VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid staat voor VEB de behartiging van de belangen van haar leden op de eerste plaats. Dat doet de VEB onder andere door op te treden als collectieve belangenbehartiger die rechtsvorderingen instelt die strekken tot de bescherming van gelijksoortige belangen of door het aangaan van schikkingen.

Voor haar collectieve acties maakt de VEB in sommige gevallen gebruik van door haar opgerichte actiestichtingen. Deze stichtingen faciliteren de VEB en hebben tot doel gelijksoortige vorderingen te bundelen en aanhangig te maken. Ook bij de afwikkeling van juridische procedures of schikkingen kunnen deze stichtingen een functie hebben. Thans zijn nog twee VEB-actiestichtingen actief: de Stichting VEB-Actie Landis en de Stichting VEB-Actie LCI.
 
De VEB onderschrijft de uitgangspunten van de Claimcode en was betrokken bij de totstandkoming ervan. Het verdient evenwel vermelding dat de voornoemde stichtingen zijn opgericht ruim voor 2011, het jaar waarin de Commissie Claimcode haar code bedoeld voor ‘claimstichtingen’ presenteerde.
 
De Claimcode is op een aantal onderdelen van toepassing op verenigingen die optreden overeenkomstig artikel 3:305a BW of artikel 7:907 BW. De VEB is een dergelijke vereniging. Zowel de VEB als de genoemde stichtingen hebben geen winstoogmerk. 

De onbezoldigde bestuurders van de VEB-actiestichtingen zijn in een personele unie verbonden met de VEB. Zij zijn werknemer van de VEB en staan in hun functie bij de stichtingen onder toezicht van de raad van toezicht van deVEB.
 
Enkel leden van de VEB kunnen als deelnemer een relatie met de stichtingen aangaan. Zij kunnen zich op basis van een deelnemingsovereenkomst als deelnemer bij de stichtingen aansluiten. Tot op heden hebben de VEB en de VEB-actiestichtingen – buiten het vereiste van het VEB-lidmaatschap – nimmer bijdragen van de leden en deelnemers verzocht.
 
Voor zover de VEB bij haar collectieve acties gebruikmaakt van actiestichtingen, worden deze als partij betrokken in de juridische procedures en/of schikkingen. Alle relevante informatie over deVEB-actiestichtingen is te vinden op de VEB-website www.veb.net onder de betreffende actie.
 
Bijzondere vermelding in dit kader verdient de stichting Schikkingsfonds Imtech. Deze stichting valt niet onder de reikwijdte van de Claimcode, maar dient enkel tot afwikkeling en uitvoering van de door VEB met Imtech en anderen recent bereikte schikking. De VEB levert voor deze stichting een van de twee bestuurders.


Toelichting

Principe III: De samenstelling, taak en werkwijze van het bestuur

Het bestuur van de VEB actiestichtingen staat onder toezicht van de Raad van Toezicht van de VEB en legt hieraan verantwoording af.

De VEB kent als vereniging een eenhoofdig statutair bestuur. Dit vindt zijn oorzaak in de lange traditie van de VEB waarin het algemeen bestuur werd gevormd door de huidige Raad van Toezicht. Een dagelijks bestuur delegeerde vervolgens de bestuurstaak aan een niet-statutaire directeur.

In 2006 is aangesloten bij de praktijk van vergelijkbare verenigingen en is het algemeen bestuur samengevoegd met het dagelijks bestuur en is een toezichthoudende taak toebedeeld. Het bestuur is in handen gelegd van een bezoldigde statutaire bestuurder. Deze bestuurder wordt bijgestaan door een (niet-statutaire) adjunct directeur en een ruime staf van juristen, economen en financiële en marketingspecialisten.

Naar mening van de VEB is daarmede ruimschoots voldaan aan de beschikking van het bestuur over specifieke deskundigheid noodzakelijk voor een adequate belangenbehartiging. De VEB staat met al haar toezichthouders, bestuur en staf de stichtingen ten dienste.

Principe IV: Onafhankelijkheid en vermijding van belangentegenstelling

Door de bijzondere opzet van de VEB actiestichtingen als faciliterende entiteiten voor de collectieve acties van de VEB worden de bestuursfuncties aldaar bezet door VEB werknemers. De VEB actiestichtingen worden op marktconforme condities (voor)gefinancierd door de VEB.

Principe V: Vergoedingen aan bestuurders

De bestuurders van de VEB actiestichtingen ontvangen - naast hun VEB salaris - geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Principe VI: Taak, werkwijze en samenstelling van de raad van toezicht

Het toezicht op de VEB actiestichtingen wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van de VEB. De kostenvergoedingen en vacatiegelden van de raad van Toezicht wordt volledige gedragen door de VEB.