VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Opheffing nog niet in zicht

De jaren waarin de Begemann Groep goede resultaten aan haar aandeelhouders kon voorleggen, liggen al weer ver achter ons. Joep van den Nieuwenhuyzen, toen voorzitter van de Raad van Bestuur, was in die periode een verwoed verzamelaar van noodlijdende bedrijven. Die activiteiten waren profijtelijk voor de aandeelhouders.
Waarom het uiteindelijk anders gelopen is doet hier niet terzake.

Wat telt is dat op 15 december 2000 in een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders besloten werd het beursfonds op te heffen. Er zou worden overgegaan tot een ‘gecontroleerde verkoop’ van activa. De op deze wijze vrijkomende middelen konden daarna op termijn aan de houders van gewone aandelen worden uitgekeerd. Nog niet te gelde gemaakt actief, garantiestellingen en lopende juridische procedures staan een spoedige uitvoering van laatstgenoemd besluit vooralsnog in de weg.
Zowel in 2000 als in 2001 werden een aantal participaties verkocht. Zoals blijkt uit de winst- en verliesrekeningen werd in beide jaren op deze transacties verlies geleden t.w. in 2000 26,2 miljoen euro en in 2001 8,6 miljoen euro.Ook het netto resultaat was in beide jaren negatief namelijk 2.248 miljoen euro in 2000 en 10.828 miljoen euro in het afgelopen boekjaar. Door de afstoting van de participaties zijn eind 2001 nog slechts enkele activa overgebleven. Zo heeft de Begemann Groep nog een belang van 62 procent in Tulip Computers N.V. Het gaat hierbij om 62.285.159 aandelen à 0,53 euro (de koers van Tulip ultimo 2001). Op basis hiervan werd deze deelname in de balans opgenomen voor 33,0 miljoen euro. Inmiddels is de beurskoers teruggevallen naar 0,39 euro, hetgeen betekent dat de huidige waarde van het belang ca. 24,3 miljoen euro bedraagt.
Vermeld dient nog te worden dat de Groep in 2001 Tulip een lening heeft verstrekt van 9,1 miljoen euro. In het kader van financieringen van Tulip Computers N.V. heeft Begemann zich daarenboven garant gesteld voor een bedrag van 20,8 miljoen euro(genoemd onder ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’). Tulip leed in 2000 een verlies groot 24,6 miljoen euro. Volgens een persbericht van 4 maart laatstleden verwacht Tulip voor 2001 een verlies van ongeveer 11 miljoen euro. Bovendien zal er in ieder geval nog een voorziening van 4 miljoen euro moeten worden getroffen. De VEB vroeg zich af of met die wetenschap, de continuïteit van Tulip Computers nog verzekerd is. Uiteraard mochten geen vragen van deze aard worden gesteld aan ir. Deleye, die niet alleen commissaris is van de Begemann Groep, maar bovendien voorzitter is van raad van commissarissen van Tulip Computers.
De andere overgebleven actiefpost betreft de vordering van Begemann België N.V. Uit hoofde van een uitgeoefende putoptie inzake aandelen in Boelwerf Vlaanderen N.V.
Deze is opgenomen voor een bedrag van 16,0 miljoen euro. Dienaangaande loopt een arbitrageprocedure. De uitspraak wordt vóór mei 2002 verwacht.
Het is duidelijk dat er grote onzekerheid bestaat m.b.t. de uitkomst van de ontwikkelingen. Aanleiding voor vaak scherpe opmerkingen en reacties uit de vergadering. De VEB onthield zich van stemming inzake de jaarrekening.