VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Alles wat u moet weten over de VEB-actie tegen Fortis

In december 2013 heeft de Hoge Raad zijn eindoordeel gegeven over het wanbeleid van Fortis over de periode 2007-2008. De Hoge Raad is glashelder: het oordeel wanbeleid van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam blijft overeind en was goed gemotiveerd.

Nu staat definitief vast dat Fortis beleggers onjuist heeft geïnformeerd in het prospectus, tekort is geschoten in haar solvabiliteitsbeleid en het bestuur het vertrouwen in de bank stelselmatig op het spel heeft gezet door onjuiste en zelfs tegengestelde mededelingen.

Namens (aangesloten) gedupeerde Fortis beleggers zet de VEB zich in om schade te verhalen op Ageas, de begeleidende banken en de voormalige bestuurders.

Hoe kan ik mij aansluiten bij de VEB-actie tegen Fortis?
U kunt zich hier aanmelden. 

Is deze actie bestemd voor alle aandeelhouders Fortis?

Nee, er is een aantal restricties. De schade die bij een eventuele schikking wordt vergoed, is onder andere afhankelijk van de periode waarover een beursfonds (of betrokken partij) onrechtmatig heeft gehandeld jegens de aandeelhouders van dat beursfonds.

Deze periode wordt de “Relevante Periode” genoemd. Op voorhand kan de VEB nooit met zekerheid zeggen welke Relevante Periode zal gelden bij een eventuele schadevergoeding voor gedupeerde beleggers. Bij Fortis loopt de mogelijke Relevante Periode van 29 mei 2007 tot en met 14 oktober 2008. Graag benadrukken wij dat de bepaling van de Relevante Periode zeer afhankelijk is van de uitkomst van juridische procedures (of deelbeslissingen daarin) en mogelijke tussentijdse schikkingen tussen partijen.

De ervaring leert dat een en ander makkelijk door elkaar kan lopen. De genoemde periode is dan ook onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De misleidingsprocedure tegen Fortis, voormalige bestuurders en begeleidende banken richt zich vooral op het misleidende karakter van het prospectus bij de claimemissie van september 2007.

Moet ik lid zijn van de VEB om deel te nemen aan deze actie?
Vooralsnog is het lidmaatschap geen verplichting om deel te nemen aan deze actie. Wel benadrukken wij graag dat de VEB ook in deze actie hoofdzakelijk strijdt voor de belangen van haar leden. Zij maken het per slot van rekening mogelijk om dergelijke procedures te voeren.

Het is daarom denkbaar dat, als het tot een compensatie van de schade komt, deze uitsluitend geldt voor leden van de VEB. World Online is een goed voorbeeld van een VEB actie waarbij slechts mensen die tijdig VEB lid zijn geworden in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Moet ik mijn aandelen Ageas aanhouden om deel te kunnen nemen aan deze actie?
Dat is niet nodig. Het is wel van belang dat u de transactiebewijzen goed bewaart in uw administratie.

Hoe blijf ik op de hoogte van de vorderingen in de VEB-actie tegen Fortis?
VEB-leden worden primair via beleggingsmagazine ‘Effect’ geïnformeerd over ontwikkelingen in VEB-acties. Updates worden vaak ook geplaatst op de VEB-website, die eveneens grotendeels toegankelijk is voor niet-leden.

Ik heb al eerder deelgenomen aan een actie van de VEB. Ben ik dan automatisch aangemeld voor deze actie?
Nee, alleen als u zich eerder heeft opgegeven voor de actie FortisBAVA neemt u ook automatisch deel aan de actie tegen Fortis. Als u eerder heeft deelgenomen aan VEB-acties tegen bijvoorbeeld Shell en Ahold dan dient u zich opnieuw aanmelden via dit formulier.

Om deel te nemen aan de VEB-actie tegen Fortis moet ik privacygevoelige informatie op uw website ingeven. Zijn mijn gegevens wel veilig?
Als u op het aanmeldingsformulier terecht bent gekomen via onze website dan kunt u ervan uitgaan dat niemand de gegevens kan onderscheppen. De VEB betracht de hoogst mogelijke zorgvuldigheid met uw gegevens.

VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN HET OORDEEL WANBELEID

Waarom heeft het oordeel wanbeleid nog niet tot compensatie geleid?
Het oordeel wanbeleid is een belangrijke stap voor beleggers. Maar juridisch gezien is wanbeleid niet hetzelfde als aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Fortis en de bestuurders wordt wel ingekleurd door de uitspraak van de Hoge Raad.

In 2011 daagde de VEB namens gedupeerde Fortis-beleggers acht oud-bestuurders, banken en het concern Fortis voor de rechter vanwege misleidende of tekortschietende communicatie met beleggers in 2007 en 2008. Daarmee hebben die partijen onrechtmatig gehandeld jegens Fortis-beleggers waardoor die beleggers naar schatting 17 miljard euro verlies leden over die periode.

Deze rechtszaak is nog steeds in volle gang en het wemelt van de processuele incidenten. Dat zijn juridisch technische verweren en verzoeken die gaan over vrijwaring, informatieverschaffing, niet-ontvankelijkheid en rechts- en forumkeuze. Ook de VEB heeft incidenten opgeworpen, zodat de VEB nu de beschikking heeft over meer informatie in de misleidingzaak.

Inmiddels is inhoudelijke behandeling van de misleidingzaak hervat. De VEB verwacht medio 2015 een eerste inhoudelijk eindoordeel van de rechtbank Amsterdam.

Wat was de reden voor de Ondernemingskamer om wanbeleid vast te stellen?
Bij Fortis is sprake geweest van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking aan beleggers. Dat was voor de Ondernemingskamer een reden om te oordelen dat het bestuur zijn taak niet naar behoren heeft uitgevoerd.

Met name de berichtgeving over de impact van de subprime portefeuille, rommelhypotheken, was onjuist en zorgde voor een onvolledig beeld van de ernst van de situatie. Dat is volgens de Ondernemingskamer het bestuur aan te rekenen.

Ook heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat de bestuurders op belangrijke momenten niet thuis gaven of zelfs onvolledig onzichtbaar en afwezig waren. Maar bestuurders moeten juist op moeilijke of hectische momenten aan het roer blijven staan.

Was er voor de houders van de Coupon 42 niet een aparte compensatie?

Nee, de Coupon 42 is geschrapt. Deze Coupon zou kleine beleggers in 2014 het recht geven op een deel van de eventuele winst die de Belgische overheid op haar belang in de Franse bank BNP Paribas zou behalen.

Maar door de Coupon werd een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten beleggers en dat is in strijd met de Belgische grondwet. In plaats daarvan kwam een nieuwe regeling, waarvoor beleggers geen nieuwe titel in de portefeuille ontvingen.

Ageas verkreeg callopties op aandelen BNP Paribas, welke zij op haar balans plaatste. Deze callopties heeft Ageas inmiddels verzilverd.

VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN UITSPRAAK MISLEIDING IN JULI 2014

Wat betekent de uitspraak in de zaak die is aangespannen namens de Stichting Fortis Effect?

Het gerechtshof Amsterdam heeft Fortis opnieuw veroordeeld voor misleiding van beleggers. De bankverzekeraar zou beleggers misleidende informatie hebben verstrekt tussen 29 september en 1 oktober 2008. Het betreft enkele dagen tussen ingrepen van de Nederlandse en Belgische Staat in september en oktober 2008.

De rechter heeft bepaald dat Fortis, nu Ageas, de schade moet vergoeden van de bij deze stichting aangesloten en vertegenwoordigde beleggers. De veroordeling tot schadevergoeding geldt vooralsnog slechts voor zes deelnemers van de Stichting Fortis Effect. Alle andere beleggers in Fortis die in die periode hebben verkocht moeten een afzonderlijke procedure starten.

Is dit een definitieve uitspraak?
Nee, Ageas heeft aangekondigd om bij de Hoge Raad der Nederlanden in cassatieberoep te gaan tegen het arrest van het gerechtshof van 29 juli 2014.

Heeft de VEB in haar procedures de periode waarover het gaat in deze uitspraak ook meegenomen?
Ja, in de misleidingsprocedure van de VEB wordt ook deze periode omschreven. De VEB vraagt aansprakelijkheid vast te stellen wegens misleiding. .

Ik ben lid van de VEB. Heeft deze uitspraak ook gevolgen voor mij?
Voor alle Fortis-beleggers staat vast dat Fortis in die periode onrechtmatig, namelijk misleidend, heeft gehandeld. Van die vaststelling profiteert iedere belegger.

In de VEB misleidingprocedure bij de rechtbank Amsterdam zal dit zeker meewegen bij de beoordeling of Fortis en de (oud) bestuursleden misleidend hebben gecommuniceerd.

Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot de VEB Actie Fortis?

De VEB heeft haar eerste procedure al gewonnen bij de Hoge Raad. Dat betrof de wanbeleidsprocedure. Op 6 december 2013 oordeelde de Hoge Raad dat Fortis schuldig was aan het stelselmatig onjuiste en/of onvolledige informatie publiceren en dat daardoor beleggers zijn misleid.

Nadat de Ondernemingskamer in 2012 het oordeel ‘wanbeleid' uitsprak over de handelwijze van Fortis in 2007 en 2008 is de VEB namens beleggers via de rechter bezig om de schade te verhalen op de bankverzekeraar, voormalige bestuurders en enkele andere banken.

Hierin gaat het vooral over de informatie die Fortis rond de overname van ABN Amro heeft verstrekt, de problemen met subprime-beleggingen en de onverwachte claimemissie in juni 2008.

Het gaat daarbij over een veel langere periode waarin aandeelhouders aanzienlijk meer schade hebben geleden. Ter vergelijking: tussen september 2007 en oktober 2008 versplinterde de koers van het aandeel Fortis van circa 26 euro tot ongeveer vijf euro.

Deze rechtszaak is momenteel in volle gang. Een eerste inhoudelijk oordeel van de rechter wordt verwacht in medio 2015. Het arrest van het Hof Amsterdam van 29 juli 2014 is daarvoor een mooie steun in de rug.

Heeft de VEB samengewerkt met de Stichting Fortis Effect in deze procedure?

De VEB heeft in het begin van de Fortis-zaak regelmatig contact gehad met alle partijen die een procedure (wilden) starten. De Stichting Fortis Effect heeft deze procedure zelf gevoerd.

Krijg ik als Fortis-belegger nu snel geld ?

Hoeveel schade de zes bij FortisEffect aangesloten beleggers vergoed krijgen is nog niet duidelijk. Daarover zullen aanvullende procedures plaats moeten vinden. Naar verwachting kan dit nog enige jaren duren.

Een mogelijke schadebepaling kan vergelijking bieden voor andere Fortis-beleggers. Echter die zullen allemaal individueel of per groep hun schade moeten verhalen.

Wat zou de schade kunnen zijn?
In de periode waarover de rechter oordeelde (29 september en 1 oktober 2008) daalde het aandeel Fortis met bijna zes procent van 5,20 euro tot 4,89 euro. In de schadestaatprocedure die nu voor de zes beleggers moet worden opgestart wordt het belangrijkste discussiepunt wat de referentie-koers moet zijn.

Tegen welke hypothetische koers moet je de werkelijke koers afzetten? Dat kan tegen de slotkoers van vrijdag 26 september, de openingskoers maandag 29 september of de slotkoers van 1 oktober 2008 zijn. Of zelfs een volledig hypothetische koers. De hoogte van de schade zal steeds anders uitvallen.

Komt een alles omvattende rechterlijk oordeel of schikking nu dichterbij?
De VEB Actie Fortis blijft een kwestie van de lange adem, maar dit soort uitspraken bevestigt dat we op de goede weg zijn.

De resultaten van de VEB in het verleden, zowel in de Fortis-zaak als in andere zaken, bewijst dat de VEB nooit opgeeft te strijden voor de belangen van gedupeerde beleggers. Zie bijvoorbeeld de overwinningen en schikkingen in WOL, KPNQwest en Shell.
 
Kan ik mij nog aanmelden bij de VEB?
De VEB procedeert op grond van een collectieve actie. Die actie staat nog open voor nieuwe deelnemers. De VEB is echter een vereniging en komt uiteindelijk bovenal op voor de belangen van haar leden. Een lidmaatschap heeft daarnaast nog andere voordelen.
 
Niet-Nederlandse gedupeerde beleggers kunnen zich ook aanmelden bij de VEB. Echter, het internationale recht kent beperkingen voor het voeren van meerdere procedures in verschillende jurisdicties (landen) tegen dezelfde entiteit en op basis van dezelfde feiten.

Bent u al ergens aangemeld/deelnemer aan een procedure, vraag een advocaat (bijvoorbeeld degene die verbonden is aan de procedure waaraan u deelneemt) of deelname in een Nederlandse procedure mogelijk is. Zorg dat u het antwoord zwart op wit krijgt.