VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Winstgroei vlakt af

Tegenslag in Polen, waar de markt stagneerde, dubieuze debiteuren hun tol eisten en tevens de integratie van de geacquireerde groothandelsbedrijven pas in 2002 ter hand genomen kon worden, drukte de winstgroei. In Nederland, waar de groei van de markt voor medicijnen iets afnam, doch de groei voor gezondheidsproducten en diensten nog toenam, kon een uitstekend bedrijfsresultaat worden neergezet: + 24 procent voor Farma Nederland en + 20 procent voor gezondheidsproducten en diensten bij een omzetgroei van 13 procent, respectievelijk 21 procent.

De groothandel heeft het moeilijker in de bedrijfskolom waarin de farmaceutische industrie en de apotheek sterker staan om hun marges te verdedigen. Wel heeft OPG een dominante positie met een marktaandeel van 36 procent in Nederland, bijna tweemaal de omvang van de nummers 2 en 3, Interpharma en Brocacef-Phoenix. De positie zal versterkt worden door een nog drastischer reorganisatie van de groothandel dan vorig jaar aangekondigd. Er is een concentratie voorzien op twee nationale distributiecentra met voorlopig twee kleine servicecentra en een totale uitbesteding van de directe aflevering naar de klant. Als consequentie zullen circa 370 medewerkers afvloeien. Hiervan worden 100 door de distributeur in dienst genomen.
Apotheken zijn aanmerkelijk profijtelijker dan groothandel en genereren binnen OPG met een aandeel in de omzet van 21 procent 63 procent van de ebita. In het kader van de uitgestippelde strategie is het acquisitieplan voor apotheken gecontinueerd met de aanschaf van 36 stuks in Nederland en 29 in Polen. Met 153 apotheken in Nederland bezit OPG nu een derde deel van de ketenapotheken en ongeveer tien procent van het totale aantal apotheken. Een verdere uitbreiding met een 25 stuks in 2003 is voorzien. Het principe om het accent te leggen op de directe verkoop aan de eindgebruiker werkt goed in Nederland waar de operationele marge (ebita) toenam van 4,0 naar 4,8 procent.
Het gevaar schuilt echter in de explosief groeiende goodwill op de balans die nu zeventig procent van het eigen vermogen bedraagt. Indien er druk komt op de marges door overheidsingrijpen, eventueel via de zorgverzekeraars, zouden extra goodwillafschrijvingen een realiteit kunnen worden. Men acht dit gevaar klein omdat de waarde van de apotheken momenteel op een jaaromzet gesteld kan worden, wat betekent 400 miljoen euro’s omzet tegen 250 miljoen euro’s boekwaarde. Wel ziet men nu de aankoopprijzen van apotheken wat dalen en zal men het tempo van acquisitie verlagen.
Een overheidsingrijpen in de medicijnkosten is nauwelijks in te schatten voor wat betreft tijdstip, aard en wijze van invoering. OPG verwacht uiteraard margedruk die men echter gedeeltelijk denkt te pareren met verbeterde doelmatigheid in de groothandel en de steeds sterker wordende inkoopkracht.
Mede gezien de snel oplopende afschrijvingen op goodwill heeft men gemeend de doelstelling voor rendement op werkzaam vermogen, gebaseerd op bedrijfsresultaat inclusief goodwillafschrijving, te verlagen van twintig naar vijftien procent. Wel verwacht men voor de toekomst de winst per aandeel, exclusief goodwillafschrijving, met 8 à 10 procent te kunnen laten groeien.Als eindconclusie kunnen we stellen dat Polen en overheidsinterventie in belangrijke mate de resultaten van zo niet 2003, dan wel 2004 zullen bepalen.