VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grootste stijger in 2004

De vergadering werd voorafgegaan door een bijeenkomst van het administratiekantoor. Daar werd de nieuwe opzet toegelicht en werd het vertrouwen van de certificaathouders gevraagd en verkregen. Voortaan verleent het administratiekantoor stemvolmachten, zodat de certificaathouders op de aandeelhoudersvergadering kunnen stemmen. Verder accepteert het administratiekantoor bindende steminstructies. Dit is een verbetering. Maar door de beperkte opkomst van certificaathouders blijft het administratiekantoor oppermachtig. Bestuursvoorzitter Kottman gaf aan dat de certificering wordt heroverwogen.


Een novum was dat de voorzitter van het administratiekantoor tijdens de aandeelhoudersvergadering kritische vragen stelde. Eén van deze vragen betrof de afwezigheid van kwantitatieve criteria in de doelstellingen voor de toekomst. Kottman wees op zijn voorspelling dat de operationele winst voor 2005 een stijging zal vertonen van 30 à 45 procent.

Het verslag van Kottman was een opsomming van goed nieuws. Het aandeel Ballast Nedam scoorde in 2004 het hoogste rendement van de Amsterdamse beurs. De onderneming behaalde meer winst bij een lagere omzet. "Het was een goed jaar, maar het kan, moet en het zal beter," aldus Kottman. De cijfers geven een vertekend beeld door de invloed van bijzondere posten. Het nettoresultaat 2003 bestond voor 54 miljoen uit geactiveerde fiscale verliescompensatie, terwijl op het resultaat 2004 de NMa-boete van 18 miljoen euro drukt. Gecorrigeerd voor deze posten is sprake van een forse winststijging.

Door de bouwfraudeaffaire is de markt volledig veranderd. De prijzen voor de projecten kwamen onder druk te staan. Ballast Nedam heeft niet toegegeven aan de neiging om projecten aan te nemen tegen een verliesgevende prijs. De onderneming legt het accent meer op "de voorkant en de achterkant" van het bouwen, dat wil zeggen projectontwikkeling, facility management en onderhoud. Dit leidt tot betere marges en meer beheersbare resultaten. Bij deze aanpak speelt de joint venture met TCN een rol. Nu TCN afziet van het verwerven van een meerderheidsbelang, zal zij het pakket van 48 procent (samen met Wedge) geleidelijk en gecontroleerd afstoten.

Een punt van zorg is de solvabiliteit. Deze is weliswaar gestegen van 18 tot 20 procent, maar is voor een bouwer nog steeds aan de lage kant. Door IFRS zal deze ratio dalen, omdat de vooruitbetalingen voor de bouwprojecten als schuld moeten worden verantwoord. Volgens CFO Bruijninckx zal deze in de bandbreedte 12-15 procent komen te liggen. Niet gebleken is dat dit tot problemen met financiers zal leiden. Een ander kritiek punt is de rentegevoeligheid. Een procent stijging heeft een behoorlijke negatieve invloed op het resultaat. Dat was een van de redenen waarom de directie weigerde een meer exacte doelstelling voor de middellange termijn af te geven.

Aan het eind van de vergadering was er discussie over de bonus van de directie, terwijl het dividend werd gepasseerd. President-commissaris Van den Hoek toonde begrip, maar wees op de noodzaak van marktconform belonen. Voor 2005 werd een dividend beloofd van 50 procent van het nettoresultaat.