VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vertrouwen in toekomst

Batenburg Beheer is actief op het gebied van installatietechniek, technische handel en informatietechnologie en heeft veertien werkmaatschappijen met vestigingen in Nederland en België waarin circa 900 medewerkers werkzaam zijn.

De economische terugval was ook bij de Batenburg voelbaar. Na jarenlange winststijgingen, daalde de nettowinst voor het eerst in 2001. Die tendens zette zich voort in het afgelopen boekjaar. Verminderde investeringsbereidheid en scherpe prijsconcurrentie hebben de onderneming parten gespeeld. Onrustbarend is deze ontwikkeling niet. Zo konden de installatiebedrijven het rendement behoorlijk op peil houden. Anderzijds waren bij de handelsbedrijven de problemen in de ict-sector duidelijk merkbaar en heeft samenvoeging van activiteiten in de technische handel het resultaat van deze sector ongunstig beïnvloed.

Batenburg kan wel een stootje hebben. Een solvabiliteit van 46,4 procent en een uitstekende liquiditeitspositie staan daarvoor borg. De onderneming streeft naar een rendement op het geïnvesteerde vermogen, inclusief betaalde goodwill, van vijftien procent. Dit rendement daalde van 16,4 procent in 2001 naar 13,9 procent in het afgelopen boekjaar. Laatstgenoemd percentage geeft een enigszins vertekend beeld. De overgenomen bedrijven zijn namelijk meegeconsolideerd, terwijl de opbrengsten vanaf dit jaar gerealiseerd worden.

De directie ging uitvoerig in op de vele vragen uit de vergadering. Bevestigd werd dat
het betalingsgedrag van de afnemers in 2002 niet verslechterd is. De vraag of de onderneming in verband met de marktgebondenheid nadelige gevolgen ondervond van de bouwfraude werd ontkennend beantwoord.

De agendapunten inzake de eventuele uitgifte c.q. inkoop van aandelen vormden geen probleem. De reactie op de gedane voorstellen dienaangaande correspondeerde volledig met de standpunten van de VEB inzake percentages en termijnen. Wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens trad de heer J. Witteveen af als commissaris. In zijn plaats werd de heer T. Smit benoemd.

Gezien de huidige economische en politieke omstandigheden durft de directie geen uitspraken te doen over de verwachte nettowinst in 2003. Enerzijds verwacht men dit jaar druk op het resultaat in de installatiesector, anderzijds ziet men verbeteringen in het handelssegment. De directie ziet weinig heil in de kwartaalcijfers. Men vreest dat langlopende projecten en andere factoren een vertekend beeld kunnen geven. De directie blijft duidelijk positief over de gang van zaken bij Batenburg op langere termijn.