VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Privacy statement

 

 1. Privacy en de VEB
  • Om de belangen van effectenbezitters te behartigen is het noodzakelijk dat de Vereniging van Effectenbezitters (‘VEB’) persoonsgegevens verwerkt. De VEB voorziet haar leden en nieuwe leden van informatie, voert juridische acties en doet datgene wat verder nodig is om haar statutaire doeleinden te bereiken.
  • In dit privacy statement is uiteengezet wat het toepassingsbereik is van het privacy statement. Verder staan in dit privacy statement uiteengezet de gegevensverwerking voor: VEB-leden, niet VEB-leden, het VEB-lidmaatschap, de VEB-acties, de beveiliging, de verdere transparantie van de gegevensverwerking, uw rechten, voorwaarden voor akkoord en de contactgegevens.
  • Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging in dit privacy statement, dan volgt een duidelijke kennisgeving via onze website www.veb.net.
  • Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen over uw persoonsgegevens, de wijze waarop de VEB daarmee omgaat of dit privacy statement zelf? Neem dan contact op met de VEB onder vermelding van het onderwerp ‘privacy’. Per e-mail via: vragen@veb.net of per post via: Beleggersvereniging VEB, Postbus 240, 2501 CE Den Haag.

 

 1. Toepassingsbereik
  • Het privacy statement is van toepassing op alle (externe) uitingen van VEB waaronder de uitingen via de door VEB geëxploiteerde websites (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de "Website") de door VEB verstuurde elektronische nieuwsbrieven ("Nieuwsbrief") het door VEB geëxploiteerde ledenportaal ten behoeve van onder andere mobiele telefoons ("Ledenportaal") het magazine Effect (“Magazine Effect”) daaronder ook begrepen de digitale Effect en het aangaan van het lidmaatschap van de VEB (“Lidmaatschap”) en alle uitingen gezamenlijk ("VEB Uitingen").

 

 1. Algemene informatie
  • De verwerkingsverantwoordelijke, voor de verwerking van persoonsgegevens van leden, is de VEB.
  • De persoonsgegevens van de VEB-leden en niet VEB-leden kunnen worden verstrekt aan derden. Dat kan slechts voor de verwezenlijking van de statutaire doeleinden van de VEB. Daaronder begrepen de meer specifieke doeleinden zoals opgenomen bij artikel 4 van dit privacy statement. Derden kunnen tevens zijn de derden zoals toezichthouders en andere instanties om aldus te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • De persoonsgegevens van de VEB-leden en niet VEB-leden kunnen ook verstrekt worden aan verwerkers die gegevens verwerken voor de VEB. Dat kan slechts voor de verwezenlijking van de statutaire doeleinden van de VEB. Daaronder begrepen de meer specifiek opgenomen doeleinden zoals opgenomen bij artikel 4 van dit privacy statement. De VEB sluit met zo een derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten van de van toepassing zijnde regulering van de gegevensbescherming.
  • De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan een internationale organisatie. Wel bestaat de mogelijkheid dat de VEB in uitzonderlijke omstandigheden het nodig acht om persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Dat wordt voornamelijk gedaan ten behoeve van de afwikkeling van juridische acties waaronder de registratie en afwikkeling van claims van beleggers alsmede voor de verdeling van enige vorm van compensatie. In dat geval ziet VEB er op toe dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Indien deze gegevensverwerking op u van toepassing is dan ontvangt u meer informatie over de voorwaarden waaronder uw persoonsgegevens verwerkt worden.
  • De VEB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy statement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te doen. De meer specifieke bewaartermijn treft u aan per verwerking van persoonsgegevens.

 

 1. Gegevensverwerking VEB-leden en niet VEB-leden
  • De VEB verwerkt zowel de persoonsgegevens van VEB-leden als die van niet VEB-leden. De VEB verricht deze verwerking van persoonsgegevens uitsluitend in het kader van haar statutaire doelstelling.
  • In de volgende onderdelen van dit privacy statement wordt nader ingegaan op de verwerking van persoonsgegevens door de VEB. Per gegevensverwerking staat meer specifiek aangegeven wat de gegevensverwerking omvat, welke persoonsgegevens gebruikt worden en de daarvoor gebruikte grondslag voor de gegevensverwerking.
  • De persoonsgegevens van (aspirant) VEB-leden worden verwerkt ten behoeve van:
   • het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst;
   • het verrichten van de aangeboden diensten;
   • de verzending van de Nieuwsbrief;
   • de verzending van het Magazine Effect;
   • de deelname aan VEB-acties;
   • de machtiging zoals door het VEB-lid gegeven aan de VEB voor deelname aan een algemene vergadering of anderszins.
  • De VEB verwerkt persoonsgegevens van niet VEB-leden voor:
   • de deelname aan VEB-acties;
   • de verzending van de Nieuwsbrief.

 1. Lidmaatschap VEB
  • Voor het lidmaatschap van de VEB is een lidmaatschapsovereenkomst vereist. In het kader daarvan en de daaruit voortvloeiende dienstverlening en de gebruikelijke verenigingsactiviteiten, legt de VEB ook persoonsgegevens vast van haar leden.
  • Door het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de statutaire doeleinden van de VEB. Daaronder is in ieder geval begrepen de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden zoals opgenomen onder artikel 4 van dit privacy statement.
  • Voor het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst en gedurende het VEB-lidmaatschap, verwerkt de VEB de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, relatienummer, geslacht, bankrekeningnummer, gebruikersnaam, wachtwoord.
  • De bewaartermijn voor het bewaren van deze persoonsgegevens bedraagt 10 jaar.
  • Om van het Ledenportaal gebruik te maken zijn de persoonsgegevens van het VEB-lid vereist. Deze registratie is ter verificatie van de identiteit van het VEB-lid. Ditzelfde is het geval bij de ingebruikname van de VEB-app. Verder wordt gebruik gemaakt van eventuele contactgegevens bij correspondentie en de organisatie van evenementen in het kader van statutaire doeleinden van de VEB.
  • De vereiste persoonsgegevens voor de registratie zijn: naam, telefoon, e-mailadres, adres, woonplaats, relatienummer en geboortedatum.
  • Het Magazine Effect wordt per post en/of per e-mail verzonden met behulp van de naam, woonplaats en adresgegevens en/of het e-mailadres.
  • Als VEB-lid kunt u zich registreren voor de diverse VEB-acties. De registratie voor een deelname aan een VEB-actie verricht een VEB-lid volgens hetgeen staat opgenomen bij artikel 6 privacy statement. De VEB gebruikt daarvoor als rechtsgrondslag het gerechtvaardigd belang van de VEB voor het handhaven van juridische vorderingen. Indien u als VEB-lid een registratie verricht voor een VEB-actie, dan worden uw persoonsgegevens uit de lidmaatschapsovereenkomst gekopieerd naar de registratie voor een VEB-actie. Het doel van deze verwerking van persoonsgegevens is om u te voorzien van nadere informatie over een VEB-actie en om de gegevens te bewaren voor het eventueel in aanmerking komen voor compensatie. Dergelijke lidmaatschapsgegevens, waaronder terzake de ingangsdatum van uw lidmaatschap, zijn mogelijk van belang voor de hoogte van een eventueel uit te betalen compensatie.
  • Via de Nieuwsbrief houdt de VEB contact met haar leden. Voor het versturen van de Nieuwsbrief gebruikt de VEB het e-mailadres van het VEB-lid. Ook kan de VEB op andere wijze contact onderhouden met (aspirant)leden. Dat doet de VEB telefonisch, per e-mail en/of per post. Voor het onderhouden van dat contact wordt gebruik gemaakt van de aan de VEB verstrekte persoonsgegevens.
  • Via het geven van een machtiging heeft een VEB-lid de mogelijkheid om zichzelf door de VEB te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering. Daarbij verwerkt de VEB persoonsgegevens waaronder: naam, geboortedatum, woonplaats, adres, e-mailadres, lidnummer en bankrekeningnummer.

 

 1. VEB-acties
  • De VEB voert (juridische) acties in het kader van het nastreven van haar statutaire doelstellingen. Indien een VEB-lid of een niet VEB-lid wil deelnemen aan een dergelijke (juridische) actie dan dient deze zich te registreren bij de VEB. De geregistreerde persoonsgegevens worden gebruikt voor de voorbereidingen die de VEB treft voor de overige (juridische) procedures die de VEB voert voor het registreren en afwikkelen van schikkingen of juridische uitspraken.
  • Voor een registratie voor een VEB-actie, zijn de volgende persoonsgegevens vereist: naam, adres, e-mail.
  • De persoonsgegevens bewaart de VEB totdat de VEB de (juridische) actie beëindigt en dat zal zij ook schriftelijk communiceren aan de voor een VEB-actie ingeschreven (niet) VEB-leden. Veelal eindigt een (juridische) actie door de uitbetaling van compensatie. De VEB verricht inzake het bewaren van persoonsgegevens een periodieke toetsing.
  • De grondslag voor deze gegevensverwerking betreft het gerechtvaardigd belang van de VEB als verwerkingsverantwoordelijke. Naar de opvatting van de VEB weegt het behartigen van het belang van effectenbezitters in een VEB-actie zwaar. De belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, wegen niet zwaarder. Een registratie voor een VEB-actie wordt verricht met als voornaamste doel om een bijdrage te leveren aan de mogelijkheid om compensatie te ontvangen voor effectenbezitters. De VEB voert daarvoor diverse (juridische) procedures.
  • De VEB kan voor de voorbereiding van de uitbetaling van compensatie de persoonsgegevens verstrekken aan een administratiekantoor. Dat wordt gedaan ten behoeve van de afwikkeling van juridische acties waaronder de registratie en uitwerking van claims van beleggers alsmede voor de verdeling van enige vorm van compensatie.
  • Zodra een niet-lid een registratie verricht voor een VEB-actie dan ontvangt deze de Nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de relevante ontwikkelingen met betrekking tot de VEB-actie(s) waarvoor een niet VEB-lid staat ingeschreven.

 

 1. Nieuwsbrief
  • Een VEB-lid ontvangt de Nieuwsbrief als onderdeel van de lidmaatschapsovereenkomst. Toestemming geven gebeurt (impliciet) zodra u lid wordt of expliciet op andere wijze en/of momenten. Voor de ontvangst van de Nieuwsbrief zijn de volgende persoonsgegevens vereist: achternaam en e-mailadres

  • Een niet VEB-lid moet toestemming geven voor de verwerking van diens persoonsgegevens voor de ontvangst van de Nieuwsbrief. Voor de ontvangst van de Nieuwsbrief zijn de volgende persoonsgegevens vereist: achternaam en e-mailadres. Na uitschrijving van de Nieuwsbrief worden de persoonsgegevens gewist.

 1. Bezoek website en plaatsing berichten op de Website
  • Indien u de Website slechts bezoekt, dan verwerkt de VEB geen persoonsgegevens. Als u een bericht plaatst op de Website dan behoudt VEB zich het recht voor uw bijdrage van de site te verwijderen om welke reden dan ook. Voor het plaatsen van een bericht op de Website zijn wel de gegevens vereist zoals opgenomen in het Ledenportaal.
  • Op de Website treft u een aantal links aan naar andere websites. VEB kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring c.q. het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

 1. Beveiliging
  • De VEB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.
  • Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via: vragen@veb.net met daarbij de vermelding in het onderwerp, het woord ‘privacy’.

 

 1. Uw rechten
  • U heeft de volgende rechten waarover u kunt beschikken. Neem daarvoor bij vragen contact op met de VEB onder vermelding van het onderwerp ‘privacy’. Per e-mail via: vragen@veb.net of per post via: Beleggersvereniging VEB, Postbus 240, 2501 CE Den Haag.
  • Op uw verzoek geven wij u inzage in de persoonsgegevens zoals wij die van u geregistreerd hebben en indien noodzakelijk gaan wij over tot aanpassing van deze persoonsgegevens. Op uw verzoek kan de VEB uw persoonsgegevens rectificeren of verbeteren indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • De VEB kan u om toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens. Daardoor is mogelijk om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
  • Wanneer de VEB de persoonsgegevens verwerkt op grond van het hebben van een gerechtvaardigd belang van de VEB, dan is het mogelijk om tegen deze verwerking bezwaar te maken. U kunt de VEB verzoeken om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Voorwaarden voor akkoord
  • U garandeert VEB dat alle informatie die u verstrekt zowel juist als volledig is en dat u 16 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u kennis kunt nemen van VEB Uitingen. Door akkoord te gaan met dit privacy statement garandeert u ons dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming heeft verkregen.

 

 1. Contact
  • Voor vragen over dit privacy statement kunt u per e-mail contact opnemen via vragen@veb.net. U kunt ook een brief sturen met uw vragen via: Beleggersvereniging VEB, Postbus 240, 2501 CE Den Haag. De VEB verzoekt u om in het onderwerp het woord ‘privacy’ op te nemen.