VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen kale kip

De aandeelhouders van Begemann kwamen bijeen voor alweer de zesde vergadering in één jaar tijd. Op de agenda stond deze keer de benoeming van tijdelijk bestuurder Jip van den Berg tot bestuurder, het terugdraaien van het in de buitengewone vergadering van 16 november 2006 genomen besluit tot een tweede kapitaalvermindering, het aftreden van enig commissaris Jacobs, de benoeming van twee nieuwe commissarissen en een toelichting op de afgebroken onderhandelingen met Commodore.

De bezittingen van Begemann bestaan nog slechts uit ongeveer 17 miljoen aandelen Tulip en wat cashgeld, maar niettemin is dit minuscule beursfonds al ruim een jaar onderwerp van een juridisch steekspel. Op 28 december greep de rechter voor de tweede keer binnen één jaar in bij het Begemann, een unicum in Nederland. Op de valreep van 2006 werden een nieuwe commissaris (Holsboer, oud-ING) én bestuurder (Meuter, oud-ABN Amro) benoemd. Het had er alle schijn van dat Begemann (lees: Van Waeyenberge) met het bijeenroepen van deze aandeelhoudersvergadering zijn goede intenties wilde tonen en probeert de opponerende minderheidsaandeelhouders de wind uit de zeilen te nemen in hun lopende enquêteprocedure. De Ondernemingskamer moet namelijk op korte termijn bepalen of zij ook nog een onderzoek zal bevelen naar het beleid en de gang van zaken bij Begemann. Zou Van Waeyenberge ooit rekening hebben gehouden met de nasleep van zijn overnamepoging die nu al meer dan een jaar duurt?

Merkwaardig genoeg werd de vergadering bij afwezigheid van Jacobs geleid door nieuwbakken commissaris Holsboer. En dat terwijl deze pas sinds 8 januari bezig was aan zijn opdracht bij Begemann en geen enkele bemoeienis heeft gehad bij het opstellen van de agenda, zo bleek ter vergadering. Holsboer en Meuter moeten zich ongemakkelijk hebben gevoeld achter de bestuurstafel nu de afwezige én bovendien aftredende enig commissaris Jacobs de vergadering had voorbereid. Had Holsboer overwogen om de vergadering uit te stellen of de agenda te wijzigen? Holsboer bekende dat beide opties wel zijn bekeken, maar dat de conclusie al snel luidde dat er dan een impasse zou zijn ontstaan. Jacobs wilde echter hoe dan ook de vergadering laten doorgaan aan de hand van de door hem opgestelde agenda. "Als ik hierop tegen zou zijn, zouden de stemmen binnen de raad van commissarissen staken en zou er, bij afwezigheid van een president-commissaris, helemaal geen besluit worden genomen en ontstaat er een impasse", zo lichtte Holsboer toe.

De VEB stemde tegen de benoeming van Van den Berg tot bestuurder van Begemann. Tijdens zijn ‘tijdelijk’ bewind heeft namelijk de discutabele en onaangekondigde onderhandse warrantverkoop aan Sivex Agro plaatsgevonden. Juist deze warrants op Tulip gaven Begemann nog enig ‘upside potential’ en op iedere aandeelhoudersvergadering heeft discussie plaatsgevonden op welke wijze de minderheidsaandeelhouders hiervan konden profiteren (uitkeren, uitoefenen, verkopen). Bovendien verricht hij via zijn BV nog altijd bezoldigde advieswerkzaamheden voor Tulip en was in die hoedanigheid actief betrokken bij Tulip’s acquisitie van Devil. Van Waeyenberge speelde op zijn beurt dan weer een belangrijke rol bij het verkregen bankkrediet voor die overname. De schijn van belangenverstrengeling is dus tenminste gewekt. Niettemin verklaarde Meuter weinig tactvol "blij" te zijn met deze benoeming vanwege de kennis die Van den Berg heeft over Begemann. Ter vergadering werd meegedeeld dat hij 20.000 euro per maand gaat toucheren.

De geplande tweede kapitaalvermindering van 64 eurocent per aandeel werd teruggedraaid. Meuter ondersteunde deze agendering omdat deze uitkering "onverantwoord" zou zijn. In onderhandelingen ben je dan een "kale kip" en dit is "niet in het belang van alle betrokkenen". Bovendien wil hij dit geld beschikbaar houden om de warranttransactie terug te kunnen draaien. Ten slotte werden niet twee, maar slechts één van beide voorgedragen commissarissen, Vermaak, benoemd. Holsboer verklaarde zich overigens niet helemaal gelukkig met het voor de voordrachten gehanteerde profiel. Hij zou er graag een governance-expert bij hebben. Dit zou bij Begemann inderdaad geen overbodige luxe zijn! De benoeming van Hagens zal waarschijnlijk tijdens de volgende vergadering aan de orde komen. Ook hebben Meuter en Holsboer toegezegd dan verslag te zullen doen wat hun eerste bevindingen.