VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op één na beste resultaat ooit

Evenals vorig jaar had ook nu een groot aantal aandeelhouders – meer dan tienduizend – gebruikgemaakt van de mogelijkheid van steminstructies per agendapunt (proxy voting). Daarnaast hadden enige honderden aandeelhouders de VEB machtiging gegeven. De beschikbare stemapparaatjes hoefden echter niet te worden gebruikt. President-commissaris Lo van Wachem zat voor het laatst op het podium na 25 jaar (5 jaar directeur, 10 jaar president-directeur en 10 jaar president-commissaris). Het zal even wennen zijn als volgend jaar voor het eerst een niet-Shellman – Aad Jacobs – als president-commissaris de vergadering voorzit.

Ondanks belangrijk lagere olieprijzen, eveneens gedaalde gasprijzen, fors gedaalde raffinagemarges en zeer slechte marktomstandigheden voor chemie behaalde Shell het op één na beste resultaat ooit, negen procent onder het recordpeil van het voorgaande jaar. Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerde vermogen bedroeg 19,2 procent, ruim boven de doelstelling van 14 procent. Het in 1998 opgestelde omvangrijke programma van kostenverlaging (aanvankelijk 2,5 miljard dollar, later verhoogd tot 5 miljard) werd overtroffen. Ook de ingrijpende herstructurering van de portfoliomix wierp vruchten af. Zo ook de investeringsdiscipline.
De olieproductie is sneller toegenomen dan de toevoeging aan de reserves, maar de prognose voor de productiegroei werd gehalveerd. President-directeur Jeroen van der Veer gaf toe dat de investeringen – onder meer in exploratie – inderdaad wat te snel waren afgeremd. Wel wees hij erop dat de oliereserves nog steeds veertien maal de huidige jaarproductie bedragen, meer dan bij de grote concurrenten. Zijn mededirecteur Walter van de Vijver noemde de halvering van de groeiprognose, mede veroorzaakt door te hoge verwachtingen, weliswaar pijnlijk. Maar het tijdstip van ingebruikneming van grote projecten met lange ontwikkelingstijd speelde ook een rol. Inmiddels was het investeringsniveau vorig jaar al weer wat hoger dan in de twee voorgaande jaren.

Ook voor dit jaar wordt uitgegaan van het meer gebruikelijke peil van circa twaalf miljard dollar organische groei. Belangrijke acquisities zouden dat beeld wellicht kunnen veranderen, zoals de recente overname van de Britse Enterprise Oil. Van de Vijver noemde dit een zeer aantrekkelijke acquisitie, die bovendien met een goede winstmarge terstond een bijdrage aan de winst levert.
Shell is betrokken bij diverse vormen van duurzame energie. Voor zonne-energie is Shell mondiaal al een der grootste. Het vereiste rendement wordt hierbij nog niet behaald, doch Van der Veer verwacht dit op iets langere termijn wel. Met windenergie is Shell vorig jaar als proef begonnen met aankoop van twee windparken. Deze zijn al meteen rendabel. Verdere uitbreiding ligt in het voornemen.
Chemie behaalde het slechtste resultaat sinds jaren. Toch blijft Shell hiermee doorgaan. Van der Veer zei desgevraagd, dat Shell de cycliciteit beter kan benutten dan pure chemieproducenten. Over een hele conjunctuurcyclus acht hij de rendementsdoelstelling zeker haalbaar. Hij noemde dit wel een uitdaging.Shell geeft, zoals gebruikelijk, geen prognoses voor het lopende jaar. Aandeelhouders moeten het dus doen met de ijzersterke financiële positie, de verdere doorwerking van kostenbesparing, aanpassing van de portfoliomix en investeringsdiscipline, alsmede de recente acquisities (Enterprise Oil, Pennzoil, Motiva & Equilon, en DEA).
Sinds de aandeelhoudersvergadering heeft Koninklijke Olie haar aandeleninkoopprogramma voortgezet: 4,65 miljoen aandelen. Dat is 0,23 procent ten opzichte van het aantal uitstaande aandelen per ultimo 2001. Verder verwacht Shell haar uitkoopprocedure betreffende de aandelen van het Britse Enterprise Oil op 9 juli te hebben afgerond. Op dit ogenblik heeft zij 94 procent van de aandelen in haar bezit.