VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voortgaand herstel

Op de levendige vergadering, die door president-commissaris Kees Scholtes strak werd geleid, waren 53 aandeelhouders aanwezig, die 53 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden.
Er was alom tevredenheid omtrent de sterk verbeterde resultaten over 2004 en het verdere herstel nadien. Na de herstructurering in 2004 omvat Binck de business-units Retail, Wholesale en Trading, waarvan Retail, gelet op ontwikkeling en rentabiliteit, duidelijk de belangrijkste eenheid is geworden. Het totale nettoresultaat bedroeg 3,1 miljoen euro. Helaas was het resultaat van Trading nog 0,8 miljoen euro negatief.

Kritische vragen werden gesteld over de grote verliezen bij Trading, alsmede de beheersbaarheid van systemen en limieten. Volgens het bedrijf zijn deze aspecten nu geheel onder controle, waarbij Trading sterk in omvang is afgebouwd.

Uit de toelichting van bestuursvoorzitter André Teeuw bleek dat de herstructurering inmiddels voltooid is. Volgens de uitgereikte ‘trading update’ hebben alle units in het eerste kwartaal positief bijgedragen aan het resultaat. Het aantal cliënten bij Retail is behoorlijk gestegen van 19.900 ultimo 2004 tot 23.826 per 1 april 2005, terwijl het toevertrouwde vermogen groeide van 703 miljoen tot 880 miljoen euro. Tevens zijn naast het kernproduct Binck-active met Binck-lite en Binck-trade twee nieuwe vereenvoudigde beleggersproducten in de markt gezet. Bij ongeveer gelijkblijvende kosten steeg daardoor het resultaat fors: volgens de schaal van Mock is dat 45 procent of meer. Desgevraagd werd echter meegedeeld dat deze indicatie niet geheel van toepassing is, terwijl ook niet is te verwachten dat het eerste kwartaal representatief zal zijn voor de rest van het jaar. Gevraagd werd in hoeverre de recente tarievenslag negatief zal uitwerken op het resultaat. Het merendeel van de transacties vindt echter plaats buiten het betrokken segment, waardoor de negatieve invloed beperkt zal blijven.

Binck onderschrijft de bepalingen van de code-Tabaksblat vrijwel volledig. Concrete doelstellingen voor de korte en lange termijn ontbreken echter. Na een vraag van de VEB bleek dat er gestreefd wordt naar een gemiddelde jaarlijkse groei per aandeel tussen 15 en 25 procent. In afwachting van de Europese richtlijn in 2006 wordt de stichting Prioriteit AOT voorlopig in stand gehouden als bescherming tegen overname en waarborg voor de continuïteit.

Aan het beloningsbeleid werden enkele nieuwe elementen toegevoegd, zoals een pensioenvoorziening voor de directie, alsmede de mogelijke jaarlijkse verstrekking van gratis aandelen. Verstrekking zal alleen plaatsvinden als de winst per aandeel 50 of 100 procent is gestegen. De VEB gaf aan tegen dit agendapunt te willen stemmen. Herbenoemd werden commissaris Charles Langereis (4 jaar) alsmede bestuursvoorzitter André Teeuw voor een periode van drie jaar. Zowel een aandeelhouder als de VEB stemde tegen het voorstel om de Prioriteit te machtigen tot uitgifte van maximaal 10 procent nieuwe aandelen met uitsluiting van voorkeursrechten.