VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Barometer onbestendig

Helaas heeft de heer Farla de opvolger van de op 1 januari 2002 afgetreden heer Zwarts door ernstige ziekte slechts kort als C.E.O. kunnen fungeren en is hij per1 maart 2003 definitief opgevolgd door de heer Noteboom die eveneens uit de eigen organisatie afkomstig is. De sterke afhankelijkheid van uitzendbureaus van de stand van de economie doet zich nog steeds voelen. In 2002 waren de USA en Duitsland nog verliesgevend. Bovendien wordt 24% van de omzet in de Verenigde Staten behaald zodat de voortdurend zwakke dollar ook een minpunt vormt. In 2002 was het valuta-effect op de omzet een min van 5%.

Gelukkig is de balanspositie in 2002 verbeterd, o.a. door de verkoop van onroerend goed( tegen de boekwaarde) en steeg de rentedekking van 6,8 naar 10,5. Het terugbrengen van de gemiddelde debiteurentermijn van 57 naar 52 dagen vertaalde zich  in een liquiditeitsvoordeel van € 100 mln.
De onderneming blijft zich richten op uitbreiding van het marktaandeel, hetgeen gelukte in 2002 zij het wel met druk op de brutomarge. Dit ook omdat de groei zich manifesteerde in de industriële opdrachten en de grote klanten, beide sectoren met een wat lagere marge,. Voor de komende 4 tot 6 jaar is de focus gericht op specialistische uitzending  (  gestreefd wordt om dit te brengen van 20  naar 30%) en terugbrenging van het Nederlandse aandeel in de omzet    (  van 40 naar 30%). De achterliggende gedachte is niet dat Nederland absoluut terugloopt maar dat er sprake is van een kleiner aandeel in een groter totaal.
Grote overnames liggen niet in het voornemen, wel is men in Japan ( de 4e uitzendmarkt in de wereld) een samenwerking aangegaan.Van de vrij verhandelbare aandelen ( naar schatting 40 á 45 % van het totaal)is het percentage Nederlandse aandeelhouders het afgelopen jaar gezakt van45 tot 40,8 %.
In het 1e kwartaal 2003 was het bedrijfsresultaat en ook de nettowinst negatief. De trendmatige ontwikkeling is in het eerste kwartaal 2003 dan ook niet verbeterd maar verslechterd.Het verlies per aandeel voor afschrijving goodwill was 0,04 euro, voor het 2e kwartaal wordt een winst van 0,08 euro verwacht.
De nettoschuld is in het 1e kwartaal verder verminderd.

De in 2002 gemiddeld 208.000 flexwerkers werden aangestuurd door gemiddeld 13.000 man indirect personeel.De indirecte bezetting betekent in feite een overcapaciteit van 25%. Echter opbouwen van capaciteit in een aantrekkende markt kost ook veel tijd. Men blijft attent op kostenbeheersing, echter enig terugdringen van de indirecten is tenietgedaan door het inzakken van het totale volume zodat het percentage overcapaciteit nog steeds op 25% staat.

Gezien de aard van de pensioenverplichtingen vormen lagere beleggingsopbrengsten geen extra kosten voor het bedrijf.Naar aanleiding van een vraag  van een aandeelhouder over de lange periode tussen jaarvergadering( 15 mei) en betaalbaarstelling dividend ( 10 juni) zegde men toe dit te onderzoeken.Op een vraag van de VEB werd toegezegd dat men zal onderzoeken de splitsing van het agendapunt decharge van bestuur en commissarissen in twee afzonderlijke agendapunten.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Peters, nam afscheid en zal worden opgevolgd door de heer Vuursteen. Er werden twee nieuwe commissarissen benoemd, te weten de heer Fröhlich( cfo AKZO) en de heer Vermeend( ex-minister). De heer Goldschmeding ( de oprichter van Randstad werd herbenoemd.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net