VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Decentraal sterk

President-directeur Peter van der Linden straalde zelfvertrouwen uit. Hij wees op de goede resultaten in een jaar waarin de investeringen in de installatiesector daalden en de marges onder druk stonden. De platte decentrale structuur met vergaande bevoegdheden voor de werkmaatschappijen bij Batenburg maakt het mogelijk ook in slechte tijden de winst te laten groeien. Ook voor de toekomst was hij positief gestemd. De directie handhaaft immers ongewijzigd de lange-termijndoelstellingen: een gemiddelde groei van vijf procent per jaar, een nettorendement van vier procent op de omzet en van vijftien procent op het geïnvesteerd vermogen. Wel moeten deze kwantitatieve doelen bij invoering van de International Accounting in 2005 worden aangepast.

Toch is het niet alles rozengeur en maneschijn. De groei in 2003 kwam zowel bij de installatiegroep als bij de handelsdivisie voort uit acquisities. Zonder deze bijdrage was er geen omzetgroei geweest en was het resultaat ook nauwelijks verbeterd. Vooral de Muxum vestigingen, actief in datacommunicatie, remden de winstgroei. Ondanks een reorganisatie in 2002 moest in het afgelopen jaar een negatief bedrijfsresultaat worden genoteerd van één miljoen euro. Bij de Belgische vestiging groeide de omzet en werden nieuwe klanten geworven. Wel staan de marges onveranderd onder druk. Dit eist een voortdurend verdergaande kostenbeheersing. Voor de Nederlandse vestiging was het niet meer mogelijk. Dit bedrijf ging deze maand failliet, nadat Batenburg Beheer de financiering had gestaakt. Behalve het verlies over de periode tot het faillissement loopt Batenburg geen risico. Wel wordt de positie van Batenburg in de sector in datacommunicatie heroverwogen, mede gezien de geringe omvang.

Het onderzoek bij de installatiegroep in verband met de betrokkenheid van de installatiesector bij handelingen in strijd met de mededingingswet is afgerond. Er zijn enige afwijkingen geconstateerd bij werkmaatschappijen in de periode 1998- 2001. Het betrof werkregulering. Er was geen sprake van excessieve prijsvorming. Op 31 maart zijn de bevindingen gemeld bij de NMA. De directie was niet bereid nadere mededelingen te doen. Ook werd niet duidelijk of er financiële consequenties zijn te verwachten gezien de uitkomsten van het onderzoek. Voor dit risico is in de balans 2003 geen voorziening opgenomen.

De bespreking van de corporate governance leverde geen nieuws op. Batenburg volgt de code voor zover het niet een te zware last meebrengt voor de holding. Pas bij het verslag over 2004 komt er een gemotiveerd standpunt over de afwijkingen. Opmerkelijk is in dit verband de herbenoeming van de voorzitter van de raad van commissarissen, Wim van Voorden. Hij is sinds 1977 commissaris. Als argument werd onder meer aangevoerd de recente wisseling in de samenstelling van de raad. VEB deed het voorstel hem niet voor vier jaar maar voor één jaar te benoemen. Er is in dat geval gelegenheid een goede opvolger te zoeken. Deze suggestie kreeg echter geen bijval in de vergadering en werd niet overgenomen door de commissarissen.