VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe accountant, geen nieuws

De bedoeling was een informatieve bijeenkomst, alsof aandeelhouders daadwerkelijk geïnformeerd zouden worden. Niets was minder waar. Ook deze keer werden zij weer weinig wijzer van de woorden van bestuur, commissarissen en externe accountant.
Op de agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Tulip stond een drietal onderwerpen waarover geen stemming hoefde plaats te vinden: het voorstellen van de nieuwe accountant, een toelichting op de vaststelling van de jaarrekening 2004 en de toekomst van Tulip.

Juli vorig jaar werd al bekendgemaakt dat FAG Accountants BV, tevens externe accountant van De Vries Robbé Groep en Real Time Company, de jaarrekeningcontrole over 2004 en 2005 had geaccepteerd. Ernst & Young wilde haar handen niet vuil maken aan de verantwoording in de jaarrekening 2004 van de verkoopopbrengst van het merkenrecht Commodore. Omdat de intentieverklaring eind december 2004 was getekend, wilde Tulip van de totale opbrengst van 24 miljoen euro alvast 14,6 miljoen euro in de boeken bijschrijven. E&Y dacht hier anders over omdat de definitieve overeenkomst pas in maart 2005 werd gesloten en er ultimo 2004 nog geen euro ontvangen was.

Wanneer de gelden wel zullen worden ontvangen is volstrekt onduidelijk. Koper YMV heeft tot 2010 de tijd om deze vordering te voldoen en het moment van betalen is bovendien afhankelijk van haar eigen omzetontwikkeling. De VEB vroeg dan ook of er in 2005 gelden waren ontvangen van YMV naast de één miljoen euro die in maart 2005 betaald was. "Ja", antwoordde directeur Elbertse, "250.000 euro." Elbertse was niettemin ervan overtuigd dat voldoende zekerheden waren gesteld, al bleek van een eerder genoemde bankgarantie van 3,5 miljoen euro geen sprake meer. Die zou te veel druk leggen op de liquiditeitspositie van YMV en dus had Tulip hiervan maar afgezien. Nu dienen een pandrecht op aandelen Commodore International BV en een bankgarantie van een derde partij als garantie.

Blijft de vraag waarom accountants Brouwer en Bruijniks van FAG in september wél een goedkeurende accountantsverklaring hebben afgegeven. Hierdoor kon Tulip het boekjaar 2004 definitief afsluiten met een winst van ongeveer 4 miljoen euro in plaats van met een verlies van 10 miljoen euro. Hebben zij bijvoorbeeld onderzocht of YMV wel voldoende gekapitaliseerd is om haar eigen strategie uit te voeren en voldoende omzet te genereren? "Nee", antwoordde Brouwer. "Wij hebben wel een rapport over YMV bestudeerd en voorzien geen problemen." Welke aspecten in het controleproces allemaal zijn getoetst, bijvoorbeeld met name de door Tulip ‘onderhandelde’ garanties, wilde Brouwer niet zeggen.

Door de recente uitgifte van 110 miljoen nieuwe aandelen beschikt Tulip volgens president-commissaris Deleye en directeur Elbertse nu over voldoende eigen vermogen om haar strategie en doelstellingen te realiseren. Doelstellingen waarover bij aandeelhouders – mede in het kader van het openbare bod op haar grootaandeelhouder Begemann door Sivex Agro – nogal wat verwarring bestond.

Deze doelstellingen zijn uiteindelijk eind 2005 fors naar beneden bijgesteld. Terwijl Tulip medio 2005 nog voor ogen had om in dit lopende boekjaar een omzet te realiseren van 400 à 500 miljoen euro – zowel door autonome groei als door overnames en participaties – is hiervoor inmiddels een periode van drie jaar uitgetrokken. De autonome groei moet hieraan 100 miljoen euro bijdragen en dus moet de groei hoofdzakelijk worden bijgekocht. Ofschoon de gesprekken met één acquisitiekandidaat onlangs zijn afgebroken, vinden er nu in ieder geval met nog één partij onderhandelingen plaats. Of en wanneer er werkelijk concrete resultaten worden geboekt, blijft bij Tulip echter altijd de grote vraag.