VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Integreren is een kunst

Al drie jaar op rij weet Randstad recordcijfers te produceren. Ook in 2007 was het raak. Bestuursvoorzitter Ben Noteboom meldde een omzetgroei van 12 procent tot 9,2 miljoen euro, waarbij de brutowinstmarge steeg naar 22,1 procent. Wel merkte hij op dat vooral het eerste kwartaal heel erg goed was (16% groei) en dat de groei als gevolg van het verslechterende economische klimaat afvlakte in het vierde kwartaal (9%). Dit noodzaakte een sterke focus op de kosten. In bijna alle markten waarin Randstad actief is, groeide het marktaandeel harder dan de markt.

De totale HR-dienstenmarkt heeft een waarde van 200 miljard euro. De markt is zeer gefragmenteerd, de vier grootste spelers zijn samen verantwoordelijk voor 25 procent van de wereldwijde omzet. Regulier uitzenden is nog steeds het meest voorkomende segment, maar werving en selectie en het professionele segment groeien sterk, evenals de uitbesteding van de HR-discipline door vele klanten. Zo sloot Randstad met Philips Nederland een achtjarig contract af voor de salarisverwerking.

Robert-Jan van de Kraats leidde als financiële man de vergadering door het cijfergedeelte, waarbij vooral de ebitamarge van 6 procent een mooi cijfer was, evenals de stijging van de nettowinst met 7 procent tot 385 miljoen. Menig aandeelhouder verzuchtte: “was de koersontwikkeling ook maar zo mooi!”.
De VEB haakte hierop in door Noteboom te vragen of de conjunctuurgevoeligheid van Randstad door marktontwikkelingen is afgenomen. Noteboom bevestigde dit. Hij betoogde dat uitzenden een relatief jonge industrie is met een structureel gestaag groeiende markt. Zijn schatting is dat er met de komende dereguleringen in de Europese markt in 2012 vijf miljoen mensen werkzaam zijn tegen nu ruim drie miljoen. Daarbij gaf hij ook aan dat Randstad anders reageert dan in eerdere economische cycli door de geografische spreiding, de verschillende segmenten met hun eigen dynamiek en het, vooral in het professionele segment, aanbieden van vaste banen.

De integratie van Vedior gaat van Randstad veel vragen in 2008. Vedior is in 53 landen actief, Randstad in twintig. Voor deze twintig landen zijn landenteams gevormd die in voorbereidende zin al enige tijd werkzaam zijn. De besparingsdoelstelling van 80 miljoen is onder hen verdeeld, maar met de uitdrukkelijke opdracht de focus op de markt niet uit het oog te verliezen. De besparingen zullen zich in eerste instantie richten op het samenvoegen van kantoren waardoor huisvestingskosten worden teruggebracht, maar ook een optimale bezettingsgraad wordt verkregen. Het proces van stroomlijnen van merken en processen zal opgepakt worden daar waar mogelijk, maar zal zich in de tijd uitsmeren. Dit ontlokte de VEB de opmerking dat op het gebied van organische groei Randstad zijn sporen heeft verdiend, maar dat het integreren van een dusdanige acquisitie een kunst op zich is en dat Randstad daar niet op een sterke staat van dienst kan bogen. President-commissaris Fritz Fröhlich gaf aan dat het zich laat raden wat een van de belangrijkste doelstellingen in de prestatiecriteria voor de raad van bestuur zal zijn voor 2008.

Door de koop van Vedior is de netto schuldpositie negatief geworden. Randstad genereert een sterke kasstroom, waardoor dit snel weer hersteld zal zijn (2009). Noteboom gaf aan de voorkeur te geven aan het herstellen van deze ratio boven een forse acquisitie in bijvoorbeeld Japan, hoewel deze liberaliserende markt een groot potentieel heeft.De markt in de Verenigde Staten scoorde 2 procent negatieve groei in 2007. De verklaring hiervoor was toe te schrijven aan de krimpende markt maar ook door het overbrengen van regulier uitzenden (‘mass customized’) naar ‘inhouse’-service. Kenmerk hiervan is dat de marge omlaag gaat bij deze grote klanten, maar door nog sterkere vermindering van de kosten neemt de brutowinst toe. De keerzijde, overcapaciteit in de vestigingen, kon niet snel herbezet worden. Hier worden extra inspanningen gedaan, naast het sluiten van een aantal vestigingen.Noteboom bevestigde dat in bepaalde sectoren schaarste op de arbeidsmarkt waar te nemen is, maar het lukt Randstad nog steeds kwalitatief goede mensen aan te trekken. Met de toevoeging van Vedior die sterk is in het professionele segment, en het aanbieden van vaste contracten denkt hij de groei vast te houden.

Het dividend wordt vastgepind op 1,25 euro per aandeel, met die restrictie dat als dit meer dan 60 procent van de beschikbare winst bedraagt er een vermindering zal plaats vinden. Evenzo, als dit dividend minder dan 30 procent bedraagt, volgt verhoging. Dit om het dividend meer te koppelen aan de constantere kasstroom in plaats van de winst. De aandeelhouders konden zich hierin vinden, een voorstel om interim-dividend toe te kennen haalde het niet bij Van de Kraats. Zijn argument was dat hij de kasmiddelen liever een half jaar langer zelf ten nutte van Randstad aanwendde.

Het Engels zal bepalend zal in de schriftelijke communicatie, maar de VEB kreeg gedaan dat een Nederlandse samenvatting van het jaarverslag overwogen zal worden. Hoewel de VEB kritische vragen had over de toepassing van het vastgestelde remuneratiebeleid, gaf Fröhlich aan dat in de algemene vergadering van 2007 de eenmalige extra uitkering ter compensatie van de nieuwe vesting – in één keer na drie jaar in plaats van in drie tranches – al goedgekeurd, dus niet aan de orde was. Wel moest hij toegeven dat in het jaarverslag een fout stond. Niet de algemene marktontwikkelingen in Nederland geven aanleiding om het basissalaris met 5 procent te verhogen, maar de wereldwijde ontwikkelingen.