VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voortgaande goede ontwikkeling

Op de door president-commissaris Kees Scholtes geleide vergadering waren 112 aandeelhouders aanwezig, die circa 30 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden. Zij waren duidelijk tevreden over het goede nettoresultaat over 2005 van in totaal 13,6 miljoen euro, inclusief bijzondere eenmalige baten van 1,3 miljoen. Hieraan droegen met name de business units Retail en Trading bij met respectievelijk 10,7 miljoen en 3,6 miljoen euro, terwijl Wholesale helaas een verlies opleverde van 0,8 miljoen euro.

Ook het uitgereikte overzicht over het eerste kwartaal 2006 droeg bij aan een goede sfeer, daar het aantal cliënten sinds ultimo 2005 was gestegen van 32.800 tot ruim 38.500, waarbij het toevertrouwde vermogen steeg van 1,6 miljard tot 2,0 miljard euro. Bij een globale verdubbeling van het huidig bestand voorziet Binck het einde van de cliëntengroei. Overigens is niet te verwachten dat in 2006 de tarieven omlaag gaan. Tevens werd gewag gemaakt van een onderzoek om de Traders-activiteiten in Londen te desinvesteren.

Uit de toelichting op de jaarcijfers van bestuursvoorzitter Thierry Schaap bleek dat de unit Wholesale ondanks aanzienlijke inspanningen geconfronteerd werd met veranderde marktomstandigheden en lagere marges. Een en ander heeft geleid tot een lager ambitieniveau en een herschikking van activiteiten, waarbij de beperkte wholesale-activiteiten zijn ondergebracht in de nieuwe unit Professional Services. Wholesale wordt toch als versterking van de dienstverlening gezien; men houdt de vinger aan de pols.

Gelukkig heeft de unit Trading na de reorganisaties in afgeslankte vorm weer een goed resultaat behaald. Het blijft een vreemde eend, maar Binck ziet wel synergie- en systeemvoordelen. Uitbreiding vindt absoluut niet plaats. De positie zal voortdurend bezien worden, waarbij een geleidelijke vermindering is te voorzien.

In 2005 werden de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een BinckBank in België, waarvan de activiteiten een afspiegeling zullen vormen van die in Nederland. Er zijn circa 220.000 actieve beleggers in België. Op 7 maart 2006 is BinckBank officieel van start gegaan in België, met veel positieve reacties van particuliere beleggers. Er is een Hollandse en een Franse site. Naar verwachting zal binnen enkele jaren een break-evensituatie bereikt kunnen worden, waarbij te zijner tijd gebruik kan worden gemaakt van een fiscaal compensabel verlies van 21 miljoen euro.
Door het terugtreden van André Teeuw werd Thierry Schaap als bestuursvoorzitter benoemd. Wel zal Teeuw nog tot 1 mei als adviseur optreden. Als nieuwe bestuurder werd Pieter Aartsen voorgedragen. De onderneming houdt zich in hoofdlijnen aan de code-Tabaksblat. De meeste overige agendapunten werden bij acclamatie goedgekeurd. Alleen bij het nieuwe renumeratievoorstel ontstond enig tumult, na vragen en opmerkingen van de VEB over de criteria van de variabele beloning en de niet uitdagend genoeg lijkende criteria voor toekenning van gratis aandelen (50% stijging winst p/a in drie jaar). Na stemming hierover bleek een twintigtal aandeelhouders tegen, waaronder de VEB, bij een groot aantal onthoudingen. Een verzoek om keuzedividend heeft Binck in overweging genomen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net