VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Certificering op termijn aangepakt

Zes bezoekers van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van Alanheri werden welkom geheten door voorzitter Lauwaars. Deze vergadering was nodig doordat certificaathouders op de ava van 10 mei 2007, onder aanvoering van de Frans Faas namens het activistische beleggingsfonds Recalcico, de knuppel in het hoenderhok hadden gegooid. De jaarrekening werd toen aangehouden wegens vermeende fouten en er werd geen decharge verleend aan bestuur en commissarissen.

Hoewel algemeen directeur den Haan tijdens de ava gesteund werd door de raad van commissarissen bleek enige tijd later dat zij toch van mening waren dat de ontstane patstelling niet in het voordeel was van Alanheri. In goed overleg werd besloten dat den Haan zijn functie ter beschikking zou stellen. Als tegenprestatie wordt hij wel doorbetaald tot de ingangsdatum van zijn pensioen (1 juli 2008), hetgeen goedkoper is dan een kantonrechterregeling.

Alvorens tot stemming over te gaan inzake de benoeming van de nieuwe directeur Alkemade, die in 2006 nog enkele maanden bestuurder was van Begemann, achtte de VEB het noodzakelijk dat inzicht verkregen werd in het toekomstscenario van Alanheri. Aangegeven werd dat alle opties opengehouden worden en mogelijk dat in het te verschijnen halfjaarbericht in augustus de strategie bekend gemaakt zal worden. Wel kon de heer Alkemade al aangeven dat hem inmiddels gebleken was dat er strategisch en operationeel veel te verbeteren viel.

Ook het voortbestaan van certificering bij Alanheri stelde de VEB nadrukkelijk aan de orde. Veel wilde Lauwaars daarover niet kwijt, maar de heer Faas gaf aan dat hij het nut van certificering niet inziet en zodra de meest urgente operationele zaken opgelost zijn hij certificering zal afschaffen. De hieraan verbonden kosten stelt hij liever nog even uit, temeer daar iedere certificaathouder gewoon stemrecht krijgt op de ava van Alanheri.

De beloning van Alkemade ligt in lijn met het salaris van den Haan (vast salaris over 2006 134.000) en bestaat uit een vast en variabel deel. De variabele parameters zijn gerelateerd aan de te realiseren besparingen en/of resultaten bij te verkopen onderdelen gekoppeld. Ook gaf Alkemade aan geen moeite te hebben met een meerderheidsaandeelhouder (Frans Faas) in de rvc en dat met behoud van ieders verantwoordelijkheid een vruchtbare samenwerking niets in de weg staat. De heer Alkemade werd unaniem tot algemeen directeur benoemd.

Bij de benoeming van de heer Faas gaf de VEB aan dat Faas duidelijk geen onafhankelijke commissaris is, gelet op het feit dat zijn fonds Recalcico meer dan 50 procent van de certificaten Alanheri bezit. Het eigen reglement van de rvc van Alanheri noemt onafhankelijkheid wel als een van de vereisten voor commissarissen. Ook werd indringend gevraagd naar de samenwerking met de enig overgebleven commissaris ‘van de oude garde’ van Noort. Deze gaf aan dat hij door zijn expertise van de business van Alanheri een bijdrage kan leveren aan de toekomst van de onderneming. De kritiek van Faas op de gang van zaken bij Alanheri vond hij ten dele ook terecht. Naar aanleiding van deze uitspraak sprak de VEB hem aan op zijn eigen rol als commissaris in het verleden. Zijn letterlijke verweer, "men neemt niet alles over wat je aandraagt", kwalificeerde de VEB als zwak.

Trustkantoor ANT dat in de vergadering stemt voor alle certificaathouders die niet naar de vergadering toegaan, stemde voor benoeming van Faas met als motivering dat Alanheri uit de problemen geholpen moest worden. De VEB vroeg zich af waarom het administratiekantoor niet eerder zijn vinger had opgestoken als vertegenwoordiger van niet aanwezige certificaathouders. De VEB onthield zich op formele gronden van stemming. Ook Faas stemde blanco. Niettemin werd hij gewoon tot commissaris benoemd.

In de rondvraag gaf Lauwaars aan dat hij met onmiddellijke ingang zou opstappen omdat hij met zijn expertise van accountancy naast Faas geen toegevoegde waarde had en het "meer van hetzelfde was". Om slagvaardig te kunnen opereren heeft het zoeken naar een derde commissaris vooralsnog geen prioriteit en wordt hiervoor ruim de tijd genomen. De tuchtzaak tegen accountant Kamphuis (Ernst & Young) wordt voorbereid, mogelijk vanuit Alanheri als Faas/Recalcico deze procedure separaat aanhangig zal maken. Lauwaars zei niet te kunnen aangeven wanneer de herziene jaarrekening in een nieuwe vergadering ter stemming voorgelegd zal worden.