VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groei gecontinueerd

Op de vergadering waren 58 aandeelhouders aanwezig, die circa 34 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden. Tevredenheid heerste alom vanwege het goede netto resultaat van 24 miljoen euro, hetgeen een stijging inhield van 78 procent. Uit de toelichting op de jaarcijfers bleek dat ook in 2006 de business unit Retail verreweg het meeste bijdroeg (87%) aan het bedrijfsresultaat.

Ook in het eerste kwartaal 2007 verliepen de zaken voorspoedig. Het nettoresultaat steeg met 13 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2006. De procentuele stijging van de baten was echter duidelijk minder dan de stijging van de lasten, hetgeen onder meer te wijten was aan aanloopkosten. Het totale aantal klanten steeg in het eerste kwartaal met 8.600 tot 62.700, terwijl het aantal transacties ten opzichte van het eerste kwartaal 2006 met 36 procent steeg tot 744.200. Het streven is om binnen enkele jaren circa 20 procent van de totale particuliere effectenorders in Nederland te verwerken (thans ca. 14%).

Het in maart 2006 gestarte bijkantoor in België ontwikkelt zich voorspoedig. Hier steeg het aantal klanten in het eerste kwartaal 2007 van 5.200 tot 7.900, waarbij ook het aantal transacties aanzienlijk steeg tot 69.700 (vierde kwartaal 2006 : 38.400). Dit kantoor zal reeds in 2007 kostendekkend en winstgevend worden omdat gebruik kan worden gemaakt van vroegere fiscale verliezen. In het derde kwartaal 2007 hoopt men een bijkantoor in Frankrijk te openen, daar marktonderzoek heeft uitgewezen dat dit land vooralsnog de meeste kansen biedt voor verdere expansie. Er zijn verder plannen om de business unit Trading te verzelfstandigen, waarbij dit inmiddels voor het obligatiedeel reeds heeft plaatsgevonden.

De onderneming voldoet in hoofdlijnen aan de code-Tabaksblat. Mede in verband met de status van de Europese richtlijn, is echter besloten de stichting Prioriteit voorlopig te handhaven in verband met de huidige expansiefase. Op vragen over mogelijke samenwerking met of overname van Alex werd niet nader ingegaan. Het plotseling aftreden van commissaris Langereis was ook voor BinckBank een verrassing. Meegedeeld werd dat betrokkene een verklaring heeft getekend, dat in strijd met de voorkennisregels is gehandeld. Het geheel is nu nog onder de rechter. De overige agendapunten gaven weinig aanleiding tot vragen. Het vorig jaar gedane verzoek om keuzedividend werd niet gehonoreerd.

Teleurstellend was dat het verzoek van VEB om het voor een midkapper onwaardige verslag in de vorm van proces-verbaal met een hoog etcetera-gehalte, te wijzigen in een normaal verslag, niet werd ingewilligd. Hierover zal nog zorgvuldig beraad plaatsvinden.