VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen invloed!

De heer mr. R. Hazelhoff, voorzitter van de raad van commissarissen, opent de vergadering met de mededeling dat per 1 juni de heer drs. Jan Vaandrager wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur. Na het plotselinge vertrek van de beide leden van de raad van bestuur in het begin van het jaar is het college weer compleet. Op vragen over de reden van het vertrek weigert Hazelhoff in te gaan.

De heer J.M.A. van der Lof, voorzitter van de raad van bestuur, stelt dat de positie van Twentsche Kabel Holding (TKH) aanzienlijk is versterkt door de extra investeringsinspanning in 2000. TKH richt zich meer op de levering van systemen en totaal oplossingen op de ICT-markt. Het aandeel van ICT-producten en netwerken in de omzet nam toe tot 41 procent. Elektrotechniek heeft nog een omzetaandeel van 37 procent. De winstgroei met 3,3 procent, is door het hoge niveau van de investeringen en de daarmee samenhangende financiering, sterk achtergebleven bij de gewenste winstgroei op lange termijn van tien procent. De investeringen waren volgens Van der Lof beslist noodzakelijk om de continuïteit op middellange termijn te handhaven. De investering in China, waartoe in 1999 werd besloten, is hiervan een voorbeeld.

TKH is hierdoor minder afhankelijk van derden voor belangrijke grondstoffen. Vanwege het tekort aan glasvezel en de grondstof hiervoor, de zogenaamde preforms, zal in de loop van 2001 de bestaande capaciteit in China worden verdubbeld. Samen met een uitbreiding van glasvezelproductie in Haaksbergen voorziet TKH dan voor meer dan 50 procent in de eigen grondstofproductie voor glasvezelkabel. Op een vraag over het risico van overproductie van glasvezel en margedruk, antwoordt van der Lof dat hij deze niet groot acht, omdat TKH in toenemende mate optreedt als systeemleverancier. Bovendien neemt het aantal langlopende contracten toe, de prijzen zijn stabiel en de markt groeit nog steeds al zwakt het groeitempo iets af. Wel sluit hij in bepaalde segmenten margedruk in de rest van het jaar niet uit. In het Verenigd Koninkrijk was de productie van data communicatiekabel verliesgevend. Inmiddels is na een reorganisatie de situatie verbeterd. In de eerste twee maanden van 2001 werd break-even gedraaid, maar mede door de koersverhouding pond/euro wordt de rendementnorm nog lang niet gehaald.

In het afgelopen jaar is de totale portfolio van TKH tegen het licht gehouden. Er is nog niet besloten activiteiten af te stoten, maar van der Lof sluit het niet uit. Wel zijn de kernactiviteiten vanaf 2001 geconcentreerd in twee groepen. De kabelgroep, waarin de kabelhandelsgroep wordt geïntegreerd met de kabelproductiegroep, en de bestaande technische handelsgroep, waarin de kleine machinegroep opgaat.
Het dividend wordt met 8,8 procent verhoogd. Naast een contant dividend kan ook worden gekozen voor (certificaten van) aandelen. Op een vraag of de directie hoopt dat gekozen wordt voor aandelen, gezien de hoge investeringsbehoefte en dat zij bij de waardebepaling hiermee rekening zal houden, kwam geen antwoord.

In de voorgestelde wijziging van de statuten worden de rechten van de aandeelhouders sterk beknot. De aandelen luiden op naam en worden nagenoeg geheel gehouden door een Administratiekantoor. Slechts op n procent van het uitgegeven aandelenkapitaal per aandeel/certificaathouder kan stemrecht worden verkregen. De Stichting Continuïteit heeft een call optie tot 100 procent van het aandelenkapitaal. Verder is in het voorstel opgenomen de verlening voor drie jaar van de bevoegdheid aan de raad van bestuur tot uitgifte van alle nog niet geplaatste aandelen met daaraan gekoppeld de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht. De VEB heeft als enige aandeelhouder tegen deze voorstellen gestemd.