VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stand: 2023

Als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid staat voor VEB de behartiging van de belangen van haar leden op de eerste plaats. Dat doet de VEB onder andere door op te treden als collectieve belangenbehartiger die rechtsvorderingen instelt die strekken tot de bescherming van gelijksoortige belangen of door het aangaan van schikkingen.

De VEB onderschrijft de uitgangspunten van de Claimcode en was betrokken bij de totstandkoming ervan.

De Claimcode is op een aantal onderdelen van toepassing op verenigingen die optreden overeenkomstig artikel 3:305a BW of artikel 7:907 BW. De VEB is een dergelijke vereniging. De VEB heeft geen winstoogmerk.

Bijzondere vermelding in dit kader verdient de stichting Schikkingsfonds Imtech. Deze stichting valt niet onder de reikwijdte van de Claimcode, maar dient enkel tot afwikkeling en uitvoering van de door VEB met Imtech en anderen bereikte schikking. De VEB levert voor deze stichting een van de twee bestuurders.


Principes en uitwerkingen

Principe I Naleving en handhaving van de code


Uitwerking I.1
De hoofdlijnen van de governancestructuur van de belangenorganisatie worden elk jaar, mede aan de hand van de principes uit deze code, op een voor het publiek toegankelijk deel van de website van de belangenorganisatie uiteengezet. Daarbij licht de belangenorganisatie uitdrukkelijk toe in hoeverre zij de in deze code opgenomen bepalingen opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt.

Naleving door VEB
Voldaan
Zie https://www.veb.net/over-de-veb-menu/veb-transparant-landingspagina/claimcode

Uitwerking I.2
De over ieder boekjaar op de website gepubliceerde informatie over de governancestructuur blijft voor het publiek toegankelijk zolang de belangenorganisatie actief is.

Naleving door VEB

Uitwerking I.3
Elke voorgenomen wijziging in de governancestructuur van de belangenorganisatie en in de naleving van deze code wordt onder een afzonderlijk agendapunt ter bespreking voorgelegd aan de raad van toezicht van de stichting en aan de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Naleving door VEB
Niet geheel voldaan
De VEB is een grote vereniging. Overeenkomstig artikel 24 van haar statuten worden enkel besluiten tot wijziging van haar statuten, tot fusie, splitsing of ontbinding voor gelegd aan de algemene ledenvergadering.

Principe II Behartiging van collectieve belangen zonder winstoogmerk

Uitwerking II.1
Uit de governance van de belangenorganisatie blijkt dat een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon, geheel of gedeeltelijk, over het vermogen en inkomsten van de belangenorganisatie kan beschikken als ware het zijn, of haar eigen vermogen en inkomsten. De statuten van de belangenorganisatie bevatten ten aanzien van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur een tweehandtekeningenstelsel.

Naleving door VEB
Niet voldaan
De VEB kent slechts één statutair bestuurder. Daarnaast kent de VEB twee niet-statutaire (adjunct) directeuren. Het bestuur van de VEB is onderworpen aan het toezicht van haar Raad van Commissarissen. Ten aanzien van het beheer en de beschikking over het vermogen en de inkomsten van de vereniging zijn feitelijk en adequate beschermingsmaatregelen genomen.

Uitwerking II.2
Onder winstoogmerk wordt niet verstaan de door een belangenorganisatie ontvangen of bedongen marktconforme vergoeding voor gemaakte kosten of geleverde diensten, met inbegrip van een eventuele redelijke opslag ten behoeve van (toekomstige) collectieve belangenbehartiging en van kosten voor gebruik van eigen vermogen of vreemd vermogen.

Naleving door VEB
Voldaan

Uitwerking II.3
In de statuten van de belangenorganisatie wordt ten aanzien van de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo bepaald dat dit zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de belangenorganisatie en ten goede dient te komen aan de deelnemers van de stichting dan wel de leden van de vereniging of aan een ANBI-instelling (ingesteld op grond van art. 6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001, daaronder begrepen een goeddoelinstelling die buiten Nederland is gevestigd in een bij ministeriële regeling aangewezen land).

Naleving door VEB
Voldaan
Zie artikel 24 lid 7 van de statuten van VEB: 'Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van de vereniging van het vermogen van de vereniging is overgebleven, wordt niet aan de leden uitgekeerd maar op een door de vereffenaars te bepalen wijze zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de vereniging.'

Principe III Externe Financiering

Uitwerking III.1
Niet van toepassing
VEB maakt geen gebruik van externe financiers. Ook in het verleden heeft VEB nimmer een beroep gedaan op externe financiering.

Principe IV Onafhankelijkheid en vermijding van belangen­tegenstelling

Uitwerking IV.1
Binnen het bestuur en de raad van toezicht en tussen bestuursleden en de leden van de raad van toezicht bestaan geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties waaronder huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen. Hetzelfde geldt voor de relaties van bestuurders en toezichthouders met personen die zijn verbonden aan een externe financier. Ook hoofd- of nevenfuncties van bestuursleden en leden van de raad van toezicht die afbreuk doen aan de onafhankelijkheid dienen te worden vermeden.

Naleving door VEB
Voldaan
Zie artikel 12 lid 1 van de statuten van VEB: 'Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de daaraan verbonden organisatie. De wijze waarop wordt vastgesteld of een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft, kan worden vastgelegd in het reglement bedoeld in artikel 13.10.' Zie ook de Regeling onverenigbare functies en werkzaamheden alsmede mogelijke belangenverstrengeling leden directie en raad van commissarissen.

Uitwerking IV.2
Eventuele belangen van leden van het bestuur of van de raad van toezicht die aanleiding kunnen geven tot twijfel over hun onafhankelijk of kritisch opereren, worden op de website van de belangenorganisatie gepubliceerd.

Naleving door VEB
Voldaan

Uitwerking IV.3
De belangenorganisatie sluit geen overeenkomsten met een (rechts)persoon of een andere entiteit waarbij een bestuurder of lid van de raad van toezicht – al dan niet via nauwe verwanten zoals bedoeld in IV.1 – in de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder, maat, partner, vennoot of werknemer is betrokken. Het voorgaande geldt niet ten aanzien van de honorering aan een persoonlijke bv of andere rechtspersoon van een bestuurder of lid van de raad van toezicht voor de uitoefening van zijn taken ten behoeve van de belangenorganisatie. Hiermee is een verduidelijking en geen wijziging beoogd ten opzichte van de Claimcode 2011.

Naleving door VEB
Voldaan
Zie ook artikel 12 lid 1 van de statuten van VEB. Dit artikel voorziet in verschuiving van besluitvorming naar de raad van Commissarissen bij tegenstrijdig belang van een bestuurder(s) met VEB. Voorts wordt verwezen naar artikel 18 van de statuten van VEB, dat voorziet in een regeling waarbij leden van de Raad van Commissarissen zich dienen te onthouden van deelname en besluitvorming bij tegenstrijdig belang plus voorziet in een verschuiving van besluitvorming naar de algemene vergadering indien alle commissarissen zijn geconflicteerd. Zie ook de Regeling onverenigbare functies en werkzaamheden alsmede mogelijke belangenverstrengeling leden directie en raad van commissarissen.

Principe V De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur

Uitwerking V.1
Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen.

Naleving door VEB
Niet voldaan
De VEB kent slechts één statutair bestuurder. Daarnaast kent de VEB twee niet-statutaire (adjunct) bestuurders. Het bestuur van de VEB is onderworpen aan het toezicht van haar Raad van Commissarissen.

Uitwerking V.2
Het bestuur is zodanig samengesteld dat het beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de in de statutaire doelstelling omschreven belangen.

Naleving door VEB
Voldaan
De statutair bestuurder van VEB wordt terzijde gestaan door een tweetal niet-statutaire (adjunct) directeuren (eind)verantwoordelijk voor juridische en economische zaken. Voorts kent de VEB een eigen inhouse advocatenkantoor, een team van juristen en een afdeling beleggerservice, ondersteund door administratieve medewerkers.

Uitwerking V.3
Minimaal één lid van het bestuur beschikt over de specifieke ervaring en juridische expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de in de statutaire doelstelling van de belangenorganisatie omschreven belangen.

Naleving door VEB
Niet geheel voldaan
De statutair bestuurder van VEB wordt terzijde gestaan door een tweetal niet-statutaire (adjunct) directeuren, waarvan één advocaat is. Voorts ondersteunt het in-house Advocatenkantoor VEB alsmede een gepromoveerd jurist en een hoogleraar Collectief Verhaalsrecht de statutair bestuurder met de relevante juridische kennis en (proces)ervaring.

Uitwerking V.4
Minimaal één lid van het bestuur beschikt over de specifieke ervaring en financiële expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de in de statutaire doelstelling van de belangenorganisatie omschreven belangen.

Naleving door VEB
Voldaan

Uitwerking V.5
Het bestuur vertegenwoordigt de belangenorganisatie. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk.

Naleving door VEB
Gedeeltelijk voldaan
Zie Uitwerking II.1, maar geen tweehandtekeningstelsel.

Uitwerking V.6
Het bestuur van de stichting legt de balans en de staat van baten en lasten en de begroting, ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Het bestuur van de vereniging legt de balans en de staat van baten en lasten en de begroting ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.

Naleving door VEB
Gedeeltelijk voldaan
De VEB kent conform haar statuten wel de goedkeuring van de algemene vergadering, evenwel niet de goedkeuring van haar raad van commissarissen. Zie artikel 20 lid 6 jo. artikel 22 lid 3 van de VEB-statuten.

Uitwerking V.7
Het bestuur legt de voor de belangenorganisatie en haar belanghebbenden (mogelijk) ingrijpende besluiten ter goedkeuring voor aan in geval van een stichting de raad van toezicht en ingeval van een vereniging de algemene ledenvergadering. Of een besluit ingrijpend is, beoordeelt de raad van toezicht c.q. de algemene ledenvergadering. Onder ingrijpende besluiten worden in ieder geval verstaan besluiten tot statutenwijziging, benoeming en ontslag/schorsing van bestuurders, fusie en splitsing, ontbinding, het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure, het sluiten van een schikkingsovereenkomst en het indienen van een WCAM-verzoek. Het bestuur betrekt het draagvlak onder de statutaire achterban in ieder geval bij de besluitvorming over een eventuele schikkingsovereenkomst.

Naleving door VEB
Voldaan
Overeenkomstig artikel 24 van de VEB-statuten is goedkeuring van de algemene vergadering vereist bij statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding van de vereniging. De goedkeuring van de Raad van Commissarissen is overeenkomstig artikel 13 lid 9 van de VEB-statuten vereist bij o.a. besluiten van het bestuur terzake het entameren van gerechtelijke procedures, het sluiten van schikkingsovereenkomsten en het indienen van een WCAM verzoek. Overeenkomstig artikel 9 lid 1 van de VEB-statuten is de Raad van Commissarissen bevoegd een bestuurder zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering te schorsen of te ontslaan.

Uitwerking V.8
Het bestuur van de belangenorganisatie houdt een algemeen toegankelijke website in stand waarop het de voor haar belanghebbenden van belang zijnde informatie plaatst, waaronder in elk geval wordt verstaan (i) de statuten van de belangenorganisatie, (ii) de in I.1 bedoelde informatie, (iii), de in III.7 bedoelde informatie, (iv) de in VII.3 bedoelde informatie, (v) de in VII.8 bedoelde informatie, (vi) een overzicht van de aan deelnemers van de stichting of leden van de vereniging gevraagde bijdrage(n), (vii) de cv’s van de leden van het bestuur en de raad van toezicht, (viii) eventuele relevante belangen van leden van de raad van toezicht van de stichting, (ix) het beloningsbeleid ten aanzien van haar bestuurders, (x) vastgestelde kostenvergoeding en vacatiegeldregeling ten aanzien van leden van de raad van toezicht, (xi) een plan van aanpak op hoofdlijnen op basis waarvan een potentiële deelnemer kan beoordelen of de aard en werkwijze van de belangenorganisatie aansluiten bij zijn/haar belangen, (xii) een overzicht van de stand van zaken in door de belangenorganisatie gestarte gerechtelijke procedures, en (xiii) een overzicht van de hoofdlijnen van door de belangenorganisatie gesloten vaststellingsovereenkomsten.

Naleving door VEB
Jaarlijks voldaan in jaarrekening en toelichting
https://www.veb.net/over-de-veb-menu/veb-transparant-landingspagina/rvt-documentatie

Principe VI Vergoedingen aan bestuurders

Uitwerking VI.1
De vaststelling van de beloning en de onkostenvergoeding van de bestuurders van de stichting geschiedt door de raad van toezicht. De vaststelling van de beloning en de onkostenvergoeding van de bestuurders van de vereniging geschiedt door de algemene ledenvergadering.

Naleving door VEB
Niet voldaan
Overeenkomstig artikel 8 lid 4 van de VEB-statuten stelt de Raad van Commissarissen het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast.

Uitwerking VI.2
Bestuurders aanvaarden voor hun werkzaamheden geen vergoeding van enig ander dan de belangenorganisatie of de partij die hen tot bestuurder heeft benoemd of als bestuurder heeft voorgedragen.

Naleving door VEB
Voldaan

Uitwerking VI.3
Alle met bestuurders overeengekomen vergoedingen worden als zodanig, voorzien van een toelichting, in de jaarstukken van de belangenorganisatie opgenomen. Is de beloning gerelateerd aan het aantal tijdseenheden dat door een bestuurder aan die werkzaamheden is besteed, dan wordt dat aantal in de toelichting vermeld.

Naleving door VEB
Niet voldaan
In de jaarrekening en toelichting ontbreekt een dergelijke verantwoording. Dit omdat de bestuurder van VEB een veelvoud van collectieve juridische acties coördineert en daarnaast ook nog uitvoerder is van de (overige) statutaire doelstellingen van de VEB, waaronder de algemene belangenbehartiging van beleggers en het bevorderen van adequate governance zoals het uitoefenen van (stem)rechten en het geven van voorlichting.

Uitwerking VI.4
De belangenorganisatie publiceert op haar website de hoofdlijnen van het beloningsbeleid ten aanzien van haar bestuurders.

Naleving door VEB
Niet voldaan
Als not-for-profit organisatie en belangenbehartiger is de VEB transparant over de totale remuneratie van haar bestuurder die passend is voor de omvangrijke hoeveelheid van taken die aan deze enig bestuurder statutair is toebedeeld.

Principe VII Raad van toezicht

Uitwerking VII.1
De raad van toezicht komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. De raad van toezicht en bestuur komen daarnaast ten minste eenmaal per jaar in een gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van de strategie en het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.

Naleving door VEB
Voldaan
Zie artikel 19 lid 1 van de VEB-statuten. Ieder kalenderjaar worden ten minste vier vergaderingen van de Raad van Commissarissen gehouden.
Daarbij wordt eenmaal per jaar een vergadering gehouden waarin de Raad van Commissarissen het door hem in dat jaar gevoerde beleid evalueert.

Uitwerking VII.2
De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het bestuur en ten aanzien van de door de stichting behartigde belangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Een lid van de raad van toezicht heeft geen, rechtstreeks of middellijk, persoonlijk belang in of bij de stichting en de door de stichting uitgevoerde activiteiten of bij de rechtsperso(o)n(en) waartegen de stichting opkomt.

Naleving door VEB
Voldaan
Zie de tegenstrijdig belangregeling ex artikel 18 van de VEB-statuten (de Regeling onverenigbare functies en werkzaamheden alsmede mogelijke belangenverstrengeling leden directie en raad van commissarissen van 10 december 2018 is op de VEB-website gepubliceerd; https://www.veb.net/media/4527/regeling-onverenigbare-functies-en-werkzaamheden-alsmede-mogelijke-belangenverstrengeling-leden-directie-en-raad-van-commissarissen-10-december-2018.pdf) en zie voorts ook de artikelen 3 en 4 van de profielschets commissaris VEB, opgesteld 13 april 2015 (eveneens op de VEB-website gepubliceerd; https://www.veb.net/media/2284/profielschets-raad-van-toezicht-veb-vastgesteld-rvt-13-april-2015-met-s.pdf). 


Uitwerking VII.3
Ingeval sprake is van financiering door een derde partij kan een lid van de raad van toezicht, niet zijnde de voorzitter, op voordracht van die partij worden benoemd. Een dergelijke benoeming wordt gepubliceerd op de website van stichting.

Naleving door VEB
Niet van toepassing
Zie Principe III: de VEB maakt geen gebruik van externe financiers.

Uitwerking VII.4
Minimaal één lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke ervaring en juridische expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van, en adequaat toezicht op, de in de statutaire doelstelling van de belangenorganisatie omschreven belangen.

Naleving door VEB
Voldaan
Zie ook artikel 2 lid 2 sub c van de Profielschets Raad van Toezicht d.d. 13 april 2015 (gepubliceerd op de VEB-website; https://www.veb.net/media/2284/profielschets-raad-van-toezicht-veb-vastgesteld-rvt-13-april-2015-met-s.pdf)

Uitwerking VII.5
Minimaal één lid van de raad van toezicht beschikt over de specifieke ervaring en financiële expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van, en adequaat toezicht op, de in de statutaire doelstelling van de belangenorganisatie omschreven belangen.

Naleving door VEB
Voldaan
Zie ook artikel 2 lid 2 sub b van de Profielschets Raad van Toezicht d.d. 13 april 2015 (gepubliceerd op de VEB-website; https://www.veb.net/media/2284/profielschets-raad-van-toezicht-veb-vastgesteld-rvt-13-april-2015-met-s.pdf)

Uitwerking VII.6
Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens, waaronder begrepen de notulen van de bestuursvergaderingen, en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.

Naleving door VEB
Gedeeltelijk voldaan
De VEB-statuten voorzien niet in de bevoegdheid van de Raad van Commissarissen te allen tijde inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging.

Uitwerking VII.7
De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen ten aanzien van de door het bestuur opgemaakte balans en staat van baten en lasten, het bestuur opdragen de balans en staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant of andere deskundige, tenzij het bestuur al een registeraccountant of andere deskundige heeft aangesteld ter controle van de jaarstukken. De registeraccountant of andere deskundige brengt omtrent zijn onderzoeksverslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de balans en de staat van baten en lasten. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de Raad van Commissarissen, een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 2:393 BW, die de stukken als bedoeld in de tweede volzin van artikel 22 lid 3 van de VEB-statuten onderzoekt, aan de algemene vergadering een verklaring omtrent zijn onderzoek aflegt en aan het bestuur en de Raad van Commissarissen verslag van zijn bevindingen uitbrengt. Het bestuur is verplicht aan de accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Naleving door VEB
Voldaan
Zie artikel 22 lid 4 van de VEB-statuten. Voldaan met dien verstande dat de algemene vergadering de controlerend accountant benoemd en niet de Raad van Commissarissen.

Uitwerking VII.8
De raad van toezicht stelt jaarlijks een document op waarin hij op hoofdlijnen verantwoording aflegt over het uitgevoerde toezicht. Dit document wordt tezamen met de in I.1 bedoelde informatie op een voor het algemeen publiek toegankelijk deel van de website van de stichting gepubliceerd.

Naleving door VEB
Voldaan

Uitwerking VII.9
De gemeenschappelijke vergadering van bestuur en raad van toezicht stelt een redelijke en niet bovenmatige kostenvergoeding en vacatiegeldregeling van de leden van de raad van toezicht vast. Voor het overige ontvangen de leden van de raad van toezicht geen vergoeding. De vastgestelde kostenvergoeding en vacatiegeldregeling worden gepubliceerd op de website van de stichting.

Naleving door VEB
Voldaan
Zie artikel 15 lid 9 van de VEB-statuten. De algemene vergadering kan aan de leden van de Raad van Commissarissen een redelijke vergoeding toekennen voor de door hen ten behoeve van de vereniging verrichte werkzaamheden.

Zie het Jaarverslag 2020. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen bedroeg EUR 4.000.