VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Teleurstellend

Het afgelopen boekjaar had voor Smit Internationale een teleurstellend verloop. In het jaarverslag 1999 werd door de directie de verwachting uitgesproken dat het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen belangrijk hoger zou zijn dan over 1999. Op de vraag van de VEB in de jaarvergadering of er mogelijk nog onzekerheden bestonden met betrekking tot de winstverwachting, was het antwoord dat contracten en andere omstandigheden handhaving van de gegeven prognose rechtvaardigen.

Uit het halfjaarbericht klonken andere geluiden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen is gedaald ten opzichte van de dienovereenkomstige periode in 1999. Bovendien kon uit de nieuwe prognose worden geconcludeerd dat het resultaat over heel 2000 achterbleef bij 1999.Dat bleek ook het geval. Zoals eerder vermeld, bedroeg de nettowinst in 2000 14,3 miljoen euro, tegenover 25,5 miljoen euro in 1999.Incidentele transacties droegen bij tot het resultaat over het jaar 2000. Zo werd door de Marktgroep Contracting een boekwinst gerealiseerd van 7,5 miljoen euro op de verkoop van twee Semis en ander materieel.

Daarboven hebben de verkoop van een dochteronderneming en drie havensleepboten 8,3 miljoen gulden toegevoegd aan de bedrijfsopbrengsten van de Marktgroep Port & Coastal. Een deel van deze opbrengst had een structureel karakter (vlootverjonging).Voor de drie marktgroepen, waarin de maritieme dienstverlening is ondergebracht, was het een moeilijk jaar. Het bedrijfsresultaat van de marktgroep Port & Coastal daalde, exclusief de eerder genoemde overige bedrijfsopbrengsten, naar 7 miljoen euro (1999: 8,4 miljoen euro). Er is sprake van hevige concurrentie in de Europese havens. Daarom is onder meer besloten tot beëindiging van de havensleepactiviteiten in Hamburg. Omdat men dienaangaande meer mogelijkheden ziet buiten Europa, werd in augustus 2000 Rivtow Marine in Canada overgenomen. Dat is een van de grootste aanbieders van haven- en sleepdiensten aan de westkust.

Het bedrijf droeg reeds in het afgelopen jaar aan het resultaat bij. Ondanks de 7,5 miljoen euro boekwinst (verkoop activa) daalde het bedrijfsresultaat van de marktgroep Contracting van 2 miljoen euro positief in 1999 naar 2,5 miljoen euro negatief in 2000. De problemen waren van verschillende aard. Reeds in het halfjaarbericht werd gewag gemaakt van het feit dat de directie een strategische heroriëntatie uitvoerde met betrekking tot de positie van deze marktgroep binnen de onderneming. Het bedrijfsresultaat van de marktgroep Salvage & Towage (berging en wrakopruiming) daalde naar 7,1 miljoen euro (1999: 18,5 miljoen euro). De resultaten van deze marktgroep worden (uiteraard) in belangrijke mate door externe factoren bepaald. Door de geschetste ontwikkelingen daalde de rentabiliteit van het eigen vermogen naar 7,5 procent (1999: 14,7 procent). Om de situatie te verbeteren worden reeds reorganisaties doorgevoerd en bezint de leiding zich in de komende maanden intensief over de strategie van de onderneming in de komende tijd.

Voor het lopende jaar verwacht de directie eenzelfde resultaat uit gewone bedrijfsoefening na belastingen als over 2000. De kwaliteit van dat resultaat zou echter beter zijn.Het voorstel tot aanwijzing van de directie als bevoegd tot uitgifte van aandelen reikte tot een maximum van 35 procent van het geplaatste kapitaal. De VEB pleitte (gemotiveerd) het percentage tot 10 terug te brengen. De daaropvolgende invloedrijke steun uit de vergadering aan dit voorstel leidde tot schorsing van de bijeenkomst. Na intern beraad werd het maximum tot 10 procent van het geplaatste kapitaal gereduceerd.Enkele commissarissen werden herbenoemd. De voorzitter van de raad ir. Van Engelshoven trad af wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens.