VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vraag blijft stijgen

Accell Group (Accell), producent van fietsen, fietsonderdelen en fitnessapparatuur, heeft in 2007 de winst per aandeel meer dan verdubbeld. De vraag naar hoogwaardige fietsen blijft stijgen, zowel in ons land als in het buitenland, met name in Duitsland en Frankrijk. “Het gaat goed met Accell”, meldt bestuursvoorzitter René Takens in zijn toelichting op het jaarverslag. Bovendien vertelde hij in de aandeelhoudersvergadering, om alvast een doorkijkje naar 2008 te geven, dat het orderboek goed gevuld is.

Sinds 2001 is de groei van de omzet van Accell tamelijk constant. Dit geldt ook voor de winstgroei, waarbij de marges elk jaar wat verder toenemen. In 2007 steeg de omzet met ruim 10 procent naar 476,1 miljoen euro. De autonome omzetgroei bedroeg 7 procent. De overige 3 procent valt toe te schrijven aan overnames. Het segment fietsen, onderdelen en accessoires vertoonde een omzetgroei van 12 procent tot 431,5 miljoen euro, terwijl de omzet in fitnessapparatuur nagenoeg onveranderd bleef op 45,0 miljoen euro. De nettomarge bij fietsen steeg naar 11,3 procent (2006: 9,5 procent), terwijl het segmentresultaat bij fitness daalde naar 1,8 procent (2006: 4,3 procent). De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening nam in 2007 toe met 33 procent. Dit betekent een winststijging per aandeel van 30 procent tot 2,60 euro. Het dividend gaat met vrijwel hetzelfde percentage omhoog naar 1,25 euro per aandeel. De pay-out komt daarmee op 48,1 procent van de winst.

Op vragen uit de vergadering of het wel de goede kant op gaat met de fitnessactiviteiten antwoordde Takens dat in 2007 veel is geïnvesteerd. De verplaatsing van de productie uit Finland naar Estland is in 2007 afgerond. Ook heeft Accell Fitness een aparte afdeling voor gerichte marktbenadering ingesteld. Het bestuur verwacht dat hierdoor de resultaten in 2008 zullen verbeteren.

Behalve de teleurstellende resultaten bij de fitnessdivisie is Accell ook verwikkeld in een juridisch geschil met de NMa. De boete die de NMa in 2004 aan Accell had opgelegd, omdat in 2001 ongeoorloofde informatie-uitwisseling zou hebben plaats gevonden, is door de rechtbank verlaagd van 11,5 miljoen euro naar 4,6 miljoen euro. Accell accepteert deze uitspraak niet en heeft hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Accell is van mening dat zij geen overtreding van de Mededingingswet heeft begaan. De boete is conform de regels voor verslaglegging in de jaarrekening opgenomen onder voorzieningen en komt ten laste van het eigen vermogen. Op vragen van de VEB welke invloed de NMa boete op de winst heeft en mogelijk op de resultaatbeloning van de leden van de raad van bestuur antwoordde financieel directeur Hielke Sybesma dat de boete geen invloed heeft op het uit te keren dividend en ook niet op de beloning van de bestuursleden. Als de uitspraak in hoger beroep eind 2008 of begin 2009 voor Accell positief uitvalt, dan wordt de 4,6 miljoen euro door vrijval weer toegevoegd aan het eigen vermogen.

Voor 2008 verwacht Accell een verdere stijging van zowel de omzet als de winst per aandeel. De grote vraag naar elektrische fietsen zal daar zeker aan bijdragen. Naast autonome groei vinden passende overnames plaats. Zo is na afloop van het boekjaar Ghost Mountainbikes in Duitsland overgenomen. De verwachting is dat Ghost, waarvan de consolidatie plaatsvindt per 1 maart 2008, direct zal bijdragen aan het bedrijfsresultaat.