VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

2002 nog beter dan recordjaar 2000

De jaarvergadering begon origineel. Voor het eerst zou elektronisch gestemd worden bij de agendapunten 3 tot en met 7. Om de aanwezigen met de procedure en de apparatuur vertrouwd te maken opende president-commissaris Aernout Loudon met een proefstemming over de schertsvraag “wilt u na afloop een borrel?”

De normale vergadering begon daarna, zoals gebruikelijk, met een inleiding van bestuursvoorzitter Kees van Lede. Deze constateerde met genoegen dat het afgelopen jaar met het vierde kwartaal een “strong finish” had: na drie zwakkere kwartalen een kwartaalresultaat dat hoger lag dan dat van een jaar tevoren. Deze ontwikkeling zette zich dit jaar voort. De nettojaarwinst was per saldo slechts weinig lager dan die van het recordjaar 2000 ondanks moeilijke economische omstandigheden. Alleen de divisie Chemicals lag onder druk. De resultaten van Coatings daalden slechts weinig. Bij beide divisies werden herstructureringsprogramma’s ingezet om het kostenniveau substantieel te verlagen. Vooral Pharma, dat nu ruim een kwart van de omzet en zelfs meer dan de helft van de winst genereert, deed het weer uitstekend. “Het wordt bijna eentonig saai”, zei Van Lede, “hopelijk blijft dat nog lang zo!”

Het al jarenlang steeds groter wordende aandeel van Pharma in het geheel leidde bijna onvermijdelijk tot door de VEB gestelde vragen over de duurzaamheid van een concern met drie sectoren zonder veel onderling verband. Van Lede antwoordde, dat de concernsamenstelling en eventuele synergie geregeld bij commissarissen en bestuur ter sprake komen. Hij erkende, dat er behoudens bij de financiering nauwelijks sprake is van synergie. Het dilemma is echter, dat na eventuele opsplitsing alle drie sectoren relatief klein zijn, terwijl de concurrenten steeds groter worden. Coatings is wel een wereldleider, doch slechts met acht procent marktaandeel. Pharma heeft zeer sterke producten, maar de ontwikkelings- en goedkeuringsperioden duren zeer lang en vergen veel financieel uithoudingsvermogen alvorens de baten binnenkomen. “Daarbij komt”, zo zei bestuurslid Paul Brons desgevraagd, “dat in Europa elk land nog zijn eigen goedkeuringsbeleid hanteert”. Het is volgens Van Lede zeker geen dogma het concern ongesplitst in zijn huidige samenstelling te handhaven. Naar gunstige mogelijkheden wordt voortdurend gekeken. Hij noemde in dit verband voorbeelden zoals Courtaulds enkele jaren geleden. Hierdoor werd Akzo Nobel verlost van de vezels en tevens de grootste bij coatings. En binnen Pharma werd de dierkundige business unit Intervet versterkt met delen van Hoechst en Bayer. Acquisities en desinvesteringen vinden voortdurend plaats.

Alle drie divisies creëerden economische waarde. Het nettorendement overtrof dus de kapitaalkosten. Bij Chemicals lukt dat maar ternauwernood: economic value added (EVA) daalde maar liefst 80 procent. Gezien de moeilijke markt was Van Lede daar toch redelijk tevreden mee. De ambities voor het rendement op geïnvesteerd vermogen (ROI) zijn overigens hoog: voor Chemicals, Coatings en Pharma respectievelijk 17, 30 en 40 procent. Deze streefcijfers werden nog niet gehaald. Toch achtte Van Lede desgevraagd de ambitie van Pharma niet onrealistisch hoog al is deze bij sterke kapitaalsuitbreiding nog moeilijk haalbaar.

Met de prognose voor 2002 van een nettowinst (excl. buitengewone en incidentele posten) die het vorige record van 2000 kan overtreffen, opnieuw een sterke performance van Pharma, versnelde herstructurering van Coatings en Chemicals en verdere balansversterking werd opgewekt begonnen aan 15 elektronische stemmingen. Discussie leverden de agendapunten verder niet meer op.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net