VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Naar Europese top 5

Bestuursvoorzitter Thierry Schaap van online-beleggersbank Binck glunderde van oor tot oor toen hij de resultaten van 2007 toelichtte. De nettowinst steeg met 34 procent tot 32,2 miljoen euro. Het aantal klanten groeide met 54.000 tot 80.000, zij deden in totaal 2,9 miljoen beurstransacties. Ook in het eerste kwartaal van 2008 waren de resultaten goed, de winst steeg met 39 procent tot een gecorrigeerde nettowinst van 17,6 miljoen. Dit ondanks een stabilisatie van het aantal transacties als gevolg van het verslechterende beursklimaat.

Toch was er een ontwikkeling die de VEB zorg baarde: de kosten-inkomstenratio die van 40 procent naar 47 procent steeg. De verklaring was een per saldo negatieve post bijzondere baten en lasten van 1,2 miljoen, alsmede de lagere marge die binnen Syntel, een overgenomen softwarebedrijf, behaald kon worden. De VEB had hier toch moeite mee, gelet op de geringe impact van Syntel binnen het geheel en drong daarom aan op sterke sturing op efficiency, hetgeen Schaap ook toezegde. In de komende periode zal de groei grotendeels door het huidige personeelsbestand opgevangen kunnen worden en dat zal de ratio in 2008 weer in de goede richting duwen.

De integratie met Alex verloopt voorspoedig en naar de huidige inzichten kan de geschatte kostenreductie van 18 tot 20 miljoen overtroffen worden. Voor de harmonisatie van de beide ict-systemen wordt drie jaar uitgetrokken en gedurende die tijd zullen klanten bij beide merken een rekening moeten aanhouden, als zij de specifieke producten willen gebruiken. Binck blijft zich focussen op producten die samenhangen met beleggen en wil daarin een top–5-speler binnen Europa zijn. Het spaarproduct van Alex is succesvol en behoort met een rente van 3,8 procent tot het hoogste tarief voor direct opvraagbaar spaartegoed.

Nieuwe regelgeving maakt het mogelijk andere platforms te gebruiken dan Euronext. Dit kan voor Binck een kostenbesparing van 30 procent opleveren. Dit was ook het antwoord van Schaap op de vraag van de VEB hoe hij partijen als Zecco en E-Trade het hoofd denkt te bieden, zij berekenen immers geen transactiekosten en geen bewaarloon. Door de kostenbesparing is Binck in de toekomst in staat de tarieven nog meer naar beneden te brengen en daarbij, zo betoogde hij, is de website van Binck van een dusdanig hoog niveau dat hier zeker een toegevoegde waarde aan toegekend mag worden.

Schaap voorziet een consolidatieslag onder Europese onlinebrokers. Eerst zullen de diverse spelers op eigen kracht proberen te groeien, maar binnen een termijn van naar schatting vijf jaar zal er een overnamegolf komen. Daarom verheugt het hem ook dat België met 13.000 klanten al na anderhalf jaar winstgevend is. Medio 2008 zal Frankrijk opgestart worden. De voorbereidingen zijn wegens de verwerving van Alex enige tijd opgeschort geweest, maar lopen nu op schema.

Een mooi succes voor Binck was het strikken van de Friesland Bank als eerste klant voor haar Business Proces Outsourcing (BPO), maar de VEB wees op het gevaar dat te maken ict-kosten voor nieuwe klanten vaak hoger zijn dan de voordelen. Volgens Schaap zullen echter slechts marginale aanpassingen aan het systeem gedaan worden om nieuwe klanten ter wille te zijn. Binck is er van overtuigd dat hetgeen nu gepresenteerd wordt van een hoogstaand niveau is.
De tradingactiviteiten voor obligaties zijn ondergebracht in Florint, een onderneming waarin Binck nog 35 procent van de aandelen houdt. Via een management buy-out zal afscheid genomen worden van de tradingactiviteiten in aandelen. Hierdoor kan Binck zich volledig focussen op de kernactiviteiten.

President-commissaris Kees Scholtes stelde dat het basissalaris van het bestuur de laatste drie jaar niet meer gewijzigd was, waarop de VEB opmerkte dat dan 9 procent voldoende is (drie keer drie). Scholtes betoogde verder dat onderzoek door een externe partij had uitgewezen dat Binck in vergelijking met het laagste kwartiel van de AMX-fondsen toe was aan een nieuw bezoldigingsbeleid.

De VEB gaf aan moeite te hebben met de bevoegdheid die de raad van commissarissen zich had toegekend om de verhouding tussen financiële en kwalitatieve beloningscriteria, alsmede de inhoud daarvan te kunnen wijzigen. Aandeelhouders moeten vertrouwen op de rechte rug van de commissarissen en daarmee zijn recentelijk bij andere bedrijven (Philips en Ahold) geen al te beste ervaringen opgedaan. Scholtes zegde de VEB toe om een eventuele wijziging van de verhouding aan de aandeelhoudersvergadering voor te leggen en ook ieder jaar de gekozen financiële criteria achteraf openbaar te maken ter toetsing door de aandeelhoudersvergadering. Als bij de kwalitatieve criteria aanleiding was om van de discretionaire bevoegdheid gebruik te maken, zal de raad van commissarissen hier maximale openheid over geven aan de aandeelhoudersvergadering. De VEB liet zich over de streep trekken na deze toezeggingen.

Van bestuurslid Kalo Bagijn werd afscheid genomen. Hij was met Thierry Schaap medeoprichter van Binck. Nu Schaap voor slechts twee jaar werd herbenoemd, sprak de vergadering zijn zorg uit over de continuïteit van Binck zo kort na een belangrijke overname.Volgens Scholtes kon hij niet anders dan de wensen van de twee heren respecteren en houdt de termijn van Schaap geen vertrek in, maar was die op zijn eigen verzoek slechts ingegeven om een herbezinningmoment te hebben. Het nieuwe bestuursteam vormt naar zijn mening de garantie voor kwaliteit en dus continuïteit.