VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fundamenteel positief

In de sfeervolle ambiance van Kasteel Wijenburg vergaderden 45 aandeelhouders die vijftien procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden. Het uitgereikte persbericht met de mededeling dat Ordina over het eerste halfjaar van 2004 een winststijging verwacht van circa 35 procent voor amortisatie van goodwill en belastingen,droeg bij tot positieve verwachtingen.

Uit de toelichting op de jaarcijfers door bestuursvoorzitter Ronald Kasteel bleek dat in 2003, ondanks een lagere omzet en een met 42 procent gedaalde winst, een betere basis is verkregen door toename van marktaandeel en verbetering van de productiviteit. Hoewel de klanten steeds kritischer worden, is Ordina er toch in geslaagd het aandeel bij de top-30 afnemers te vergroten. Ongeveer 27 procent van de omzet is nu afkomstig uit meerjarencontracten en het streven is dit percentage te vergroten tot 30 á 35 procent. De kwetsbaarheid zal hierdoor duidelijk afnemen. Door de goede solvabiliteit van zestig procent aan het einde van het boekjaar, het ontbreken van rentedragende schulden en een goede kaspositie van dertig miljoen euro (na dividendbetaling: twintig miljoen euro), is een goede basis aanwezig voor toekomstige groei.

Door de betere resultaten in het eerste kwartaal en een duidelijk hoger aantal offerteaanvragen, zijn de verwachtingen voor het gehele jaar positief. Door verbetering van de efficiency is de interne capaciteit voldoende om een geleidelijke groei zonder personeelsuitbreiding op te vangen. Via het samenwerkingsverband met de grote partner Wipro in India zijn mogelijkheden ontstaan voor uitbesteding van werkzaamheden op laag niveau en dat zal op enige termijn 30 á 35 procent van de omzet kunnen betreffen. De omzet zal in 2004 minimaal gelijk zijn aan die van het jaar er voor. Verdere prognoses voor het hele jaar werden niet gegeven.

Blijkens de uitvoerige uitwerking per onderdeel wordt de code-Tabaksblat serieus genomen. Ordina zal zich aan vrijwel alle best practice bepalingen houden. Een uitzondering betreft de bestuursbenoemingen voor een termijn van vier jaar omdat het van groot belang wordt geacht dat bestuurders acteren vanuit een strategisch lange termijn perspectief. Ook kent Ordina geen vooraf vastgestelde ontslagvergoeding. Op verzoek van de VEB zullen beide aspecten nog nader worden bezien.

Zowel door een aandeelhouder als door de VEB werden kritische kanttekeningen geplaatst bij de onvoldoende onderbouwing van de aan het bestuur toegekende opties. Toegezegd werd om hiervoor nog meetbare criteria uit te werken en die aan de aandeelhouders voor te leggen.
Verlenging met achttien maanden van de goedkeuring voor het uitgeven van maximaal twintig procent aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, kreeg in eerste instantie geen steun van een grootaandeelhouder. Na enige discussie werd het voorstel teruggebracht tot tien procent van het aandelenkapitaal, hetgeen werd goedgekeurd.
Door het reglementair aftreden van commissaris A.Baar vond verder benoeming in diens functie plaats van R.J. van de Kraats, bestuurslid van Randstad.