VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Solide? Ja. Decharge? Nee!

Bestuursvoorzitter Hans de Jong gaf volgens goed gebruik een toelichting op het jaarverslag, met als uitersten het bij Plantijn Casparie geleden verlies en de zeer goede ontwikkeling bij de nog kleine vestiging in Hongarije.

De VEB uitte ter vergadering woorden van waardering voor het feit dat RSDB zich in economisch slechte tijden goed staande houdt met een winst van 15,5 miljoen euro, die voor de helft gebruikt wordt voor een reorganisatie van Plantijn Casparie.

Vooral enkele grootaandeelhouders bleken daar heel anders over te denken. De eerste van hen was de heer Van der Kallen, directeur en mede-eigenaar van zowel Riva Investments als van drukkerij Thieme Groep, die bijna 25 procent van de aandelen RSDB vertegenwoordigt. Hij betoogde dat vergelijkbare drukkerijen beter hebben gepresteerd en dat de oorzaak eerder bij slecht management, dan bij barre economische omstandigheden ligt. Woorden van gelijke strekking sprak advocaat Hoff namens Riva Investments. Hij stelde de vergadering voor om bestuur en raad van commissarissen geen decharge voor het gevoerde beleid te verlenen op grond van vooral drie argumenten:

-het bestuur heeft 380.000 en 360.000 aandelen ingekocht van Shato Beheer en deze daarmee ‘een kontje’ gegeven(?);
-er is geen evenwicht in de raad van commissarissen, want drie van de vier leden hebben ooit een functie bij VNU gehad;
-de resultaten over 2002 zijn slecht.

Aan het teruglopen van het belang te oordelen valt uit het jaarverslag op te maken dat de grote verkoper Shato Beheer was. En tegen de (her)benoemingen van leden van de raad van commissarissen is de afgelopen jaren nooit geprotesteerd! Waarom nu dan wel? De VEB stelde dat het onthouden van decharge beschadigend is voor RSDB en geforceerd, gelet op de genoemde argumenten, en vroeg president-commissaris Lodewijk of hierbij een rol speelt dat de opponerende grootaandeelhouders concurrerende drukkerijen vertegenwoordigen. Lodewijk ging hierop wijselijk niet in.

De decharge werd dus onthouden met ruwweg 1,1 miljoen stemmen tegen en 0,6 miljoen stemmen voor. Verder moest Lodewijk toezeggen dat er een buitengewone vergadering wordt uitgeschreven om de halfjaarcijfers toe te lichten en te specificeren wanneer en tegen welke prijs en bij welke vigerende beurskoersen de twee genoemde blokken aandelen werden ingekocht. De volgende dag was de beurskoers 0,70 eurocent hoger.