’ Association heeft met steun van de VEB bij de Europese Commissie haar zorgen geuit over de geplande fusie van de Londense en Duits beurs

Hoewel de schaalvergroting die gepaard gaat met fusies en overnames in beurslandschap positief kan uitpakken voor particuliere beleggers, vrezen European Investors en VEB dat dit bij deze fusie niet het geval zal zijn. De dominantie van de nieuwe combinatie is dermate groot, dat andere beurzen geen betekenisvol tegenwicht meer kunnen bieden.

Activiteiten zullen zich verplaatsen naar de nieuwe beursgigant. Particuliere beleggers, die toch voornamelijk handelen op de lokale beurs, zijn hiervan de dupe.

Lees hier de brief aan Commissaris Vestager
Consultatie van de Europese toezichthouders over de essentiële beleggersinformatie bij beleggingsfondsen (1)

29-01-2016 -

In de nabije toekomst zullen beheerders en aanbieders van beleggingsfondsen bij de verkoop van deelnemingsrechten in een fonds een KID moeten overleggen aan de belegger. KID staat voor Key Information Document. De KID is een gestandaardiseerd document waarin informatie is opgenomen over de kosten, het risico en het verwachte rendement van het fonds. Een dergelijk document moet nu ook al overlegd worden, maar de inhoud en presentatie zal veranderen.

De VEB steunt de invoering van de KID. Met name het verbeterde inzicht in kosten is zeer welkom. Wel kijkt de VEB enigszins sceptisch aan tegen de paragraaf over het rendement. De fondsmanager zal een aantal toekomstscenario’s moeten schetsen. Hierbij ligt het gevaar op de loer dat de toekomst te rooskleurig wordt voorgesteld. Het zou daarom goed zijn als deze toekomstscenario’s worden aangevuld met historische informatie over de prestaties van het fonds

Lees de VEB-reactie
Besluit bekendmaking niet-financiële informatie door organisaties van openbaar belang

18-01-2016 -

Het bestuursverslag van beursvennootschappen dient naast financiële informatie ook de nodige niet-financiële informatie te bevatten. Daar ziet dit Ontwerpbesluit op toe. De VEB steunt het Ontwerpbesluit, maar uit haar zorgen over de ruime uitzonderingsregeling die daarin is opgenomen. Deze verschaft het bestuur de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden te besluiten bepaalde niet-financiële informatie niet openbaar te maken. De VEB vindt dat de accountant een dergelijk besluit dient te toetsen.

Bovendien vindt de VEB dat de toetsing van de niet-financiële informatie verder moet strekken dan enkel een aanwezigheidstoets. De onderzoeksplicht die geldt bij de toetsing van financiële informatie zou ook van toepassing moeten zijn bij niet-financiële informatie.

Lees hier de VEB-reactie
VEB-positie inzake de nieuwe vermogensbelasting

02-10-2015 -

De VEB vindt het een goede zaak dat vermogens tot €240.000,- minder vermogensbelasting gaan afdragen. Toch wil de VEB benadrukken dat het nieuwe stelsel door een grote groep mensen als onrechtvaardig zal worden beschouwd, aangezien:

i.             de vermogensmix in individuele gevallen grote afwijkingen zal vertonen met de veronderstelde vermogensmix en;

ii.            de rendementen die het merendeel van de mensen in werkelijkheid zal behalen op aandelen, obligaties en vastgoed achter zullen blijven bij de forfaitaire rendementen (respectievelijk: 8,25%, 4% en 4,25%).

De VEB vreest dan ook dat het nieuwe stelsel mensen die de pensioenleeftijd naderen of reeds hebben bereikt en een vermogen hebben opgebouwd aanzet tot het nemen van onverantwoorde risico’s. Daarbij zal net nieuwe stelsel resulteren in een effectief belastingtarief van meer dan 100% voor mensen die een vermogen hebben opgebouwd maar om hen moverende redenen niet bereid zijn bepaalde risico’s te nemen.

 

Wat betreft de berekeningswijzen die ten grondslag liggen aan de forfaitaire rendementen, valt de VEB het volgende op:

i.             In de berekening van de rendementen op de verscheidene vermogenstitels  zijn de vaak hoge kosten van beleggen, met name bij zogeheten verpakte retailbeleggingsproducten (bijv. beleggingsfondsen), niet meegenomen.

ii.            Het ministerie veronderstelt dat de langetermijnrente zal stijgen naar 4% omdat ‘het rendement tussen 2002 en 2008 rond de 4% bewoog’. De VEB vindt dit een eigenaardige redenering. Een dergelijke rentestijging zal bovendien een daling veroorzaken in obligatie- en aandelenkoersen. Hier is geen rekening mee gehouden.

iii.           Het ministerie kent bij de berekening van de forfaitaire rendementen een weging van slechts 1/15 toe het meest recent behaalde rendement, terwijl, zoals de VEB begrijpt, het uitgangspunt van de herziening is om het forfaitaire rendement het werkelijk behaalde rendement zo dicht mogelijk te laten benaderen.

Gezien de onrechtvaardigheid die gepaard gaan met het gebruik van forfaitaire rendementen, is de VEB een voorstander van een stelsel waarbij het werkelijk behaalde rendement wordt belast.

Lees hier de brief van de VEB aan de Tweede Kamer
IOSCO consultatie inzake de kosten van beleggingsfondsen

23-09-2015 -

IOSCO, de wereldwijde samenwerkingsorganisatie van toezichthouders op de effectenmarkten, heeft recentelijk een consultatie gehouden over de internationale regelgevingsstandaarden omtrent de kosten van beleggingsfondsen. De VEB vindt dat een belegger inzage moet worden gegeven in de totale kosten van een fonds, inclusief de vaak obscure transactiekosten, alvorens hij of zij haar beleggingsbeslissing neemt. Eén gestandaardiseerd totaalpercentage –en cijfer moet de belegger helpen fondsen makkelijk te vergelijkheden en een goed beeld te krijgen van de impact van fondskosten op het fondsrendement.

 

Herzieninging Corporate Governance Code

21-09-2015 -

De Corporate Governance code wordt herzien. De VEB vindt het van groot belang dat hierbij de positie van de auditcommissie - een gespecialiseerde commissie binnen de Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de financiële verslaggeving, de interne en externe audit, en de risicobeheersing- en interne controlesystemen van de onderneming - wordt versterkt. Vele incidenten hebben zich in de voorbije jaren kunnen voordoen omdat de auditcommissie niet voldoende actief of krachtig was.

Zo is de VEB van mening dat de auditcommissie (i) een leidende rol moet spelen bij de voordracht en beoordeling van de externe accountant, (ii) de mogelijkheid moet hebben om bij onregelmatigheden, inclusief vermoedens van fraude, het voortouw te nemen en een eigen onderzoek te initiëren en (iii) inzage dient te krijgen in de materiële wijzigingen die – al dan niet op instigatie van het bestuur – door de externe accountant zijn aangebracht in de concept management letter.

Brief aan de Tweede Kamer inzake implementatiewet wijziging richtlijn transparantie

21-08-2015 -

Beleggers hebben baat bij frequente informatievoorziening. De verplichting voor beursvennootschappen om kwartaalrapportages te publiceren moet daarom blijven, vindt de VEB. Dit dwingt het bestuur bovendien om voldoende aandacht te besteden aan de administratieve organisatie/interne controle (AO/IC) van de onderneming. De kans op misstanden wordt daarmee verkleind. Daarnaast is de VEB van mening dat de halfjaarcijfers door de accountant te allen tijde van een assuranceverklaring moeten worden voorzien. Dit neemt onzekerheid weg onder beleggers. 

Lees de brief
Implementatiewet verordening en richtlijn marktmisbruik

13-08-2015 -

Het voorkomen en bestrijden van marktmisbruik is voor particuliere  beleggers van groot belang.  Zij kunnen forse schade leiden als gevolg van marktmisbruik, denk aan het niet onverwijld openbaar maken van koersgevoelige informatie door beursvennootschappen.  

De VEB acht het wenselijk dat (i) de AFM forse boetes kan opleggen en deze zo spoedig mogelijk openbaar maakt en (ii) zij over de benodigde opsporings- onderzoeksbevoegdheden beschikt om adequaat  te kunnen handelen in gevallen van vermeend marktmisbruik.

De volledige reactie
Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

10-08-2015 -

Het Ministerie van Financiën heeft aanvullende maatregelen opgesteld ten aanzien vanaccountantsorganisaties. Aanleiding zijn een reeks incidenten bij accountantsorganisaties en onderzoek van de AFM waaruit blijkt dat de kwaliteit van wettelijke controles vaak onvoldoende is. De VEB wil dat de accountant daadwerkelijk functioneert als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer.

De VEB is van mening dat de voorgestelde maatregelen daartoe bijdragen. Zo wordt de bevoegdheid van het bestuur van een controlecliënt om de opdracht voor de wettelijke controle te verlenen geschrapt. Ook wordt de verplichting van de accountant en de accountantsorganisatie om herstelmaatregelen te treffen bij tekortkomingen in wettelijke controles wettelijk verankerd. 

 

 

Lees hier de volledige reactie
ESMA concept richtsnoeren inzake vakbekwaamheid

10-07-2015 -

De AFM gaat nieuwe vakbekwaamheidseisen opstellen voor personen die beleggingsadvies of –informatie verschaffen.  Dit doet zij op basis van richtsnoeren van de European Securities and Markets Authority (ESMA). De VEB vindt het zeer belangrijk dat alle personen die beleggingsadvies of –informatie verschaffen de juiste kwalificaties bezitten. Verder dienen zij voldoende relevante werkervaring te hebben opgedaan, waarbij zij succesvol hebben aangetoond in staat te zijn de relevante diensten te verlenen. Dit is van groot belang voor de bescherming van beleggers en de kwaliteit van dienstverlening.

Lees hier de reactie
Implementatiewet richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID ii)

06-07-2015 -

De VEB heeft zich bij de herziening van MiFID I hard gemaakt voor een aantal belangrijke nieuwe regelingen die bijdragen aan de rechtsbescherming van beleggers. Hierbij kan worden gedacht aan het verbod op provisies en de verplichting voor beleggingsondernemingen om volledige transparantie van kosten te bieden. Het resultaat, MiFID II, moet nu door de Nederlandse overheid worden verwerkt in nationale wetgeving. De VEB volgt de implementatie nauwlettend en ziet erop toe dat de rechtspositie van en informatieverstrekking aan beleggers wordt verbeterd. 

Lees de reactie van de VEB
ESMA concept richtsnoeren inzake complexe producten

15-06-2015 -

Beleggingsondernemingen zijn verplicht een passendheidstoets af te leggen wanneer zij complexe producten verkopen. ESMA heeft richtsnoeren opgesteld die toezichthouders en beleggingsondernemingen moeten helpen bij de beoordeling of een product complex is of niet. De VEB vindt het met name van belang dat de passendheidstoets van hoge kwaliteit is. Nog te vaak belanden complexe producten in de portefeuilles van particuliere beleggers terwijl zij de risico’s van deze producten niet begrijpen. Dit moet voorkomen worden.

Lees de reactie van de VEB
Brief aan de Tweede Kamer inzake de beursgang van ABN AMRO

12-06-2015 -

In aanloop naar het rondetafelgesprek van dinsdag 16 juni heeft de VEB een brief gestuurd aan alle leden van de vaste commissie voor financiën. De VEB is van mening dat meer duidelijkheid moeten worden verschaft over hoe de bank bij een beursgang zal omgaan met de beheersing van risico’s. Recentelijk hebben zich namelijk een aantal incidenten bij de bank voorgedaan. Tevens waarschuwt de VEB voor de gevolgen van de zware beschermingsconstructies de Minister wenst in te voeren. 

Lees de brief
De Europese Commissie moet een einde maken aan grootschalige mis-selling

05-06-2015 -

De VEB heeft op 5 juni 2015 een brief gestuurd aan de Europese Commissie over het belang van strenge Europese regels omtrent provisies. Vanaf 3 januari 2017 zal in de gehele EU een verbod gelden op provisies bij vermogensbeheer en onafhankelijk advies. Een algemeen verbod, zoals we dat kennen in Nederland, komt er helaas niet.

Omdat provisies mis-selling stimuleren verzoekt de VEB de Commissie om de toegestane provisies bij afhankelijk advies tot een minimum te beperken en te zorgen voor maximale transparantie.  Verder zal een apart provisieregime gelden voor bemiddeling in beleggingsverzekeringen.  De VEB is van mening dat dit regime op z’n minst zo streng moet zijn als het regime dat geldt voor de bemiddeling in andere beleggingsproducten.

Lees de brief
Lees de reactie van de Europese Commissie
Consultatie ‘Herziening van de prospectus-richtlijn’

13-05-2015 -

De Europese Commissie wil het voor bedrijven eenvoudiger maken om (grensoverschrijdende) financiering aan te trekken. Zij zal daarom de Europese prospectusregels gaan herzien. De VEB  vindt dat dit niet ten koste mag gaan van een goede bescherming van de particuliere belegger. 
Bij iedere eerste uitgifte van aandelen en obligaties aan particuliere beleggers moet volgens de VEB een prospectus worden opgesteld. 
Ook moeten beleggers de uitgevende instelling, bijvoorbeeld een beursgenoteerde onderneming, aansprakelijk kunnen stellen op basis van de informatie die deze onderneming vermeldt of ten onrechte niet vermeldt in de samenvatting van de prospectus. Dit is momenteel niet het geval.

Lees de reactie van de VEB
Consultatie ‘Europese kapitaalmarktunie’

13-05-2015 -

De Europese Commissie wil in de komende jaren de basis leggen voor een Europese kapitaalmarktunie. Er moet een ‘echte’ interne markt voor kapitaal komen. De VEB vindt dat de specifieke behoeften van de particuliere belegger hierbij niet over het hoofd moeten worden gezien.

De VEB zal zich onder andere gaan inzetten voor (i) een hoge mate van beleggersbescherming, (ii) een verbeterde directe (grensoverschrijdende) toegang van particuliere beleggers tot kapitaalmarkten, (iii) een hoge mate van kostentransparantie bij beleggingsdiensten en –fondsen, (iv) meer betrokkenheid van individuele aandeelhouders bij de ondernemingen waar zij in beleggen en (v) meer rechten voor minderheidsaandeelhouders.

Volledige VEB-reactie
lmplementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

26-05-2015 -

In 2014 zijn er nieuwe Europese regels opgesteld met betrekking tot de wettelijke controles van jaarrekeningen. Accountants die deze controles uitvoeren zullen in de toekomst aan strengere eisen moeten voldoen. Ook wordt het toezicht aangescherpt. Zo zal de AFM de bevoegdheid krijgen om een tijdelijk beroepsverbod in te stellen en om accountantsorganisaties het recht te ontnemen wettelijke controles te verrichten. 

De VEB vindt het een goede ontwikkeling dat de AFM meer slagkracht krijgt op dit terrein. Daarnaast is de VEB van mening dat de specifieke gevallen waarin de AFM gebruik kan en dient te maken van haar nieuwe bevoegdheden verder moeten worden toegelicht door het Ministerie van Financiën. 

De toelichting die het Ministerie heeft bij haar Voorontwerp van 28 april 2015 is volgens de VEB te beperkt.  

Klik hier voor de volledige VEB-reactie
Brief aan de Minister en Staatssecretaris van Financiën inzake de vermogensrendementsheffing

24-04-2015 -

De VEB heeft geconstateerd dat in het politieke debat omtrent de hervorming van de vermogensbelasting een onterechte tegenstelling wordt gesuggereerd tussen spaarders en particuliere beleggers. Ook particuliere beleggers behalen op lange termijn geen rendement van 4 procent, het zogeheten fictief rendement. Bovendien  streven spaarders en particuliere beleggers hetzelfde doel na: individuele vermogensopbouw. Als gevolg van de lage spaarrente zijn vele spaarders (ook) gaan beleggen. Een ongelijke behandeling is volgens de daarom VEB onrechtvaardig alsook contraproductief. 

Lees de brief
Lees de reactie van de staatsecretaris
Lees de VEB-reactie