VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verdere groei niet makkelijk

Acomo handelt wereldwijd in specerijen en voedingsstoffen via dochter Catz International en in natuurrubber via een belang van 42,5 procent in RCMA Commodoties Asia. Ondanks een met 10 procent gedaalde nettowinst bij een licht gestegen omzet, toonde bestuurs-voorzitter Holvoet zich tevreden over de resultaten, die behaald werden onder moeilijke marktomstandigheden met grote prijs-schommelingen. Alle bedrijfsonderdelen waren weer winst-gevend.

De nettowinst van 5,0 miljoen euro was echter inclusief een bijzondere bate van 0,4 miljoen euro door verkoop van een rubberplantage in Liberia. De exploitatie van plantages behoort echter niet meer tot de kernactiviteiten van Acomo. Gelet op de positieve uitkomsten in de eerste maanden van 2006, zal dit jaar naar verwachting weer een behoorlijk resultaat worden behaald.

Zoals vorig jaar reeds werd aangekondigd, is Acomo nog steeds op zoek naar geschikte overnamekandidaten op het gebied van specerijen/voedingsmiddelengrondstoffen. Op basis van een inventarisatie zijn/worden regelmatig gesprekken gevoerd. De gehanteerde strenge financiële criteria of de beursnotering vormen hierbij soms een beletsel, terwijl ook investerings-maatschappijen in dergelijke ondernemingen interesse hebben.

Hoewel men de code-Tabaksblat grotendeels onderschrijft, wijkt de onbepaalde benoemingstermijn voor bestuursvoorzitter en commissarissen nog duidelijk af. Op een vraag van de VEB of het de bedoeling is dat commissarissen voor het leven benoemd worden, werd geantwoord dat dit niet de bedoeling is. Men wilde de suggestie om de zittingstermijn te beperken tot maximaal twaalf jaar in beraad nemen. Hopelijk leidt dit beraad tot een spoedig besluit. Over de vraag van vorig jaar om de bestuurs-voorzitter voor vier jaar te benoemen met de mogelijkheid van herbenoeming werd nog steeds geen uitsluitsel gegeven.

Verder stemden zeven aandeelhouders waaronder de VEB, tegen het voorstel om aandelen uit te geven met uitsluiting van voorkeursrecht, waarbij werd toegezegd om een extra vergadering te beleggen in geval van uitgifte van meer dan 10 procent. Tot slot nodigde president-commissaris Stuivinga de 63 aanwezige aandeelhouders die 33,9 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden, uit voor de champagne in verband met het 150-jarige bestaan van Catz International.