VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fors afgeslankt verder

Voor de vergadering van Alanheri over de vervreemding van de aandelen Umgeni Products (Pty) Limited in Zuid-Afrika hadden zich dertien certificaathouders aangemeld, goed voor 44.250 certificaten, maar slechts zeven van hen waren aanwezig. Aangezien er twee aandeelhouders present waren, waaronder het Algemeen Administratie- en Trustkantoor, met 661.201 van de 669.112 uitstaande aandelen, lag de uitslag van deze vergadering reeds van te voren vast.

Bestuursvoorzitter Den Haan legde uit waarom Alanheri dat zich bezighoudt met de handel, verwerking en verpakking van agrarische producten, haar Zuid-Afrikaanse dochter wil verkopen. Alanheri wil zich hoofdzakelijk richten op de Europese markten en wil door verkoop van haar dochteronderneming haar financiële positie verbeteren. Het vinden van een gegadigde die alle verplichtingen van Umgeni wilde overnemen, was niet makkelijk geweest. Op de vraag wie en tegen welke prijs de onderneming zal worden overgenomen kwam geen antwoord. De uiteindelijke kandidaat-koper neemt de financiering van Umgeni over, is bereid in de onderneming te investeren en behoudt het voltallige personeel.

Op de vraag van de VEB of de positieve resultaten van de afgelopen kwartalen zich ook in derde kwartaal hadden voortgezet werd positief geantwoord. De eerste negen maanden lieten een winst van 130.000 euro zien. Na aftrek van de gemaakte kosten voor de verkoop van Umgeni bleef er uiteindelijk nog een winst van 30.000 euro over.

Om het voorstel tot afstoten van Umgeni beter te kunnen beoordelen vroeg de VEB naar de omzetcijfers, marges en resultaten over de afgelopen jaren. Hierop werd niet ingegaan, maar nadien verklaarde financieel directeur Derckx dat de dochteronderneming de afgelopen zestien jaren per saldo nooit aan de winst had bijgedragen. De VEB wilde weten of de banken Alanheri, vanwege de negatieve rentedekkingratio, onder druk hadden gezet, maar dit was volgens Den Haan niet het geval. De financiële situatie zal na de verkoop van Umgeni belangrijk verbeterd zijn en de directie zal met de banken over nieuwe kredietvoorwaarden gaan onderhandelen. Op de vraag waarom Alanheri geen minderheidsbelang behouden heeft, antwoordde Den Haan dat deze optie uitgesloten was.

Uit de notulen van de aandeelhoudersvergaderingen van de laatste jaren bleek dat het administratiekantoor nooit kritische vragen gesteld heeft over de gang van zaken bij Umgeni. De VEB verweet het administratiekantoor dat zij de belangen van de certificaatlhouders door haar passieve houding niet serieus nam, waarop de gevolgmachtigde van het AK liet weten dat haar taak zich beperkte tot de inbreng van voldoende stemmen. Het voorstel Umgeni af te stoten werd goedgekeurd, alleen de VEB onthield zich van stemming omdat er onvoldoende inzicht over de gang van zaken bij Umgeni verstrekt werd.

De verkoop van haar dochteronderneming geeft een omzetverlies van 30 miljoen, gedeeltelijk gecompenseerd door een preferred supplier contract, voor een periode van drie jaar, ter waarde van 6 miljoen euro per jaar. Door het aangaan van participaties en samenwerkingsverbanden en door nu zich volledig te concentreren op de Europese markten wil Alanheri dit omzetverlies zo snel mogelijk wegwerken. Het vrijkomen van de financieringsverplichtingen voor Umgeni schept hier extra mogelijkheden.