VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vernieuwd Toezicht

ND kende een lange vergadering, nodig om de vennootschap op veel verschillende fronten weer op de rails te krijgen. Omdat in december besloten werd de goedkeuring van de jaarrekening 2000 uit te stellen, kwam deze alsnog (in gewijzigde vorm) aan de orde. Ondanks dat de jaarrekening nu in gewijzigde vorm opgesteld moest worden, zou de vergadering later, vanwege kosten- en continuïteitsoverwegingen, besluiten om dezelfde accountant te benoemen voor het opstellen van de volgende jaarrekening(en).


De jaarrekeningen 2000 en 2001 werden voor het grootste deel gezamenlijk behandeld. Er was forse kritiek op de wijze waarop de teruggedraaide aandelenemissie van 5 december 2001 in de boeken verwerkt was. Ook tijdens de vergadering kwam niet duidelijk naar voren op welke onderdelen daarvan de accountantsverklaring (met een speciale paragraaf met verwijzing naar de herfinanciering in 2001) nu betrekking had. Er waren ook veel vragen over de behandeling van immateriële activa, die een belangrijk deel van de balans uitmaken.

Na decharge van de bestuurder en commissaris werd Viktor Mirovic (al als bestuurder bij een dochtervennootschap van AND actief) door de vergadering tot CFO benoemd. De raad van commissarissen werd vrijwel volledig vernieuwd met de benoeming van de heren Trepant, Bouten en Faas.

Met name de heer Faas heeft zich gedurende de afgelopen periode sterk gemaakt voor belangenbehartiging van aandeelhouders. Het is de vraag, in hoeverre er daarvoor ruimte blijft in zijn nieuwe rol als belangenbehartiger van de vennootschap als geheel. Dat AND (nog steeds) een sluimerend potentieel voor conflicten kent bleek uit het voorstel namens grootaandeelhouder Roosland Beheer om statutair directeur K.E.J. van Ierlant voor ontslag voor te dragen. Dit voorstel werd met ruime meerderheid van de overige aandeelhouders afgestemd.

Al met al houdt de aandeelhoudersvergadering de vennootschap en haar grotendeels kersverse bestuur voorlopig nog aan een kort lijntje. De vergadering behield zich ook voor de toekomst het recht voor om over de vergoeding van eventuele toekomstige bestuurders te beslissen. Daarna trok AND ook haar oorspronkelijke verzoek tot (maximale) machtiging voor uitgifte van gewone aandelen weer in.

Omdat de bestaande machtiging nog tot 18 maart 2003 doorloopt, beschikt het bestuur in beginsel voorlopig nog over enige ruimte om tot uitgifte van aandelen over te gaan. Het ligt echter in de lijn der verwachtingen, dat er eerst gestreefd zal worden naar overeenstemming met Roosland over de financiering die deze aandeelhouder AND tot nu toe heeft verstrekt. Daarna kan er toegekomen worden aan verdere versterking van de vermogenspositie. Daartoe worden nu verschillende voorstellen bestudeerd, waarbij de vorig jaar aan aandeelhouders toegezegde claimemissie nu ‘een van de mogelijkheden’ blijkt te vormen.