VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Driewerf vreemd!

Rodamco Europe, het grootste winkelfonds van Europa, is begin 2006 gepromoveerd naar de AEX en heeft vorig jaar het beste resultaatin haar geschiedenis gehaald. Dit dankzij een herwaardering van de portefeuille met 1 miljard, een stijging van de intrinsieke waarde per aandeel met 25 procent! Pas op bladzijde 19 van de presentatie van Joost Bomhoff, de chief operations officer die de zieke bestuursvoorzitter Maarten Hulshoff verving, werd dit als gebeurtenis gebracht, iets wat Rodamco Europe is overkomen.

De enorme herwaardering is natuurlijk voor een groot deel veroorzaakt door het vele geld dat op zoek naar beleggingen de prijzen heeft opgedreven. Het blijft vreemd dat deze grote resultaatpost zo weinig aandacht krijgt in de rapportage en in de sturing. Is dit misschien omdat het management niet beloond wordt voor het halen van waarderingsresultaten of uit de angst dat de ‘yield shift’ in 2006 ‘terugshift’ en dan de resultaten negatief beïnvloedt?

Een andere vreemde gebeurtenis was de benoeming van Peter van Rossum als chief financial officer. Rodamco Europe is de afgelopen jaren niet gelukkig geweestwat betreftde vervulling van deze functie. Van Rossum is de vierde man die in drie jaar tijd deze functie bekleedt. De discussie met grootaandeelhouders ABP en PGGM, samen goed voor 36 procent van het aandelenkapitaal, spitste zich toe op de gemotiveerde afwijking van de Governance Code om naast de standaard ontslagvergoeding van één jaar een extra vergoeding van één jaar bonus toe te kennen in geval het ontslag wordt veroorzaakt door een ‘change of control’. Hoewel de VEB een groot voorstander is van het volledig naleven van de code, ging in dit geval de dreiging om deze benoeming te blokkeren te ver. Te meer omdat Rodamco Europe serieus werk maakt van de naleving van de code, de kans op een change of control klein is en ook nog wordt bepaald door de grootaandeelhouders die de discussie zijn aangegaan.

De laatste vreemde gebeurtenis was tot het eind bewaard: het voorstel om jaarrekening en jaarverslag alleen in het Engels op te stellen. Dat was vooral vreemd omdat commissaris Okkens als voorzitter van de renumeratiecommissie net daarvoor in de discussie over het beloningsbeleid had aangegeven dat Rodamco Europe een Nederlands karakter heeft en zich in het beloningsbeleid richt op Nederlandse ondernemingen. Na wat non-argumenten over kosten en inspanningen kwam het echte argument op tafel. Rodamco Europe wil de jaarcijfers volgend jaar een maand eerder publiceren en ziet in het nieuwe tijdschema geen kans om het Nederlandstalig jaarverslag tijdig gereed te hebben. De VEB en de meerderheid van de aandeelhouders waren tegen het voorstel, maar de meerderheid van het aandelenkapitaal was voor. Na discussie heeft president-commissaris Robert van Oordt toegezegd dat op de vergadering minimaal een Nederlandstalig jaaroverzicht beschikbaar zal zijn.