VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Twijfelachtige eer

De problemen bij Tulip Computers behoren nog altijd niet tot het verleden. Het al jaren kwakkelende bedrijf slaagde er niet in zijn jaarrekening te publiceren binnen de wettelijke termijn van vijf maanden na afloop van het boekjaar, is in een slepend conflict verwikkeld met zijn accountant en heeft als eerste beursgenoteerde onderneming besloten om de jaarrekening zonder accountantsverklaring ter goedkeuring aan de aandeelhouders voor te leggen. Een unicum in beursgenoteerd Nederland. Nooit eerder heeft een vennootschap haar jaarrekening onder de opschortende voorwaarde van het alsnog verkrijgen van een (goedkeurende) accountantsverklaring voorgelegd aan haar kapitaalverschaffers.

De VEB had Tulip tijdens de buitengewone vergadering van begin juni al geattendeerd op het feit dat zij de wet overtrad door niet tijdig haar jaarrekening openbaar te maken. Uitstel van publicatie voor maximaal zes maanden is alleen mogelijk als de aandeelhouders voor het verstrijken van de vijfmaandstermijn met dit voorstel hebben ingestemd. Tulip had dit nagelaten, maar president-commissaris Deleye en directeur Elbertse waren zich destijds van geen kwaad bewust en wezen op de discussies die nog gaande waren met accountant Ernst & Young.

Het conflict draait om de wijze waarop Tulip de opbrengst van 24 miljoen euro uit de verkoop van het merkrecht Commodore aan Yeahronimo Media Ventures (YMV) wil verantwoorden. Tulip beschouwt 14,6 miljoen euro als in 2004 gerealiseerde opbrengst, zijnde de verdisconteerde waarde van het totaalbedrag. De accountant meent echter dat de verkoop heeft plaatsgevonden in maart 2005 bij het bereiken van definitieve overeenstemming. Tulip houdt vast aan december 2004, het moment waarop de intentieverklaring door beide partijen werd ondertekend en wordt hierin naar eigen zeggen gesteund door drie terzake deskundige professoren. Daarmee was het volgens Elbertse dus ‘drie tegen één’ geworden.

Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar in werkelijkheid is Tulip er alles aan gelegen om het jaar 2004 te eindigen met een betere balans om zo weer zicht te krijgen op het aantrekken van vreemd vermogen. De verhoudingen met Ernst & Young zijn intussen dermate verstoord dat er een eind zal komen aan de relatie. Hierop anticiperend zijn inmiddels gesprekken gestart met andere accountantskantoren over de controlewerkzaamheden voor 2005 en het alsnog verkrijgen van een accountantsverklaring over 2004.

Het meningsverschil met de accountant spitst zich dan weliswaar toe op het tijdstip van verantwoording, ook de uiteindelijke ontvangst van het totale transactiebedrag lijkt allerminst zeker. YMV heeft namelijk tot ultimo 2010 de tijd om het volledige bedrag over te maken en het betaalmoment van maar liefst 14,8 miljoen is afhankelijk van de omzetontwikkeling van YMV. Via verschillende garanties meent Tulip echter over voldoende zekerheden te beschikken en zij wijst erop dat inmiddels één miljoen euro is ontvangen. Voor buitenstaanders ogen de ‘papieren’ garanties weinig overtuigend. Uiterlijk eind juni had een bankgarantie van 3,5 miljoen euro gesteld moeten zijn. Die tijdens de vergadering nog altijd niet was ontvangen, zo verklaarde Deleye. Daarnaast heeft Tulip nog een pandrecht om een deel van de aandelen Commodore te verkrijgen tegen vijftig procent van de dan geldende reële waarde, maar om welk deel het gaat is niet duidelijk.

Volgens de voorlopige resultaten over 2004 heeft Tulip een nettowinst van 3,8 miljoen euro bij een omzet van 43,7 miljoen euro behaald. Deze cijfers geven echter een vertekend beeld. Tulip is namelijk al jaren afhankelijk van incidentele baten waarmee ze haar slechte operationele teleurstellende prestaties tracht te maskeren. Zo was er in 2003 de miljoenenschikking met Dell en dit jaar dus de dubieuze verwerking van de Commodore-transactie. Dit weerhoudt directie en commissarissen er evenwel niet van ambitieuze doelstellingen te formuleren. In 2006 moet de omzet door acquisities zijn gestegen tot 400 à 500 miljoen euro. Voor de financiering van deze plannen is Tulip weer aangewezen op een aandelenemissie.

Aandeelhouders zullen een déjà-vugevoel krijgen. Zij kunnen weer een enorme verwatering van hun belang tegemoet zien. Liefst 260 miljoen nieuwe aandelen zullen worden geëmitteerd met een beoogde opbrengst van 55 miljoen euro. Een belangrijke rol in deze steunoperatie is weggelegd voor grootaandeelhouder Koninklijke Begemann Groep, die momenteel al een belang van 38 procent in Tulip heeft. Begemann zal haar vordering van 24 miljoen euro converteren in 110 miljoen nieuwe aandelen en daarnaast zal 17,7 miljoen worden geplaatst bij bestaande aandeelhouders.

De vraag blijft of Tulip als kleine zelfstandige onderneming levensvatbaar is en kan concurreren met de grotere spelers op de ict-markt. Directie en commissarissen hebben hierin vertrouwen door te focussen op het mkb-segment. Gesprekken met overnamekandidaten zijn in volle gang en er wordt veel verwacht van nieuwe producten, zoals een lifestyle-notebook, de E-Go die eind 2005 op de markt geïntroduceerd moet worden. In ieder geval zal Tulip haar aandeelhouders een structurele positieve operationele omzet- en resultaatontwikkeling moeten bieden om de jarenlange bedroevende prestaties en de continue verwatering van aandeelhoudersbelang weer enigszins te kunnen compenseren.