VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groeiambities blijven

Bank-verzekeraar SNS Reaal toonde zich tevreden over het afgelopen jaar 2007. De totale baten namen vorig jaar met 27 procent toe tot 4,54 miljard euro. De nettowinst steeg in 2007 met ruim 25 procent van 371 miljoen euro tot 465 miljoen euro. Deze winststijging is groter dan analisten hadden verwacht. Van een spectaculaire bedrijfsontwikkeling is echter geen sprake, zeker niet autonoom.

Bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen stelde in de aandeelhoudersvergadering dat deze winst weliswaar een record is, maar mede kan worden toegeschreven aan het conservatieve en voorzichtige bedrijfsbeleid en tevens aan het streven om het risicoprofiel bescheiden te houden. Er zijn geen problemen aan het licht gekomen onder invloed van de huidige internationale kredietcrisis. Het totale bedrijfsresultaat acht SNS Reaal voldoende gestegen, maar als gekeken wordt naar de drie afzonderlijke divisies (hypotheken en vastgoed financieringen, vermogensopbouw (sparen en beleggen) en verzekeren), dan liepen de resultaten per segment wel enigszins uiteen. Het marktaandeel hypotheken daalde bijvoorbeeld vorig jaar van 8 procent tot 7,4 procent. Dit ondanks een 5,7 procent stijging in volume tot 44,8 miljard euro.

Met deze daling in marktaandeel heeft SNS Reaal weinig moeite gehad aangezien de Utrechtse bankverzekeraar transacties met slechte marges veelal aan zich voorbij heeft laten gaan. Het marktaandeel sparen nam wel toe, van 6,3 procent eind 2006 tot 8,3 procent tot eind 2007. Het totale spaargeld onder beheer steeg met liefst 40 procent tot 19,2 miljard euro. In reactie op een vraag van de VEB ontkende Van Keulen dat de spaargelden te weinig zouden zijn benut bij het uitzetten van hypothecaire financieringen.

Spaargelden dienen bij SNS Reaal voor bredere funding dan alleen voor de hypotheekfinancieringen. Met de huidige kapitaalmarkt-problemen is een groot spaargeldvolume bovendien extra welkom voor banken.De nettowinst van het bankbedrijf daalde met 10,6 procent tot 186 miljoen euro, maar bij de vastgoedfinancieringen steeg dat met 4,9 procent tot 86 miljoen euro. Na de overname van Bouwfonds is dit bedrijfsonderdeel omgedoopt in SNS Property Finance. Volgens Van Keulen heeft SNS Reaal geen nadeel ondervonden van de recente vastgoedschandalen. Ook hier wordt een gematigd risicoprofiel gehanteerd en bij de overname van deze activiteiten isn een aantal slechte onderdelen uit de portefeuille verwijderd. Bij Reaal Verzekeringen kwam de nettowinst met een toename van 35 miljoen euro uit op 205 miljoen euro, ruim 20 procent meer dan het jaar daarvoor.

De cijfers van het overgenomen AXA Nederland zijn daarin meegenomen vanaf 5 september 2007. Zonder de bijdrage van AXA Nederland steeg de nettowinst van het verzekeringsbedrijf met 13 miljoen euro (7,6 procent). Bij het schadebedrijf drukte de voorjaarsstorm Kyrill met 12 miljoen euro negatief op het nettoresultaat, maar de betere schaderesultaten in de rest van het afgelopen jaar compenseerden dat ruimschoots, aldus Van Keulen. Het aandeel van het traditionele bankbedrijf is bij SNS Reaal reeds afgenomen met het binnenhalen van het onderdeel vastgoedfinancieringen, maar de overname van AXA Nederland heeft effect versterkt. De eind 2007 aangekondigde aankoop van Zwitserleven Nederland doet daar nog een schepje bovenop. Deze laatste overnametransactie moet in dit lopende tweede kwartaal worden afgerond. SNS Reaal wordt hiermee de tweede pensioenverzekeraar van Nederland. Van Keulen ontkent, dat Zwitserleven een te grote overnamebrok is en verwacht geen integratieproblemen. Het juist aangekondigde vertrek van Zwitserleven topman Marco Keim (hij wordt directievoorzitter van Aegon Nederland) kwam voor SNS Reaal als een volkomen verrassing, maar duidt volgens Van Keulen - op de vraag van de VEB - beslist niet op wrijvingen bij het integratieproces.

Ook de huidige maatschappelijke ophef over de zogenaamde woekerpolissen heeft vragen doen rijzen over de overname van Zwitserleven. Zwitserleven is recent negatief in het nieuws geweest vanwegeextreem dure beleggingsverzekeringen waarbij een aanzienlijk deel van de betaalde premie is ingehouden en dus niet belegd, zoals polishouders dachten. SNS Reaal verwacht hier echter geen bijzondere problemen. In eigen huis is daar de laatste tijd ook al naar gekeken en er wordt geen grote stroom klachten of claims verwacht. Met de instanties (Stichting Verliespolis en Stichting Woekerpolis) die zich hierop hebben gestort, heeft SNS Reaal nog geen contact gehad. Die mogelijke confrontaties worden overigens met vertrouwen tegemoet gezien, aldus Van Keulen.

SNS Reaal acht zich zelf een oerdegelijke Nederlandse bankverzekeraar met toch de nodige groeiambities. De aandacht gaat hierbij nu weer meer uit naar het bankbedrijf. Overnames zullen hier voorlopig moeilijk zijn, maar uitbreiding van het distributienetwerk kan dan enige uitkomst bieden. Voor het overige was een controversieel voorstel tot verhoging van het agenderingsrecht van aandeelhouders van de huidige één procent naar drie procent van de agenda geschrapt. Dat punt was door de juridische adviseurs aangedragen vooruitlopend op een mogelijke wetswijziging. Maar uiteindelijk heeft SNS besloten dit punt als reactie op de maatschappelijke discussie hieromtrent van de agenda te halen, zo werd de VEB gezegd.

Ook stonden er twee commissarisbenoemingen op de agenda. Herna Verhagen neemt de plaats in van Jos van Heeswijk. Daarnaast was dit de laatste aandeelhoudersvergadering onder voorzitterschap van Joop Bouma. Deze markante president-commissaris nam na twee decennia afscheid van SNS Reaal. Voor hem treedt Henjo Hielkema aan, voormalig bestuurslid van Fortis.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net