VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ready for growth

Veel aandeelhouders toonden zich onaangenaam verrast door de boete van 34 miljoen euro die de Europese Commissie aan Kendrion heeft opgelegd wegens prijsafspraken waarbij de voormalige dochter Fardem Packaging betrokken zou zijn geweest. Die boete riep nogal wat vragen op. Bestuursvoorzitter Piet Veenema verklaarde dat Kendrion bij de verkoop van Fardem aan het management een garantie heeft gegeven van 2,2 miljoen euro omdat er al een onderzoek van Brussel liep.

Verrassend was echter dat de boete over de totale omzet van Kendrion is berekend in plaats van over de veel kleinere omzet van Fardem als zelfstandig bedrijf onder Kendrion. Op advies van advocaten Allen & Overy en Boekel De Nerée is in 2005 een voorziening getroffen van 2,4 miljoen euro. Volgens de advocaten kan de totale omzet van Kendrion als uitgangspunt voor de boete met succes worden aangevochten. Er is inmiddels beroep ingesteld en een bankgarantie verstrekt van 34 miljoen euro.
In deze langlopende zaak kan op zijn vroegst in 2009 meer duidelijkheid zijn.
Op een vraag naar de invloed van de boete op de nieuwe financiering antwoordde cfo Eiko Ris dat met de banken een gebruikelijk convenant is gesloten voor een financiering van 120 miljoen euro en de bankgarantie van 34 miljoen. Door de boete is het risicoprofiel van Kendrion iets ongunstiger. In het convenant is afgesproken dat de solvabiliteit de komende jaren zal stijgen. Dividend kan over 2006 worden uitbetaald, mits de resultaten dit toelaten.

In 2005 zijn de rentedragende schulden inclusief achtergestelde leningen gedaald van 118 naar 75 miljoen euro en is de solvabiliteit is gestegen naar 26,9 procent. De autonome omzetgroei bedroeg 7,3 procent met een genormaliseerd resultaat van 12,5 miljoen euro. Veenema streeft zo veel mogelijk naar autonome groei en als nichespeler in de verschillende B2B-markten naar versterking van het marktleiderschap. De Belgische business unit Servico past niet helemaal in deze strategie. Bij een goed bod is verkoop niet uitgesloten. Op een vraag over de verantwoording van verkochte bedrijven in de resultatenrekening, antwoordde Ris dat volgens IFRS verkoop van een klein bedrijf onder Voortgezette activiteiten verantwoord moet worden en in geval van een groter bedrijf onder Boekresultaat op beëindigde activiteiten.

Ook werd opgemerkt dat uit de gepresenteerde cijfers niet duidelijk kan worden opgemaakt hoe de beloning van de directie is geregeld. President-commissaris Jan van Kesteren en Ris beloofden dat de volgende keer een duidelijker presentatie zal worden gegeven. Overigens bleek later dat de bonus voor de directie over 2005 pas na de aandeelhoudersvergadering door de commissarissen wordt vastgesteld en verantwoord in de cijfers van 2006.

Over de resultaatontwikkeling in 2006 doet de directie geen concrete uitspraak, met als argument de onzekere grondstoffenprijzen. Geopperd werd dat Kendrion toch termijncontracten kan afsluiten binnen het kader van het termijnplan 2006–08 Ready for growth. Maar volgens Veenema zijn termijncontracten voor grondstoffen niet in alle gevallen af te sluiten en is pas na het eerste halfjaar een resultaatverwachting over 2006 te geven.