VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rood weer in het zwart

Vol vertrouwen in de toekomst presenteerde directeur Wolfgang Wagner de resultaten over 2003 en de strategie voor de komende jaren.

Na de verliezen sinds 2001, sloot de onderneming het jaar 2003 af met winst, ondanks de slechte ict-markt. Belangrijk is dat hierdoor de solvabiliteit op peil is gebracht naar een niveau van 37 procent. Door het uitgeven van een achtergestelde converteerbare lening van twee miljoen euro is de balans weer gezond en dalen door de aflossing van bankschulden de rentekosten met 100.000 euro in 2004. Wel betekent de uitgifte van de lening dat het aandelenkapitaal in de komende drie jaar door de conversie bijna driemaal zo groot wordt. Verder eindigde door een akkoord met de banken over de gedeeltelijke afboeking van hun vordering op de Duitse deelneming het zogenaamde ‘Treuhandvertrag’. Hierdoor kon deze dochter weer geïntegreerd worden in de holding. Zonder dit bedrijf was de holding nagenoeg een lege dop. Tenslotte daalde ook het aantal personeelsleden fors van 173 eind 2002 tot 94 aan het eind van 2003. Zonder deze reddingsoperatie was er echter geen toekomst meer geweest voor Rood Technology.

Tijdens de vergadering schetste Wagner een groeistrategie die moet leiden tot een omzet van rond twintig miljoen euro in 2006. Door het aangaan van partnerships met, en acquisities van engineeringbedrijven die complementair zijn aan de huidige activiteiten van Rood Technology, wil Wagner dit doel bereiken. Verder is eind 2003 een afzetoffensief ingezet en dit heeft reeds tot de eerste nieuwe contracten geleid. De bruto marge moet al in 2004 stijgen met vijftien procent en daardoor ook de nettowinst. Deze laatste wordt gunstig beïnvloed door de lagere rentekosten en een aanzienlijke daling van de loonkosten. Deze teruggang is mede een gevolg van een wijziging in de arbeidscontracten in Duitsland voor alle medewerkers.

Gevraagd werd of gebruik kan worden gemaakt van de latente belastingvorderingen van ruim tien miljoen euro, die zijn ontstaan als gevolg van de verliezen in Nederland. Wagner schatte de kans hierop niet erg groot. Op dit moment zijn er, afgezien van de holding, geen activiteiten in Nederland. Voor de verliezen in Duitsland van zes miljoen euro is het wel het geval.
Voorlopig wordt geen dividend uitgekeerd. Wel zal in het kader van de corporate governance code een dividendbeleid worden ontwikkeld. Volgens de president-commissaris voldoet de onderneming, rekening houdend met het feit dat Rood Technology een klein bedrijf is, in grote lijnen aan de code. In de loop van 2004 zal worden nagegaan welke aanpassingen op grond van de code nodig zijn. Eventueel zal in de loop van het jaar nog een extra aandeelhoudersvergadering worden gehouden voor wijzigingen van de statuten in verband met de code.