VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meer transparatie gewenst

Voor ruim 125 aandeelhouders die 37,4 procent van de aandelen vertegenwoordigden, stond bestuursvoorzitter Jan Aalberts van Aalberts Industries (AI) weer uitvoerig stil bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Een omzetgroei van 18 procent, waarvan 7 procent autonoom, resulteerde in een winststijging van 19 procent. De winststijging per aandeel was echter ‘slechts’ 16 procent, omdat er in februari 2007 aandelen geëmitteerd waren.

Met deze emissie werd voldoende kapitaal aangetrokken om lopende en toekomstige acquisities te kunnen financieren. In 2007 heeft AI al bedrijven met een totale omzet van ruim 130 miljoen euro geacquireerd. Ook in de eerste maanden van 2008 heeft AI zich ten aanzien van overnames niet onbetuigd getoond. Er is in korte tijd voor 160 miljoen euro omzet overgenomen. Hiermee zijn de financiële mogelijkheden voor verdere acquisities overigens nog lang niet uitgeput. De solvabiliteit ligt met 38,2 procent per ultimo 2007 ruim boven de eigen doelstelling van 25 procent.

De VEB merkte op dat AI klaarblijkelijk zeer succesvol is in het integreren van nieuwe bedrijven, maar dat bij aandeelhouders geen inzicht bestaat hoe daarbij te werk wordt gegaan. In feite is dit een ‘black box’: voor (minderheids)aandeelhouders is onduidelijk wat er intern gebeurt met al deze overnames. Zolang de resultaten sterk zijn – en met een gemiddelde winststijging van 17 procent per jaar over de laatste tien jaar is dat wel het geval - roept dat misschien weinig vragen op, maar als de resultaten slechter worden, kan die onbekendheid veel negatieve reacties oproepen. De VEB pleitte voor meer transparantie in de berichtgeving en verdere uitsplitsing van de financiële resultaten per branche, per land en per businesssegment. Aalberts zegde toe de mogelijkheden te zullen onderzoeken.

In bevlogen bewoordingen deed Aalberts vervolgens uit de doeken hoe “fantastisch” de laatste acquisitie van Henco in april 2008 bij de onderneming paste en hij gaf daarbij inzicht aan aandeelhouders hoe de samenwerking binnen de groep gestalte krijgt. Niet alleen in de acquisitiefase maar ook bij de verdere implementatie. Het enthousiaste betoog stelde de meeste aandeelhouders gerust dat de theoretische mogelijkheden van deze overname ook daadwerkelijk in de praktijk gerealiseerd zullen worden.

De indruk bestaat dat AI veelal een ‘onemanshow’ is van oprichter, grootaandeelhouder en topman Aalberts zelf. Op vragen uit de vergadering werd dat in alle toonaarden ontkend. Bij een concern met 11.000 personeelsleden kan dat niet meer; er is direct onder de kleine holding bemand door twaalf mensen een managementlaag van tien groepsdirecteuren die ieder een groep van bedrijven aansturen. Het motto is: zo laag mogelijk de verantwoordelijkheid in de organisatie leggen en daarom wordt de holding minimaal in omvang gehouden.

Het bedrijfsresultaat (ebit) van de divisie Industrial Services steeg licht, maar die van Flow Control daalde. Enerzijds door eenmalige integratiekosten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maar anderzijds ook door een terugvallende bouwmarkt in de Verenigde Staten. Dat laatste zal ook in 2008 zeker het geval zijn, aldus Aalberts. Daarom voorspelt hij voor 2008 wel een winststijging, maar doet daarbij niet meer de gebruikelijke uitspraak dat deze in lijn zal liggen met het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar, zo rond 17 procent. Een omzetstijging van ruim 17 procent tot 2 miljard euro sluit Aalberts niet uit, maar dat zal zeker afhangen van de nog te acquireren omzet. Met de reeds genoemde acquisities met een totaalomzet van 160 miljoen euro is AI wel al aardig op weg. Omdat gestreefd wordtnaar een stabiele winstgroei, is een gestage omzetgroei noodzakelijk. Goede acquisities zijn daarbij essentieel en Aalberts heeft betoogd dat er naar zijn mening nog geen grenzen aan de groei gesteld worden, in personele noch in organisatorische zin.

Na de uitvoerige gedachtewisseling over strategie, de ontwikkelingen in de markt en een korte toelichting op de financiële cijfers werden alle agendapunten in vlot tempo afgewerkt en aangenomen. Commissaris Andrew Land (voormalig chairman van NedLloyd) trad na twee termijnen van vier jaar af en heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen. Hij hoefde niet vervangen te worden, omdat de raad van commissarissen in 2007 tijdelijk met één persoon was uitgebreid.

Het jaar 2008 kent ongetwijfeld meer uitdagingen dan 2007, maar Aalberts is vastbesloten een goed resultaat te boeken. Met een bevlogen roerganger die kan buigen op een goed trackrecord, is de kans reëel dat Aalberts daarbij succes zal boeken. De vraag blijft echter wanneer Jan Aalberts een stapje terug doet en wie zijn opvolger zal worden.