VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zalmprijzen bepalen Nutreco’s lot 2002

Onder het gesternte van de eerdere mededeling deze dag, dat Nutreco in het eerste halfjaar een circa 50 procent winstdaling ten opzichte van dezelfde periode 2001 verwacht, opende president commissaris R. Zwartendijk de vergadering. Gelukkig blijkt later in de middag dat de inmiddels stijgende zalmprijzen op dit moment ongeveer op het gemiddelde niveau van 2001 gekomen zijn, wat vertrouwen geeft voor de tweede helft van het jaar, waar traditioneel tweederde van de winst gemaakt wordt.

De voorzitter van het bestuur, W. Dekker, geeft in het verslag nog eens de strategische doelstellingen aan:
op:– Agriculture: Leidende rol in het consolidatieproces in de werkgebieden, een versterking van de positie in geselecteerde segmenten van de bedrijfsketen en geografische expansie;
op:– Aquaculture: autonome groei, eveneens positieversterking in segmenten van hogere toegevoegde waarde van de bedrijfsketen, expansie in nieuwe regio’s en posities opbouwen in nieuwe vissoorten.
Voorts is het doel de ontwikkeling van directe consumentenproducten (kuikendelen, vlees- en zalmproducten) met meer toegevoegde waarde te versterken. Opbouw van merkproducten hierin wordt overwogen.
De resultatendoelstelling voor de komende jaren bedraagt voor bedrijfswinst, omzetgroei en nettowinst per aandeel: 10 procent + gemiddeld. Een resultatenontwikkeling die overigens niet te zeer van grote acquisities afhankelijk lijkt te zijn en waar potentiële margeverbetering nog een reservefactor is. Wel zal rekening gehouden moeten worden met schommelingen in de winstontwikkeling wegens de immer sterke prijsvariaties van de eindproducten in de markten, die lang niet altijd door geografische en productspreiding opgevangen zullen kunnen worden. Wel zal ook het benodigde werkkapitaal verder stijgen wegens het kapitaalintensieve karakter van de zalmteelt.
Nutreco heeft een sterke marktpositie opgebouwd via een verticale integratie van essentiële delen van de bedrijfsketen, relatief lage productiekosten, een accent op R&D en een sterk kwaliteit borgingssysteem. Men is ook zeer alert op negatieve trends in de publieke opinie ten aanzien van voedselveiligheid en milieu. Bemoedigend is ook dat de recent geacquireerde bedrijven reeds een bijdrage van +16 procent EBIDTA hebben gegenereerd in 2001.
Ten aanzien van corporate governance is Nutreco eveneens op de goede weg. Het structuurregime voor de holding zal worden afgeschaft en naar aanleiding van vragen in de vergadering (ABP en VEB) wordt overwogen de volgende aanpassingen in te voeren:
op:– introductie van kwartaal resultaten;
op:– zichtbaar maken van bonus- en optiereglement in het jaarverslag;
op:– beperking van de zittingsduur van commissarissen tot 3 periodes;
op:– het voor benoemingsbesluiten benodigde stemmenquorum te verlagen beneden de nu voorgestelde 33 procent.

Op deze vergadering was slechts 27 procent in gewone aandelen plus 18 procent cumpref-aandelen vertegenwoordigd, zodat de voorgestelde statutenwijzigingen in een buitengewone aandeelhoudersvergadering in juni opnieuw voorgelegd zullen worden.Het bestuur straalde vertrouwen in de toekomst uit en aandeelhouders zouden dit, na verificatie van de tweede halfjaarsresultaten, kunnen delen