VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bestuurlijk conservatief

Ballast Nedam is een gecertificeerde onderneming. Voorafgaand aan de vergadering van aandeelhouders vond devergadering van certificaathouders van de stichting administratiekantoor (AK) plaats. Voorzitter Van der Schoot ontpopte zich niet bepaald als de luis in de pels van de onderneming. Op zalvende toon maakte hij melding van de goede resultaten van Ballast Nedam. De cijfers waren in overeenstemming met de verwachtingen en het bestuur van het administratiekantoor zou op de aandeelhoudersvergadering op alle punten vóór stemmen, zo zei hij.

De VEB liet weten tegen certificering te zijn en stelde dat het administratiekantoor primair de belangen van certificaathouders dient te behartigen. Was er wel kritisch gekeken naar het jaarverslag en wat was de conclusie, zo vroeg de VEB. Van der Schoot zou in de aandeelhoudersvergadering vragen gaan stellen over het risico van het ingezette buitenlandbeleid en over de verhouding eigen - vreemd vermogen. Verder liet Van der Sloot op vragen weten dat certificaathouders niet vooraf geïnformeerd zijn over de voorgenomen standpunten en dat de notulen van de interne bestuursvergadering van het AK niet voor certificaathouders beschikbaar zijn.

Bestuursvoorzitter Theo Bruijninckx van Ballast Nedam presenteerde over 2007 een winst voor belastingen en interest (ebit) conform verwachting van 42 miljoen euro en een 3 procent hoger dividend van 1,38 euro. Het nettoresultaat was met 27 miljoen beduidend lager dan de 44 miljoen van 2006, maar toen was er een eenmalige belasting bate van 25 miljoen. Hij maakte melding van een sterk gestegen orderportefeuille van 1,09 tot 1,4 miljard euro. Voor 2008 wordt een gelijkblijvende ebit van 42 miljoen euro geprognosticeerd. Op de vraag van de VEB wat dan de kwaliteit van het orderboek was in relatie tot de marges antwoordde Bruijninckx dat er sprake is van enige margedruk vanwege de gestegen grondstofprijzen en het niet geheel doorberekenen daarvan. De verwachting is dat de gemiddelde marge in 2008 lager zal zijn dan de 3,3 procent van 2007.

Van der Schoot maakte zijn ‘kritische’ opmerkingen ten aanzien van buitenlandbeleid en financieringstructuur. Bruijninckx kon hem geruststellen. Het buitenlandbeleid past in de nichestrategie en het betreft slechts 8 procent van de omzet waarvan 4 procent risicodragend. Voor wat betreft de financieringsstructuur meldde Bruijninckx dat het ontwikkelpotentieel, zoals de grondbank, wordt uitgebreid, dat kost geld en zal in 2008 nog verder oplopen. “We kunnen er echter prima mee uit de voeten, maar vanzelfsprekend heeft de financieringsstructuur onze voortdurende aandacht”, zo zei hij.

Bruijninckx was goed te spreken over het goed gevulde orderboek waarvan naar verwachting in 2008 60 tot 70 procent gerealiseerd zal worden en de rest in de periode 2009 tot 2011.“Het geeft ons een buffer in wat onzekere tijden en in toenemende mate komen er opdrachten bij vanuit de nichemarkt die hogere marges kent. Er is dus geen reden tot zorg en de strategie die ingezet is zal worden doorgezet”, zo liet hij op vragen weten. De strategie is gericht op totaaloplossingen in de gebouwde omgeving, dat wil zeggen ontwikkelen, realiseren en beheren. Aangevuld met projecten in de nichemarkt waar in toenemende mate op gefocust wordt.
Voorbeelden daarvan zijn opdrachten voor ziekenhuizen, hoogbouw, stadions, industriebouw, offshore windmolens, de bouw, het beheer en de exploitatie van een netwerk van aardgasstations en internationaal de cruiseterminal op St. Maarten. Verder is de opbouw van de grondbank in lijn met de ingezette strategie. Het toetreden van andere partijen die deze strategie kunnen versterken, is niet uitgesloten, zo betoogde Bruijninckx.

De VEB, maar ook andere aandeelhouders vroegen zich af wat de status was van vier claims waar geen voorzieningen voor getroffen zijn. Bruijninckx gaf aan over de claim van oud-medewerkers geen mededelingen te doen om het verloop van de gerechtelijke procedure niet te schaden. Met betrekking tot de claims vanuit Canada, Engeland en Saudi-Arabië kon Bruijninckx melden dat de bedragen klein zijn en dat het zeer onzeker is of er ooit een claim geëffectueerd zal worden. Om die reden zijn er ook geen voorzieningen genomen.

Op de vraag of de dubbelfunctie van Bruijninckx – bestuursvoorzitter en financieel directeur – wel de meest optimale invulling van het bestuur is, kon president-commissaris Ad Smits melden dat het toen naar het oordeel van de toezichthouders de beste invulling was. Er is juist om die reden een audit commissie ingesteld die in de loop van 2008 de situatie zal evalueren. Smits beloofde in de aandeelhoudersvergadering van 2009 hierop terug te komen.

Op de vraag welke criteria gehanteerd zijn bij het vaststellen van de 100 procent bonus voor bestuurders gaf Smits aan dat het nettowinstcriterium 24 miljoen was en het criterium werkzaam vermogen 217 miljoen, beide zijn gehaald. Het voldoen aan de kwantitatieve eisen was tevens een voorwaarde om opties te verkrijgen.Vanzelfsprekend kwam de discussie over certificering ook in de aandeelhoudersvergadering aan de orde, waarbij de VEB haar standpunten als tegenstander van certificering naar voren heeft gebracht. Smits gaf aan dat het onderwerp certificering het afgelopen jaar niet aan de orde geweest was, dat Ballast Nedam certificering niet wenste af te schaffen en tot de hardliners wilde blijven behoren op dit punt. De argumentatie van Smits was ronduit zwak. Na aandringen van de VEB zegde Smits toe het onderwerp te zullen bespreken in 2008, maar dat daar geen gewijzigd beleid van verwacht mocht worden.

Met een conservatieve houding van het bestuur van het administratiekantoor ten opzichte van certificaathouders, met een fors hoger orderboek, gelijkblijvende verwachtingen en met het handhaven van de certificering die niet meer van deze tijd is, kan Ballast Nedam wel enigszins conservatief genoemd worden. Kapitaalverschaffers kunnen echter tevreden zijn zolang resultaat en dividend de opgaande lijn weten vast te houden.