VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog niet rustig slapen

Voor aanvang van de vergadering werd een persbericht verspreid betreffende het resultaat voor het eerste kwartaal 2003: een nettowinst van 1,3 miljoen euro. Door een hogere omzet (+ 7,5%), lagere kosten (-2,7%), maar ook een fors lagere brutowinstmarge (-3,4%) verdubbelde de nettowinst bijna ten opzichte van het eerste kwartaal 2002. De tweede en derde kwartaalcijfers waren in 2002 veel zwakker, zodat voorzichtigheid geboden blijft.

President-commissaris M.J.N.M.van Seggelen leidde de vergadering en meldde dat 14,1 procent van de aandelen (1.211.281 stuks) waren aangemeld. Directievoorzitter Frans Geelen lichtte de teleurstellende cijfers over 2002 toe. De holding Beter Bed omvat zes verschillende ondernemingen: Beter Bed winkels (Nederland), Matrazen Concord (vooral Duitsland), Dormael (hoger segment Nederland), DBC International (groothandel), fabrieken (Polen), beddendump (Nederland). Ondanks de toename van 56 verkooppunten vooral in Duitsland, is de geconsolideerde omzet met 7,2 procent gedaald. Gecombineerd met een teruggang van de winstmarge met 1,2 procent en een verhoging van de totale bedrijfslasten met 6,8 procent resulteerde dit in een daling van het bedrijfsresultaat (ebit) tot 0,9 miljoen euro. Na financiële lasten en belastingen resteerde een verlies van 1,6 miljoen euro. Geelen verklaarde de teruggang vooral door de stagnerende economie en het dalende consumentenvertrouwen. De VEB merkte op dat volgens het CBS de omzet van de woninginrichtingwinkels in 2002 ten opzichte van 2001 gelijk was gebleven en Beter Bed dus ook marktaandeel had verloren. Geelen wees die cijfers als onbetrouwbaar van de hand. De teruggang in de branche is structureel geweest en zeker niet alleen voor Beter Bed.

Om een dreigende solvabiliteitsverlaging te voorkomen, werd in december 2002 met succes een onderhandse emissie van 771.600 aandelen tegen een koers van 6,50 euro geplaatst. Hierdoor is de post kortlopende schulden (bankiers) met circa vijf miljoen euro gedaald. De solvabiliteit steeg van 26,7 procent eind 2001 naar 27,9 procent eind 2002.

De vraag van de VEB of, gelet op de positieve resultaten van het eerste kwartaal 2003, er toch een kleine dividenduitkering over 2002 in zou zitten, kon door de onzekere toekomst niet positief worden beantwoord. Het dividend voor 2002 wordt dus gepasseerd, aldus Van Seggelen. De raad van commissarissen bestaat nu uit vier personen. Nadat de heren Diks en Van Rappard in 2002 zijn teruggetreden, is de heer J. Blokker, bestuursvoorzitter van Blokker Holding, toegetreden. Het jaarverslag vermeldt apart de bezoldigingen van de bestuurders en van de commissarissen. Aan directievoorzitter Geelen is de bonus 2002 uitgekeerd op basis van de behaalde resultaten in 2001. Hoewel de directie voor het lopende jaar 2003 gematigd positief is,wil zij geen uitspraak doen over de te verwachte resultaten. Daarvoor is de economische ontwikkeling in Europa nog veel te onzeker.

De toelichting van directie en commissarissen tijdens de vergadering was een welkome aanvulling op het jaarverslag. De VEB verzocht voor het jaar 2003 nog meer aandacht te geven aan de transparantie die immers een toevoeging van de aandeelhouderswaarde kan betekenen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net