VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB behartigt de belangen van beleggers en tracht beleggers te beschermen. Dit komt tot uiting in de media, in rechtszaken, tijdens congressen en seminars en in de beïnvloeding van beleidsmakers en toezichthouders in Nederland en Europa. Vooral de beïnvloeding van beleid en toezicht speelt zich meestal af buiten het gezichtsveld van onze leden en achterban. Op deze plaats doet de VEB verslag van deze en andere activiteiten.

De financiële crisis heeft tot heel veel wet- en regelgeving geleid die direct van invloed is geweest op de positie van de belegger en diens beleggingen. Zonder de VEB zou in het hele proces van wetgeving de stem van de individuele belegger niet worden gehoord.

Daarom heeft de VEB haar lobby en public affairs activiteiten geïntensiveerd. Optimale beleggersbescherming en een financiële markt die een eerlijk, gelijkwaardig en rechtvaardig speelveld biedt, zijn hierbij de leidraad.
 
De VEB neemt deze taak op zich omdat individuele particuliere beleggers zelden in staat zijn hun belang te vertegenwoordigen in het wetgevingsproces of bij toezichthouders.

De VEB presenteert zich als professionele belangenbehartiger die niet alleen opkomt voor de belangen van haar achterban maar ook informatie aanlevert over marktontwikkelingen, verandering in marktbewegingen duidt en keuzes van beleggers toelicht. De inspanningen van de VEB moeten altijd bijdragen aan het behartigen of beschermen van de belangen van beleggers.
 
De VEB is van mening dat een professionele belangenbehartiger transparant dient te zijn over hetgeen zij doet.
 
Op deze webpagina presenteert de VEB haar position papers, brieven aan beleidsmakers en bewindspersonen en haar reacties op nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast zullen (samenvattingen) van lezingen, bijeenkomsten en optredens van de directie of medewerkers van de VEB worden gepubliceerd. De VEB zal tevens tonen aan welke marktregulering of codes zij zich heeft gecommitteerd en uitleg verschaffen indien de VEB daarvan afwijkt.
 
Zo kan iedereen zien waar de VEB voor staat. De VEB gaat een inhoudelijk debat over haar visie en standpunten niet uit de weg.